Ger y Faen

Aberystwyth, West Wales

 • 4 Star
 • Yn y bwthyn gwyliau hwn ym Mhontarfynach, ymlaciwch a mwynhewch olygfeydd o fryniau cefn gwlad o’ch cwmpas – gyda thwb poeth, stôf llosgi coed, ystafell chwaraeon a sawna

Gellir archebu'r llety hwn o:

 • £469 yr wythnos
 • £67 y noson
 • 4 Star

Nodweddion

Gweithgareddau gerllaw

 • Cerdded
 • Beicio
 • Chwaraeon dŵr
 • Syrffio
 • Pysgota
 • Golff
 • Marchogaeth

Nodweddion Arbennig

 • WiFi
 • Tân agored neu stôf goed
 • Ystafell chwaraeon
 • Twb poeth
 • Sawna
 • Pecyn croeso
 • Golygfeydd cefn gwlad

Gwelyau ac ystafelloedd gwely

 • Dillad gwely yn gynwysedig
 • 1 gwely dwbl
 • 2 o welyau sengl

Cegin

 • Peiriant golchi dillad
 • Peiriant golchi llestri
 • Rhewgell

Ystafell ymolchi

 • 2 o doiledau
 • Tywelion ar gael
 • Baddon
 • Cawod

Teuluoedd

 • Addas i deuluoedd
 • Cot trafeilio
 • Cadair uchel

Awyr Agored

 • Gardd, iard neu batio
 • Barbaciw
 • Parcio preifat

Hygyrchedd

 • Toiled ar y llawr gwaelod
 • Ystafell wely ar y llawr gwaelod
 • Ystafell ymolchi ar y llawr gwaelod
 • Cawod cerdded i mewn

Pwysig - noder os gwelwch yn dda

House Rules

 • Amser cyrraedd: 5:00pm
 • Amser gadael: 9:00am

Disgrifiad

Mae’r bwthyn hwn wedi’i leoli o fewn 40 erw o fryniau prydferth cefn gwlad, gyda golygfeydd a bywyd gwyllt gwych o’ch amgylch ym mhob man. Yn y bwthyn gwyliau clyd hwn, dim ond 1 filltir i ffwrdd o bentref enwog Pontarfynach y byddwch chi, gyda’i thair pont a’i rhaeadrau. Mae twb poeth, stôf llosgi coed, sawna ac ystafell chwaraeon yn y llety. Gyda theithiau cerdded yn dechrau o stepen eich drws, mae’r ardal yn wych ar gyfer cerdded, beicio a beicio mynydd – neu pam nad ewch chi i’r nifer o atyniadau gerllaw, gan gynnwys Rheilffordd Dyffryn Rheidol, rhaeadrau Pontarfynach ac Ystâd yr Hafod.

Llawr Gwaelod

Mae ystafell fyw gyfforddus yn y bwthyn gwyliau hwn ym Mhontarfynach, ac mae nifer o nodweddion i’r lle bwyta gan gynnwys trawstiau pren a stôf llosgi coed wedi’i gosod mewn lle tân cerrig. Mae soffa i ddau a 2 gadair esmwyth, bwrdd coffi a silff lyfrau yn llawn llyfrau. Mae lle i 4 wrth y bwrdd bwyta. Mae teledu a chwaraewr DVD a radio digidol, ac mae drws y patio’n arwain at ben blaen y bwthyn gwyliau.

Cegin fodern gyda hob 4 cylch, ffwrn a gril trydan, peiriant golchi llestri, oergell/rhewgell, microdon, tostiwr, tegell, llestri, cwtleri, gwydrau ac offer coginio. Darperir haearn a bwrdd smwddio hefyd.

Ystafell wely 1 – Gwely dwbl, cwpwrdd dillad, cist ddillad, 2 fwrdd a lampau bob ochr i’r gwely. Ffenestr wydr ddwbl yn edrych allan tuag at du blaen yr eiddo gyda golygfeydd o’r tir o amgylch. 

Ystafell wely 2 – 2 wely sengl, cwpwrdd dillad, cist ddillad, bwrdd a lamp wrth y gwely, goleuadau darllen uwchben y gwelyau. Ffenestr wydr ddwbl yn edrych dros du blaen yr eiddo gyda golygfeydd o’r tir o amgylch.  

Ystafell sawna a chawod (mae’r mynediad iddi o gefn yr eiddo drwy’r drws cefn, sydd dan do) – sawna Swedaidd, cawod drydan, tŷ bach, basn llaw a pheiriant golchi dillad.

Llawr Cyntaf

Ystafell ymolchi gyda bath, basn llaw a thŷ bach. Drych maint llawn, pwynt siafio a sychwr gwallt.

Gardd

Mae gan y bwthyn hwn dwb poeth (sydd i’w rannu ag un bwthyn arall), ac mae ardal eistedd â dodrefn patio yn nhu blaen y bwthyn yn ogystal ag ardal â lawnt a man parcio. Gallwch eistedd y tu allan a mwynhau’r golygfeydd a’r bywyd gwyllt (gan gynnwys y barcud coch). Yng nghefn y bwthyn, mae ardal farbeciw (barbeciw siarcol), sydd o dan orchudd sy’n golygu y gallwch fwynhau barbeciw boed law neu hindda! Yn yr ardd, mae nant fechan, a gall y plant chwarae yn y cae wrth ochr y bwthyn gwyliau ym Mhontarfynach, neu wylio wrth i’r defaid fynd heibio.

Mae ystafell chwaraeon ar dir yr eiddo (wedi’i rhannu ag un bwthyn gwyliau arall ym Mhontarfynach) sy’n cynnwys bwrdd pŵl. Mae set tenis bwrdd awyr agored ar gael hefyd.  

Gwybodaeth Ychwanegol

 • Darperir dillad gwely, tyweli bach a mawr, a sychwr gwallt.
 • Gwres a thrydan yn gynwysedig. Darperir coed ar gyfer y stôf llosgi coed.
 • Bydd pecyn croeso yn eich disgwyl.
 • Darperir cot babi a chadair uchel ar gais.
 • Wi-fi ar gael.
 • Man storio diogel i feiciau.
 • Lle parcio i hyd at 3 char y tu allan i’r bwthyn.
 • Ni chaniateir anifeiliaid anwes nac ysmygu yn y bwthyn.
 • Barbeciw siarcol.

Lleoliad