Brynheulwen

Aberystwyth, West Wales

 • 4 Star Gold
 • Mwynhewch olygfeydd prydferth o gefn gwlad Gorllewin Cymru, 4 milltir yn unig o dref glan môr Aberystwyth. Llety hunan ddarpar hyfryd i 6.

Gellir archebu'r llety hwn o:

 • £365 yr wythnos
 • £52 y noson
 • 4 Star Gold

Nodweddion

Gweithgareddau gerllaw

 • Cerdded
 • Beicio
 • Chwaraeon dŵr
 • Pysgota
 • Golff
 • Marchogaeth

Nodweddion Arbennig

 • WiFi
 • Pecyn croeso

Gwelyau ac ystafelloedd gwely

 • Dillad gwely yn gynwysedig
 • 2 o welyau king/super-king
 • 2 o welyau sengl

Cegin

 • Peiriant golchi dillad
 • Peiriant golchi llestri

Ystafell ymolchi

 • 3 o doiledau
 • Tywelion ar gael
 • Ystafell ymolchi en-suite

Teuluoedd

 • Cot
 • Cadair uchel
 • Giât diogelwch

Awyr Agored

 • Gardd neu iard amgaeëdig
 • Barbaciw
 • Parcio preifat

Hygyrchedd

 • Toiled ar y llawr gwaelod
 • Ystafell wely ar y llawr gwaelod
 • Ystafell ymolchi ar y llawr gwaelod
 • Cawod cerdded i mewn

Pwysig - noder os gwelwch yn dda

House Rules

 • Amser cyrraedd: 5:00pm
 • Amser gadael: 9:00am

Disgrifiad

Wedi ei leoli ar fferm weithiol ychydig y tu allan i dref glan môr Aberystwyth, gallwch fwynhau golygfeydd gwledig prydferth o'r llecyn hwn. Mae digon o draethau gerllaw, llwybrau cerdded o'r bwthyn a nifer o weithgareddau ac atyniadau eraill i'w mwynhau. Mae mewn lleoliad delfrydol ar gyfer gwneud y mwyaf o'r amrediad o atyniadau a gweithgareddau sydd gan yr ardal i'w cynnig.

Mae Brynheulwen wedi ei gyfuno â'r ffermdy a newydd gael ei drawsnewid, ond mae'r nodweddion traddodiadol wedi eu cadw. O fewn 2 filltir i'r bwthyn mae tafarn leol a siopau pentref, a 4 milltir i ffwrdd mae tref Fictoraidd Aberystwyth, ble mae amrywiaeth eang o fwytai, caffis, tafarndai, siopau ac archfarchnadoedd.

Llawr Gwaelod

Lolfa – Stepiau carreg yn arwain i'r lolfa gyda thrawstiau uchel yn y to, 2 soffa fawr gyfforddus, teledu mawr a pheiriant chwarae DVD, lle tân llechen gyda phren o'i amgylch, a hefyd llosgydd trydanol yn rhoi effaith llosgi coed.

Ystafell fwyta – Bwrdd wedi ei wneud o bren derw â lle i 6 eistedd, cypyrddau bach gyda theledu/DVD a system Hi-Fi arno.

Cegin – Yn fodern a golau, mae cyfarpar llawn yn y gegin gan gynnwys, hefyd, bar brecwast, oergell integredig, peiriant golchi llestri, popty mawr, microdon a thostiwr.

Ystafell wely gyda gwely dwbl mawr, haearn a dodrefn o bren pinwydden gan gynnwys cwpwrdd ddillad a 2 gist ddroriau, stôl a drych ar fwrdd, cloc radio ddigidol, teledu/DVD a lampau cyffwrdd ar y cabinetau wrth ochr y gwely. Yn yr en-suite mae cawod, toiled, sinc gyda drych LED, sebon hylif moethus, uned eillio a rheilen dywelion gyda gwres.

Ystafell fodern gyda pheiriant golchi/sychu dillad a sinc.

Llawr Cyntaf

Ystafell wely gyda gwely dwbl mawr bren, cwpwrdd ddillad, cist o ddroriau, bwrdd ochr, teledu/DVD a ffenest Velux yn y to er mwyn i chi allu gwneud y mwyaf o'r olygfa ar draws y dyffryn.

Ystafell ymolchi gyda bath gyda chawod llaw, sinc a thoiled.

Ystafell wely gyda dau wely sengl difán gyda chabinetau wrth ymyl y gwlâu.

Gardd

Gardd breifat gaeëdig gyda ffens o'i amgylch, bwrdd gyda mainc, barbiciw ac ardal fechan gyda glaswellt. Storfa ddiogel i gadw beics/offer chwaraeon ar gael.

Gwybodaeth Ychwanegol

 • Pecyn croeso pan gyrhaeddwch, sy'n cynnwys amrywiaeth o gynnyrch lleol.
 • Gwres canolog a thrydan yn gynwysedig.
 • Dillad gwlâu a thywelion dwylo a bath yn cael eu darparu.
 • Cot, cadair uchel a giatiau grisiau (gwaelod a thop y grisiau) ar gais. Dewch a’ch dillad gwely eich hunain ar gyfer y cot.
 • Wifi ar gael.
 • Dim ysmygu nac anifeiliaid anwes yn y bwthyn.
 • Mae'r canlynol yn cael eu darparu i chi yn y bwthyn: Cegin: Hylif golchi llestri a thabledi peiriant golchi llestri. Ystafell ymolchi: Sebon a phapur toiled. Cynnyrch glanhau cyffredinol: Cannydd, glanhawr cawod a dwsteri
 • Mae digon o le parcio, a storfa ddiogel i gadw beics, offer pysgota neu chwaraeon ayyb.

Lleoliad