Bwthyn Bryn yr Aber

Bala, North Wales Snowdonia

 • 5 Star Gold
 • Bwthyn hunan ddarpar helaeth mewn lleoliad tawel gyda golygfeydd anhygoel dros Ddyffryn Dyfrdwy. Milltir o dref farchnad y Bala yn Eryri.

Gellir archebu'r llety hwn o:

 • £560 yr wythnos
 • £80 y noson
 • 5 Star Gold

Nodweddion

Gweithgareddau gerllaw

 • Cerdded
 • Beicio
 • Chwaraeon dŵr
 • Pysgota
 • Golff
 • Marchogaeth

Nodweddion Arbennig

 • Pecyn croeso

Gwelyau ac ystafelloedd gwely

 • Dillad gwely yn gynwysedig
 • 1 gwely dwbl
 • 2 o welyau sengl

Cegin

 • Peiriant golchi dillad
 • Peiriant sychu dillad
 • Peiriant golchi llestri
 • Rhewgell

Ystafell ymolchi

 • 2 o doiledau
 • Tywelion ar gael
 • Ystafell ymolchi en-suite

Teuluoedd

 • Cot
 • Cadair uchel

Awyr Agored

 • Gardd neu iard amgaeëdig
 • Barbaciw
 • Parcio preifat

Hygyrchedd

 • Ar un lefel, dim grisiau
 • Toiled ar y llawr gwaelod
 • Ystafell wely ar y llawr gwaelod
 • Ystafell ymolchi ar y llawr gwaelod
 • Cawod cerdded i mewn

Pwysig - noder os gwelwch yn dda

House Rules

 • Amser cyrraedd: 5:00pm
 • Amser gadael: 9:00am

Disgrifiad

Mwynhewch y bwthyn hunan ddarpar hwn sydd wedi ei leoli mewn ardal wledig a thawel. Un filltir o dref farchnad groesawgar y Bala, mae'n cynnig golygfeydd anhygoel dros ddyffryn Dyfrdwy a chefn gwlad agored. Man delfrydol i ddarganfod Eryri ac ystod eang o atyniadau Gogledd Cymru, mae'r bwthyn 5 seren hwn hefyd yn leoliad perffaith i ymlacio mewn steil.

Llawr Gwaelod

Ystafell Fyw - ystafell helaeth gyda llawr derw, soffa a chadeiriau lledr a dodrefn derw. Tân trydan ffasiynol a theledu 40 modfedd, chwaraewr DVD, dewis o lyfrau a golygfeydd trawiadol drwy'r drysau patio i'r ardd a'r patio tu allan.

Cegin - cegin fawr gyfoes gyda ardal bwyta, gyda golygfeydd agored o gefn gwlad drwy'r drysau patio, yn arwain i'r ystafell haul gyffiniol. Mae'r gegin hardd gyda'r holl offer angenrheidiol gan gynnwys oergell/rhewgell, peiriant golchi llestri, meicrodon, popty a hob trydan. 

Ystafell haul - golygfeydd anhygoel i lawr dyffryn Dyfrdwy a golygfeydd 180 gradd o dir fferm agored. Dwy soffa ledr a bwrdd coffi.

Ystafell wely 1 gyda ystafell ymolchi ynghlwm - gwely maint king a golygfeydd i lawr i ddyffryn Dyfrdwy. Dodrefn derw yn cynnwys cwpwrdd hongian dillad, droriau dillad, drych a byrddau bach bob ochr i'r gwely. Teledu.

Ystafell ymolchi - ystafell gyda dau fynediad fel y gellir ei defnyddio fel ensuite i ystafell wely 1 neu fel prif ystafell ymolchi. Ystafell gyda digon o le ac wedi ei theilio yn gyfangwbl, baddon, uned gawod arwahan, toiled a basn.

Ystafell wely 2 gyda ystafell ymolchi ynghlwm - 2 wely sengl mawr, dodrefn derw a theledu. Mae'r ystafell ymolchi yn cynnwys cawod, basn a thoiled.

Ystafell iwtiliti arwahan gyda nifer o unedau, sinc, peiriannau golchi a sychu dillad, ac ystafell sychu.

Gardd

Bwthyn arwahan ger y Bala gyda gardd fawr gaeedig a golygfeydd anhygoel dros dir fferm agored i lawr i ddyffryn Dyfrdwy. Dodrefn gardd, bwrdd pren gyda 4 cadair, 2 fainc, barbaciw a lein ddillad.

Gwybodaeth Ychwanegol

 • Pecyn Croeso yn cynnwys Bara Brith a bisgedi lleol, diod ysgawen, creision Jones, te a choffi, siwgr a llaeth 
 • Gwres a thrydan yn gynwysedig
 • 2 sychwr gwallt ar gael 
 • Wifi ar gael
 • Cot trafeilio a chadair uchel ar gael os dymunir. Dewch â dillad eich hun i'r cot 
 • Dim anifeiliad anwes nac ysmygu y tu mewn i'r bwthyn 
 • Digon o le parcio preifat y tu allan i'r bwthyn 
 • Lle i storio beiciau
 • Eitemau eraill yn cynnwys:
  • Cegin: pupur a halen, papur cegin, hylif golchi llestri/tabledi i'r peiriant golchi llestri, clytiau glan, ffoil a ffilm glynu  
  • Ystafell ymolchi: sebon hylif a 2 rolyn papur toiled ar gyfer pob toiled 
  • Cynnyrch glanhau cyffredinol: cannydd, glanhawr cawod, chwistrellydd gwrth-facteria ayb

Gwybodaeth i bobl Anabl a Llai Abl 

 • Adeilad un llawr gyda'r ystafelloedd i gyd ar y llawr gwaelod 

 • Parcio cyfleus gyda'r wyneb yn slabiau   

 • Does dim cyfyngiad taldra i bobl dros 6' 6" 

 • Does dim stepiau i gael mynediad ac mae'r drws yn 800mm o led  

 • Mae pob drws a choridor oddi mewn yr adeilad yn 750mm o led  

 • Mae lle o dan y bwrdd bwyta ar gyfer cadair olwyn  

 • Gellir cael mynediad i'r ardd 

 • Mae doleni'r drysau a'r switshis golau i gyd o fewn cyrraedd 

 • Mae adnoddau ar gael ar gyfer pobl sydd â nam ar y clyw neu'r golwg 

 • Mae cylch dro yn yr ystafell wely a'r ystafell ymolchi o 1200mm a gellir cael mynediad i'r gwely o gadair olwyn ar yr ochr chwith  

 • Mae croeso i gŵn tywys  

Lleoliad