Hafan Myrddin

Llandovery, West Wales

 • 5 Star
 • Bwthyn godidog i 8 mewn man heddychlon ger Bannau Brycheiniog, gyda llyn yn yr ardd. Delfrydol ar gyfer archwilio neu ymlacio yn yr ardal arbennig hon o Gymru.

Gellir archebu'r llety hwn o:

 • £961 yr wythnos
 • £137 y noson
 • 5 Star

Nodweddion

Gweithgareddau gerllaw

 • Cerdded
 • Beicio
 • Pysgota
 • Golff
 • Marchogaeth

Nodweddion Arbennig

 • Tân agored neu stôf goed
 • Pecyn croeso

Gwelyau ac ystafelloedd gwely

 • Dillad gwely yn gynwysedig
 • 1 gwely king/super-king
 • 2 o welyau dwbl
 • 2 o welyau bync

Cegin

 • Peiriant golchi llestri
 • Rhewgell

Ystafell ymolchi

 • 4 o doiledau
 • Tywelion ar gael
 • Ystafell ymolchi en-suite
 • Ystafell wlyb

Teuluoedd

 • Cadair uchel

Awyr Agored

 • Gardd, iard neu batio
 • Barbaciw
 • Parcio preifat

Hygyrchedd

 • Toiled ar y llawr gwaelod
 • Cawod cerdded i mewn
 • Ystafell wlyb

Pwysig - noder os gwelwch yn dda

House Rules

 • Amser cyrraedd: 5:00pm
 • Amser gadael: 9:00am

Disgrifiad

Mae’r bwthyn 5 seren hwn, sy’n enillydd gwobr cynaladwyedd, wedi ei leoli mewn llecyn gwledig a thawel ger Bannau Brycheiniog. Ail-adeiladwyd ac ail-gynlluniwyd Hafan Myrddin i raddau helaeth gydag arweddion sy’n ffafriol yn nhermau ecoleg ac alergeddau. Ceir llyn yn yr ardd a golygfeydd hyfryd cefn gwlad o’i amgylch. Delfrydol i deuluoedd a chyplau sydd eisiau archwilio’r ardal arbennig hon o Gymru, neu ymlacio mewn heddwch a moethusrwydd.

Wedi cael gwobr Aur gan Green Tourism, mae gan y bwthyn baneli ro solar a phympiau gwres o’r ddaear sy’n darparu’r rhan fwyaf o ddwr poeth a gwres llawr y bwthyn hunan ddarpar hwn ger Bannau Brycheiniog. Mae wedi ei ynysu gyda gwlân defaid ac mae’n gynnes a chlyd.

Llawr Gwaelod

Cegin eang gyda llawr derw a’r holl gyfleusterau modern. Popty Rangemaster gyda 2 ffwrn a gril gyda 5 plât poeth, golchwr llestri ac oergell/rhewgell Miele, peiriant golchi a sychwr dillad, microdon a thostiwr, y cyfan gyda gradd ynni A neu A*. Wyneb gweithio o wenithfaen a’r holl gyfarpar cegin wedi eu darparu. Bwrdd bwyd derw yn eistedd 8.

Lolfa helaeth gyda stôf llosgi coed ynghanol yr ystafell. Teledu gyda chwaraewr DVD, dewis o DVDs a Hi-fi gyda doc I-pod. Llyfrau a mapiau o’r ardal a lampau golau dydd i ddarllen. Décor chwaethus gyda soffas steil corsen, cadeiriau a rygiau ar lawr derw. Bwrdd pêl droed maint llawn a chwpwrdd yn llawn gemau.

Ceir hefyd doiled gyda basn ymolchi ar y llawr gwaelod.

Llawr Cyntaf

Prif ystafell wely gyda gwely maint king, byrddau ger y gwely, cwpwrdd dillad a chist o ddroriau, gyda ffenestri yn edrych allan dros gefn y ty. Llawr derw, cloc-radio a chadair. Ystafell ymolchi wlyb en-suite gyda theiliau mosaig ar y waliau a’r llawr, cawod, basn ymolchi a thoiled.

Ystafell wely 2 - Gwely dwbl a byrddau ger y gwely. Cwpwrdd dillad yn y wal, cist o ddroriau, doc I-pod, cloc-radio a chadair. Ystafell ymolchi wlyb en-suite gyda theiliau mosaig ar y waliau a’r llawr, cawod, basn ymolchi a thoiled.

Ystafell wely 3 - Gwely dwbl a byrddau ger y gwely. Cwpwrdd dillad yn y wal, cist o ddroriau a chloc-radio.

Ystafell wely 4 - Gwelyau bync wedi eu hadeiladu yn arbennig gyda matresi sengl maint llawn. Sachau eistedd, desg, rheilen hongian dillad a radio.

Ystafell ymolchi - Bath gyda chawod drosto, basn ymolchi a thoiled.

Gardd

Mae’r gegin yn agor allan ar ardal batio llechfaen gyda dodrefn gardd i 8 a barbeciw Weber. Gwelyau blodau gyda phlanhigion brodorol yn blodeuo ar wahanol adegau o’r flwyddyn a lawnt yn arwain i lawr at y llyn sy’n llawn bywyd gwyllt yn cynnwys pysgod, llyffantod, madfallod, lilïau y dwr ayb. Siglen ddwbl a bwrdd gardd arall gyda chadeiriau ar waelod yr ardd, ger y llyn.

Llenwch y bocs bwydo adar i gael gweld pob math o adar, yn cynnwys teloriaid y cnau, llinosod gwyrddion a chnocellod y coed. Barcudiaid coch a bwncathod yn hedfan uwchben.

Sied gyda chlo i storio beiciau ayb.

Gwybodaeth Ychwanegol

Basged groeso wrth i chi gyrraedd yn cynnwys cynnyrch organic a lleol fel bara ffres, marmaled/jam, sudd ffrwythau, bara brith, wyau, caws a llefrith. (Nodwch efallai y bydd y cynnwys yn amrywio yn ôl pa adeg o’r flwyddyn yw hi neu yn ôl pa mor hir yw eich arhosiad.

Darperir tywelion a dillad gwely.

Trydan a gwres yn gynwysedig. Darperir coed tân ar gyfer y stôf llosgi coed hefyd.

Wrth gyrraedd byddwch yn cael eich cyfarch a’ch croesawu gyda phecyn o fwydydd lleol / organig


Lloriau pren lleol a gwres o dan y llawr drwy’r llety hyfryd hwn ym Mannau Brycheiniog.

Wifi a mynediad at ffôn ar gyfer gwneud galwadau o fewn y DU.

Cadair uchel ar gael. Dewch â’ch cot eich hun a dillad gwely ar ei gyfer os gwelwch yn dda.
Ni chaniateir ysmygu yn y ty na’r ardd ac ni chaniateir cwn/anifeiliaid anwes. Gofynnir i westai gymryd gofal o amgylch y llyn.

Mae’r canlynol yn cael eu darparu yn y bwthyn ar gyfer eich arhosiad:

Cegin: te masnach deg, coffi, siwgr, halen, pupur a rhywfaint o herbiau a sbeisys, hylif golchi llestri, glanhawr ‘cream’, tabledi ar gyfer y peiriant golchi llestri, glanhawr arwynebedd a.y.b. Mae’r gegin hefyd yn cynnwys papur tywel, llieiniau golchi llestri, cadachau llestri, ffoil, clingffilm, bin liners, cyfleusterau adnewyddu.

Ystafell Ymolchi: hufen dwylo, sebon hylif, hancesi a thoiled rôl.

Cynnyrch glanhau cyffredinol: sugnwr llwch.

*Yn 2007 derbyniodd y bwthyn gwyliau hwn Wobr Cynaladwyedd Sir Gaerfyrddin.

Lleoliad