Tai Ffolt

Nefyn, North Wales Coast

 • Meddyliwch am leoliad hollol breifat gyda golygfeydd panoramig o'r môr, o'r teras, y soffa ger y stôf goed, neu o'r gwely. Croeso i Tai Ffolt.....

You can book this property from:

 • £939 per week
 • £134 per night

Features

Gweithgareddau gerllaw

 • Cerdded
 • Beicio
 • Chwaraeon dŵr
 • Syrffio
 • Pysgota
 • Golff
 • Marchogaeth

Nodweddion Arbennig

 • WiFi
 • Tân agored neu stôf goed
 • Golygfeydd o'r harbwr
 • Golygfeydd cefn gwlad
 • Golygfeydd o'r môr neu'r arfordir

Gwelyau ac ystafelloedd gwely

 • Dillad gwely yn gynwysedig
 • 2 o welyau king/super-king
 • 2 o welyau sengl

Cegin

 • Peiriant golchi dillad
 • Peiriant sychu dillad
 • Peiriant golchi llestri
 • Rhewgell

Ystafell ymolchi

 • 1 toiled
 • Tywelion ar gael
 • Baddon
 • Cawod

Teuluoedd

 • Addas i deuluoedd
 • Cot trafeilio
 • Cadair uchel

Awyr Agored

 • Gardd, iard neu batio
 • Gardd neu iard amgaeëdig
 • Storfa tu allan
 • Parcio preifat

Hygyrchedd

 • Ar un lefel, dim grisiau
 • Toiled ar y llawr gwaelod
 • Ystafell wely ar y llawr gwaelod
 • Ystafell ymolchi ar y llawr gwaelod
 • Cawod cerdded i mewn

Pwysig - noder os gwelwch yn dda

House Rules

 • Amser cyrraedd: 5:00pm
 • Amser gadael: 9:00am

Description

Wel dyma olygfa! Nid llawer o fythynnod sy'n medru brolio lleoliad fel hyn. Oddi mewn i 2 acer o dir preifat, mae Tai Ffolt yn cynnig tawelwch a golygfeydd anhygoel allan i'r môr tuag at Nefyn, drosodd i Borthdinllaen, Ynys Môn, ac, ar ddiwrnod clir drwy eich ysbienddrych, mor belled ac Iwerddon. 

Tri bwthyn pysgotwr yn wreiddiol, mae Tai Ffolt wedi ei adnewyddu'n drawiadol, a gellir mwynhau golygfeydd godidog o'r môr o bob ystafell. Heb anghofio'r machlud haul dramatig, a chyfle i syllu ar y sêr - dyma leoliad gwyliau hollol ysbrydoledig, gyda'r dydd neu'r nos.

Llawr Gwaelod

Prif nodwedd y lolfa fawr yw'r talcen gwydr sy'n fframio'r golygfeydd anhygoel tuhwnt. Mae'r lolfa yn cynnig digon o gymeriad a seddau cyfforddus ble gellir eistedd nol a chael eich ysbrydoli, ac hefyd mwynhau gwres y stôf losgi coed. Teledu ar y wal a chwaraewr DVD.

Nodwedd arall yw'r simdde sydd yn rhannu'r lolfa o'r gegin/ardal fwyta ym mhen pellaf yr ystafell. Gyda llawr llechi gwreiddiol, mae'r gegin gyda'r holl offer angenrheidiol, yn cynnwys oergell/rhewgell Americanaidd, popty a hob trydan, meicrodon, peiriant golchi llestri, a pheiriannau golchi a sychu dillad. Bwrdd ffermdy mawr a chadeiriau, gyda drysau Ffrengig yn arwain allan i'r ardd gefn.

Ystafell wely 1 - ystafell helaeth gyda gwely maint king, soffa o flaen stôf losgi coed a theledu, desg, storfa, a golygfeydd trawiadol o'r môr.

Ystafell wely 2 - gwely king, storfa ddillad, cadair a golygfeydd gwych.

Ystafell wely 3 - dau wely sengl, cadair, storfa ddillad, ac wrth gwrs, golygfeydd o'r môr.

Ystafell ymolchi deuluol gyda cawod wlaw, baddon gyda golygfeydd, toiled, basn a rheilen sychu tywelion.

Gardd

Dwy acer o dir caeedig o amgylch y bwthyn godidog hwn. Pun ai bwyta tu allan, te prynhawn, llyfr da a glasied o wîn, neu wylio'r cychod yn hwylio heibio, mae'r teras sy'n edrych allan dros y cefnfor yn cynnig lleoliad tu hwnt o ddelfrydol. 

Gwybodaeth Ychwanegol

 • Gwres canolog a thrydan yn gynwysedig   
 • Pecyn cychwynol o goed ar gyfer y stôf (gwyliau gaeaf yn unig). Gellir prynu cyflenwad ychwanegol yn Nefyn  
 • Dillad gwelyau a thywelion yn gynwysedig   
 • 3 sychwr gwallt ar gael   
 • Cot trafeilio a chadair uchel ar gael os dymunir. Dewch â dillad eich hun i'r cot   
 • Wifi ar gael
 • Dim anifeiliaid anwes nac ysmygu yn y bwthyn   
 • Digon o le parcio 
 • Mae'r eitemau canlynol ar gael ar gyfer eich arhosiad - Cegin: pupur a halen, papur cegin, hylif golchi llestri, tabledi i'r peiriant golchi llestri, clytiau newydd, ffoil, a ffilm glynu. Ystafell ymolchi: sebon hylif, 2 bapur toiled. Cynnyrch glanhau cyffredinol 

Location