Bryn Olwg

Aberystwyth, West Wales

 • 4 Star
 • Llety i grwpiau yn Aberystwyth - perffaith i ddod a theulu neu ffrindiau at ei gilydd. Gyda thwb poeth mewn lleoliad gwledig ger y dref glan môr.

Gellir archebu'r llety hwn o:

 • £989 yr wythnos
 • £141 y noson
 • 4 Star

Nodweddion

Gweithgareddau gerllaw

 • Cerdded
 • Beicio
 • Chwaraeon dŵr
 • Pysgota
 • Golff
 • Marchogaeth

Nodweddion Arbennig

 • Twb poeth

Gwelyau ac ystafelloedd gwely

 • Dillad gwely yn gynwysedig
 • 1 gwely king/super-king
 • 2 o welyau dwbl
 • 2 o welyau sengl

Cegin

 • Peiriant golchi dillad
 • Peiriant sychu dillad
 • Peiriant golchi llestri
 • Rhewgell

Ystafell ymolchi

 • 4 ystafell ymolchi
 • 4 o doiledau
 • Tywelion ar gael
 • Ystafell ymolchi en-suite
 • Ystafell wlyb

Teuluoedd

 • Addas i deuluoedd
 • Cot
 • Cadair uchel

Awyr Agored

 • Gardd, iard neu batio
 • Balconi
 • Barbaciw
 • Parcio preifat

Hygyrchedd

 • Toiled ar y llawr gwaelod
 • Ystafell wely ar y llawr gwaelod
 • Ystafell ymolchi ar y llawr gwaelod
 • Cawod cerdded i mewn
 • Ystafell wlyb

Pwysig - noder os gwelwch yn dda

House Rules

 • Amser cyrraedd: 16:00
 • Amser gadael: 10:30

Disgrifiad

Yn le perffaith ar gyfer dod â'r teulu at ei gilydd neu grwp o ffrindiau, mae Bryn Olwg yn llety gyda digonedd o le. Ty dau lawr mewn lleoliad gwledig, ychydig tu allan i dref glan môr Aberystwyth, gyda nifer o draethau, promenâd a marina. Un o gasgliad bychan o dai gwyliau mewn lleoliad phreifat, parc chwarae a digonedd o dir i grwydro.

Llawr Gwaelod


Lolfa agored a chegin gyda drysau consertina sy'n ymestyn i hyd y ty ac yn agor i ardal eistedd y tu allan. Mae'r gegin, sydd wedi ei gosod yn llawn, yn cynnwys oergell/rhewgell teip Americanaidd a lle eistedd.

Ystafell fwyta ar wahan gyda lle i 8 eistedd.

Mae'r ystafell ymolchi yn ystafell wlyb gyflawn gyda chawod. Yn addas ar gyfer yr anabl, mae ganddi doiled wedi ei godi a sinc wedi ei ostwng, yn ogystal â chordyn larwm.

Mae gan yr ystafell lawr grisiau ddau wely sengl.

Llawr Cyntaf

Prif ystafell wely gyda digon o wagle, sy'n cynnwys gwely dwbl mawr a drysau consertina sy'n agor allan i'r balconi gyda golygfeydd o'r campws a mynyddoedd Cambria. Mae gan yr en-suite gawod a thoiled.

Ystafell ddwbl fawr gydag en-suite yn cynnwys bath a chawod uwch ei ben a thoiled.

Ystafell ddwbl fawr gydag en-suite yn cynnwys cawod a thoiled.

Gardd

Gardd breifat, gaeëdig â ffens o'i amgylch, yn nhu blaen y ty, gyda mainc ynddi.

Mae yno diroedd eang, parc chwarae, a lle gwneud barbiciw ar gyfer defnydd yr holl fythynnod gwyliau ar y safle.

Gwybodaeth Ychwanegol

 • Wifi yn gynwysedig
 • Lle i olchi dillad ar y campws.
 • Dillad gwlâu, tywelion bath a dwylo a sychwr gwallt wedi eu darparu.
 • Cot a chadair uchel yn gallu cael eu darparu ar gais. Bydd angen dod â dillad gwely eich hunain ar gyfer y cot.
 • Gwres a thrydan yn gynwysedig.
 • Storfa ddiogel ar gael ar gyfer storio offer chwaraeon – beics, taclau pysgota, offer chwaraeon dwr ayyb.
 • Dim ysmygu.
 • Gellir cyfuno Bryn Olwg a Llety Cambrian. Mae'r twb poeth yn cael ei rannu rhwng Bryn Olwg a Llety Cambrian
 • Mae'r eitemau canlynol ar gael i chi yn ystod eich arhosiad hefyd:Cegin: halen a phupur, rholyn papur cegin, hylif golchi llestri/tabledi peiriant golchi llestri, cadachau llestri newydd a sgwryddion, ffoil tin a haenen lynu. Ystafell Ymolchi: Sebon dwylo hylif a 2 rolyn papur toiled i bob toiled. Offer golchi cyffredinol: Cannydd, golchwr cawod, chwistrellwr gwrthfacteria ayyb
 • Hefyd yn gallu lletya grwpiau o 15 neu 17 wrth archebu Llety Cambrian (cysgu 7) ac Y Llofft Gwair (cysgu 2).

Lleoliad