Awel y Mor

New Quay, West Wales

 • 4 Star
 • Bwthyn cartrefol a helaeth i 5 ar arfordir Gorllewin Cymru. 1 filltir o bentref glan môr Cei Newydd ac yn berffaith ar gyfer teuluoedd neu gyplau.

Gellir archebu'r llety hwn o:

 • £360 yr wythnos
 • £51 y noson
 • 4 Star

Nodweddion

Gweithgareddau gerllaw

 • Cerdded
 • Beicio
 • Chwaraeon dŵr
 • Pysgota
 • Golff
 • Marchogaeth

Nodweddion Arbennig

 • WiFi
 • Golygfeydd o'r môr neu'r arfordir

Gwelyau ac ystafelloedd gwely

 • Dillad gwely yn gynwysedig
 • 1 gwely dwbl
 • 3 o welyau sengl

Cegin

 • Peiriant golchi dillad

Ystafell ymolchi

 • 2 o doiledau
 • Tywelion ar gael

Awyr Agored

 • Gardd neu iard amgaeëdig
 • Barbaciw
 • Parcio preifat

Hygyrchedd

 • Ar un lefel, dim grisiau
 • Toiled ar y llawr gwaelod
 • Ystafell wely ar y llawr gwaelod
 • Ystafell ymolchi ar y llawr gwaelod

Pwysig - noder os gwelwch yn dda

House Rules

 • Amser cyrraedd: 5:00pm
 • Amser gadael: 9:00am

Disgrifiad

Bwthyn gwyliau cartrefol gyda digonedd o le ynddo ydy Awelon, wedi ei leoli filltir i ffwrdd o bentref glan y môr Cei Newydd, a gaiff ei ddisgrifio weithiau fel ‘y perl yng nghoron arfordir Gorllewin Cymru’. Mae’r ardal yn enwog am ei dolffiniaid trwynbwl a’i phentrefi arfordirol prydferth. Mae’r bwthyn o fewn pellter cerdded i dafarn y pentref ac mae ganddo ardd amgaeedig a golygfeydd arfordirol hyfryd.

Llawr Gwaelod

Mae’r gegin / ystafell fwyta yn un helaeth ac wedi ei dodrefnu’n llawn gyda phopty a hob, oergell ag adran rhewi, microdon, a thostiwr.

Mae’r lolfa yn eistedd chwech yn gyfforddus, teledu gyda chwaraewr DVD a drws patio sydd yn agor ar gefn yr ardd.

Ceir 3 ystafell wely ym mwthyn hunanarlwyo Awelon: un twin, un dwbl ac un gwely sengl 4 modfedd o led. Maent i gyd yn cynnwys cypyrddau dillad, byrddau gwisgo, lampau wrth ymyl y gwely a gwresogyddion ym mhob un o’r tair ystafell. Yn y bathrwm teulu ceir bath gyda chawod drydan drosto, toiled a sinc.

Mae gan Awelon ystafell iwtiliti hefyd gydag uned sinc, peiriant golchi a thoiled ar wahân.

Gardd

Mae lawnt helaeth yn amgylchynu’r ty gyda dodrefn gardd a barbeciw yn gynwysedig.

Gwybodaeth Ychwanegol

Darperir tywelion sychu llestri.

Dillad gwely, tywelion bath a dwylo yn gynwysedig.

Gwres a thrydan yn gynwysedig.

Parcio preifat oddi ar y ffordd.

Wi-fi yn gynwysedig.

Garej fawr ar gael i storio beiciau, caiacau a.y.b a lle i hongian dillad gwlyb.

Dim anifeiliaid anwes nac ysmygu.

Mae ffenestri dwbl yn Awelon a gwres canolog (economi 7).

Lleoliad