Y Feillionen

Aberdaron, North Wales Coast

 • 4 Star
 • Bwthyn gwyliau i 4 o bobl ym Mhen Llŷn gyda stôf llosgi coed, 2 lofft hyfryd, ac amgylchedd trawiadol. Mae hefyd yn agos at nifer o draethau a phentrefi arfordirol dymunol.

You can book this property from:

 • £443 per week
 • £63 per night
 • 4 Star

Features

Gweithgareddau gerllaw

 • Cerdded
 • Beicio
 • Chwaraeon dŵr
 • Pysgota
 • Golff
 • Marchogaeth

Nodweddion Arbennig

 • Tân agored neu stôf goed
 • Ystafell chwaraeon
 • Pecyn croeso

Gwelyau ac ystafelloedd gwely

 • Dillad gwely yn gynwysedig
 • 2 o welyau dwbl

Cegin

 • Peiriant golchi dillad
 • Peiriant sychu dillad
 • Peiriant golchi llestri
 • Rhewgell

Ystafell ymolchi

 • 1 toiled
 • Tywelion ar gael

Teuluoedd

 • Cot
 • Cadair uchel

Awyr Agored

 • Gardd, iard neu batio
 • Gardd neu iard amgaeëdig
 • Barbaciw
 • Parcio preifat

Pwysig - noder os gwelwch yn dda

House Rules

 • Amser cyrraedd: 5:00pm
 • Amser gadael: 9:00am

Description

Gallwch ymlacio yn llwyr yn y ffermdy dymunol hwn o’r ail ganrif ar bymtheg, sydd wedi’i adnewyddu ac wedi’i leoli ar fferm mewn lleoliad gwledig hyfryd. Dyma’r lle perffaith i ddianc rhag prysurdeb bywyd bob dydd a mwynhau amser da gyda’ch partner, eich ffrindiau neu’r teulu. Mae’r bwthyn gwyliau hwn ym Mhen Llŷn yn croesawu anifeiliaid anwes, ac mae’n cynnwys stôf llosgi coed, dresel, dwy lofft ddwbl hyfryd, ac amgylchedd ysblennydd, ac mae’n agos iawn at nifer o draethau a phentrefi arfordirol hyfryd.  

Ychwanegiad Newydd Sbon i’r Wefan

Llawr Gwaelod

Mae’r lolfa’n cynnwys dresel ‘antique’, simdde fawr wreiddiol gyda stôf llosgi coed Clearview a chyffyrddiadau hyfryd. Mae’n glyd gyda chyfoeth o drawstiau derw gwreiddiol sy’n rhoi ymdeimlad gwirioneddol o draddodiad. Mae dwy soffa ledr fawr o flaen teledu sgrin gwastad mawr a chwaraewr DVD. Mae ffenestr yn edrych allan ar iard sy’n wynebu i’r de.

Mae gan yr ystafell fwyta fwrdd ffermdy wedi’i beintio a chadeiriau wedi’u clustogi, yn uniongyrchol o flaen ffenestr sy’n edrych allan dros yr ardd a man bwydo adar. Mae mapiau a llyfrau ar gael i’ch cynorthwyo i archwilio’r ardal leol, a hefyd gemau bwrdd, posau jig-so a nifer o lyfrau i’ch diddanu. Mae’r ystafell fwyta yn arwain at y gegin, gan greu amgylchedd teuluol lle gallwch sgwrsio tra bydd y prydau’n cael eu paratoi.

Mae’r gegin yn un dderw fodern gyda phopeth sydd ei angen arnoch, a’r gwaith cerrig gwreiddiol i’w weld ar rai o’r waliau. Mae peiriant golchi llestri, ffwrn drydan, hob 4 cylch, microdon, ac oergell/rhewgell. Mae ystafell ar wahân ar gyfer peiriant golchi dillad a sychwr dillad.

Llawr Cyntaf

Ystafell wely en-suite (gydag uned gawod) gyda golygfa dros dir y fferm a thros yr arfordir. Ystafell gyfforddus a chwaethus gyda matres a dillad gwely o ansawdd uchel. Cwpwrdd dillad mawr, bwrdd ymbincio a theledu.   

Ystafell wely ddwbl, hefyd â golygfa dros dir y fferm a thuag at yr arfordir. Matres a dillad gwely o ansawdd uchel, gyda dodrefn lliw hufen a theledu. Mae’n bosibl ychwanegu gwely sengl at yr ystafell hon ar gais.

Mae’r ystafell ymolchi yn cynnwys bath haearn mawr, tŷ bach, sinc a rheilen cynhesu tyweli.

Gardd

Mae gan y bwthyn gwyliau hwn ym Mhen Llŷn iard cysgodol ei hun sy’n wynebu’r de gyda mainc bren a dodrefn patio – lle delfrydol i fwynhau prydau bwyd yn yr awyr agored, i dorheulo ar y cadeiriau mawr, ac i fwynhau tawelwch a llonyddwch cefn gwlad.  

Mae’r machlud haul yma yn drawiadol, felly dyma leoliad gwych i fwynhau rhyfeddodau’r awyr gyda’r nos. Mae set barbeciw yma, a lein ddillad fechan hefyd wrth gefn y bwthyn, yn ogystal â gardd amgaeedig yn y cefn, gyda 2 siglen a thrampolîn, sydd wedi’u rhannu.

Gall plant dreulio oriau yn yr ystafell deganau y tu allan sy’n wych i deuluoedd. Mae’r ystafell hon yn cynnwys teganau fel Lego, Duplo a fferm bren, doliau ac ati. Mae allweddell gerdd hefyd a bwrdd snwcer i blant. Dylid goruchwylio plant drwy’r amser oherwydd y grisiau sy’n arwain at yr ystafell hon.

Gwybodaeth Ychwanegol

 • Pecyn croesawu yn cynnwys cacennau cartref a thorth ffres o fara o’r becws lleol, te, coffi a llaeth.
 • Darperir dillad gwely, a thyweli bach a mawr. *Tyweli at ddefnydd y bwthyn yn unig, ac nid i’w defnyddio ar y traeth.
 • Darperir 1 sychwr gwallt.
 • Gwres canolog a thrydan yn gynwysedig.
 • Darperir y fasged gyntaf o goed am ddim, ac mae bagiau ychwanegol o goed ar gael gan y perchennog am £4.
 • Cot babi a chadair uchel ar gais. Dewch â’ch dillad gwely eich hun ar gyfer y cot os gwelwch yn dda.
 • Wi-fi ar gael.
 • Croesewir hyd at 2 gi am £25 y pen
 • Parcio oddi ar y ffordd.
 • Sied feiciau sy’n gallu cloi.
 • Darperir y pethau hyn yn y gegin hefyd: halen a phupur, papur cegin, hylif golchi llestri/tabledi peiriant golchi llestri, cadachau llestri a/neu sgwrwyr newydd, ffoil a glynlen/cling ffilm.
 • Darperir y pethau hyn yn yr ystafelloedd ymolchi: sebon hylif a 2 rolyn o bapur ym mhob ystafell ymolchi.
 • Darperir cynnyrch glanhau cyffredinol: glanhawr cawod, hylif gwrthfacteria ac ati.
 • Dim ysmygu yn y bwthyn os gwelwch yn dda.
 • Mae Asda a Tesco yn dosbarthu i’r ardal.
 • Os hoffech brofi bywyd ar fferm weithredol, gadewch inni wybod a gallwn drefnu taith o gwmpas y fferm i chi. Gallwch helpu i fwydo’r ieir, casglu wyau, a bwydo’r ŵyn bach a’r lloi.

Location