Berthlwyd

Dolgellau, North Wales Snowdonia

 • 5 Star
 • This property can be found on Niche Retreats
 • Bwthyn 5* heddychlon yn Eryri sy'n berffaith ar gyfer gwyliau cerdded yng Nghymru. Gellir cerdded i Ddolgellau, a beicio i Goed y Brenin.

You can book this property from:

 • £502 per week
 • £72 per night
 • 5 Star
 • This property can be found on Niche Retreats

Features

Gweithgareddau gerllaw

 • Cerdded
 • Beicio
 • Chwaraeon dŵr
 • Pysgota
 • Golff
 • Marchogaeth

Nodweddion Arbennig

 • WiFi
 • Tân agored neu stôf goed

Gwelyau ac ystafelloedd gwely

 • Dillad gwely yn gynwysedig
 • 1 gwely king/super-king
 • 1 gwely dwbl
 • 1 gwely sengl

Cegin

 • Peiriant golchi dillad
 • Peiriant sychu dillad
 • Peiriant golchi llestri
 • Rhewgell

Ystafell ymolchi

 • 2 o doiledau
 • Tywelion ar gael

Teuluoedd

 • Cot trafeilio
 • Cadair uchel
 • Giât diogelwch

Awyr Agored

 • Gardd neu iard amgaeëdig
 • Parcio preifat

Hygyrchedd

 • Toiled ar y llawr gwaelod

Pwysig - noder os gwelwch yn dda

House Rules

 • Amser cyrraedd: 5:00pm
 • Amser gadael: 9:00am

Description

Bwthyn hardd wedi ei leoli o fewn ei ardd fawr a thawel ei hun ym Mharc Cenedlaethol Eryri. Mae Berthlwyd yn fwthyn ar ei ben ei hun ac wedi ei amgylchynu gan olygfeydd anhygoel o gefn gwlad, ac yn cynnig encil croesawgar a heddychlon, gyda’r fantais ychwanegol o fod o fewn tafliad carreg i’r bwytai, siopau a’r tafarndai yn Nolgellau (1 milltir).
Gallwch feicio ar hyd lonydd tawel cefn gwlad yn syth i Ganolfan Beicio Mynydd Coed y Brenin, a gydag amryw o lefydd i fynd am dro oddi ar garreg eich drws, mae hefyd yn cynnig y man perffaith i fynd ar wyliau cerdded yng Nghymru. Mae'r rhain yn cynnwys y llwybr poblogaidd at gopa Cader Idris a hefyd Llwybr Mawddach sy’n dilyn yr afon am 9 milltir hyd at Abermaw, lle gallwch ymlacio ar draeth hyfryd.

Llawr Gwaelod
Cegin fawr ac ystafell fwyta â lloriau derw, bwrdd bwyd mawr a drysau Ffrengig yn arwain yn syth at yr ardd gaeedig. Mae’r gegin yn cynnwys popeth sydd ei angen arnoch - peiriant golchi llestri, micro-don, ffwrn drydan, oergell/rhewgell, peiriant golchi a pheiriant sychu dillad.

Ystafell fwyta fawr, olau gyda llawr derw, stôf losgi coed ac un wal gerrig. Mae gan yr ystafell hon 6 ffenestr er mwyn gallu gwerthfawrogi’r golygfeydd hardd, gan gynnwys cadwyn fynydd drawiadol Cader Idris. Teledu mawr, chwaraewyr DVD a CD a basged yn llawn o goed tan.

Mae llawr llechi yn y cyntedd ac mae digon o le i hongian cotiau yno.

Ystafell gotiau ar y llawr gwaelod â llawr llechi, toiled a basn.

Llawr Cyntaf
Mae lloriau pren ar holl ystafelloedd y llawr cyntaf, golygfeydd syfrdanol a chaeadau ar y ffenestri.

Prif ystafell wely - Ystafell fawr â golygfa naill ochr iddi gyda lloriau pren a rygiau. Mae gan yr ystafell wely dwbl a sengl. Cwpwrdd dillad trebl gyda chist ddroriau.

Ystafell wely 2 - Gwely maint ‘king’, cwpwrdd dillad mawr, bwrdd ymbincio a chist droriau.

Ystafell ymolchi - Cawod dros y baddon, toiled, basn a digonedd o silffoedd.

Gardd

Gardd fawr a heddychlon wedi’i hamgylchynu gan olygfeydd godidog o’r wlad ym mhob cyfeiriad. Mae’r bwrdd hardd yn berffaith ar gyfer barbeciw ac mae hefyd bibell ddwr yno os oes angen golchi’r beiciau. Y gât bren ar waelod yr ardd yw man dechrau eich gwyliau cerdded yng Nghymru, gyda chopa Cader Idris yn eich gwahodd tua’r gorwel.

Gwybodaeth Ychwanegol

 • Caiff dillad gwely, tywelion llaw a baddon a sychwr gwallt eu darparu
 • Mae gwres a thrydan wedi eu cynnwys. Darperir basged o goed tân ar gyfer y llosgwr coed. Mae coed tân ychwanegol ar gael am £5 y fasgedaid
 • Gellir darparu cot teithio, cadair uchel a giat ddiogelwch os gofynnir amdanynt
 • Dim ysmygu nac anifeiliaid anwes.
 • Digonedd o lefydd parcio preifat y tu allan i’r bwthyn.
 • Perffaith ar gyfer gweithgareddau megis beicio, chwaraeon dwr a gwyliau cerdded yng Nghymru, gyda sied fawr â chlo arni er mwyn storio eich offer.

Location