Ger y Mor

Aberystwyth, West Wales

 • 4 Star
 • Tafliad carreg i ffwrdd o draeth Aberystwyth, promenâd a chanol y dref, nid yw gwyliau hunan-ddarpar yn Aberystwyth yn mynd llawer hwylusach na hyn. Cysgu 7.

Gellir archebu'r llety hwn o:

 • £745 yr wythnos
 • £106 y noson
 • 4 Star

Nodweddion

Gweithgareddau gerllaw

 • Cerdded
 • Beicio
 • Chwaraeon dŵr
 • Syrffio
 • Pysgota
 • Golff
 • Marchogaeth

Nodweddion Arbennig

 • Pecyn croeso

Gwelyau ac ystafelloedd gwely

 • Dillad gwely yn gynwysedig
 • 1 gwely king/super-king
 • 5 o welyau sengl

Cegin

 • Peiriant golchi llestri
 • Rhewgell

Ystafell ymolchi

 • 4 o doiledau
 • Tywelion ar gael
 • Ystafell ymolchi en-suite

Teuluoedd

 • Addas i deuluoedd
 • Cot
 • Cadair uchel

Awyr Agored

 • Gardd, iard neu batio
 • Gardd neu iard amgaeëdig
 • Barbaciw
 • Parcio preifat

Hygyrchedd

 • Toiled ar y llawr gwaelod
 • Cawod cerdded i mewn

Pwysig - noder os gwelwch yn dda

House Rules

 • Amser cyrraedd: 7:00pm
 • Amser gadael: 9:00am

Disgrifiad

Tafliad carreg i ffwrdd o draeth Aberystwyth, promenâd a chanol y dref, nid yw gwyliau hunan-ddarpar yn Aberystwyth yn mynd llawer hwylusach na hyn. Gyda’ch teulu neu’ch ffrindiau, mae Ger y Môr yn cynnig llety hyfryd i chi ddod ynghyd mewn steil. Wedi ei adeiladu i safon uchel iawn, mae’r ty moethus hwn yn cynnig yr holl gyfleusterau modern i chi eu mwynhau, tra hefyd yn gwneud y mwyaf o beth sydd gan Aberystwyth a chanolbarth Cymru i’w gynnig.

Llawr Gwaelod

Mae cyntedd mawr sydd yn eich arwain i’r gegin a’r ardal fwyta, tra mae ystafell fyw fawr ar wahân, i’r chwith o’r cyntedd. Mae cynllun y ty ar y llawr hwn yn caniatáu digon o olau naturiol, gan roi awyrgylch olau braf i chi ei fwynhau.

Mae’r ystafell fy yn cynnwys soffas mawr, modern, teledu a thân trydan ar y wal.

Mae’r gegin ar ystafell fwyta yn eang ac yn cynnwys popeth sydd ei angen arnoch, gan gynnwys oergell/rhewgell, peiriant golchi llestri, popty a hob, cymysgydd a micro-don. Bwrdd mawr o wenithfaen gyda 7 cadair a set deledu arall.

Toiled a sinc ar y llawr gwaelod.

Llawr Cyntaf

Ystafell wely twin ensuite gyda gwlâu cyfforddus a phen gwely moethus.

Ystafell wely twin hyfryd arall.

Ystafell wely sengl glud gyda dodrefn hufen, Ffrengig.

Ystafell ymolchi deuluol (yn cael ei rannu rhwng yr ystafell wely sengl a’r ail ystafell twin).

Ail Lawr

Prif ystafell wely ensuite gyda gwely maint king, cadeiriau cyfforddus ac, fel yr ystafelloedd eraill i gyd, gwn nos. Perffaith ar gyfer ymlacio yn y ty hunan ddarpar moethus hwn yn Aberystwyth.

Tu Allan

Ardal batio amgaeedig yng nghefn yr eiddo gyda dodrefn, felly gallwch wneud yn fawr o’r tywydd braf yn ystod eich arhosiad.

Gwybodaeth Ychwanegol

 • Pecyn croeso (gan gynnwys gwin a chacennau cri) wrth gyrraedd
 • Gwres a thrydan yn gynwysiedig
 • Darperir lleiniau gwely, tyweli dwylo a bath a 4 sychwr gwallt
 • Wifi ar gael
 • Darperir taclau ymolchi (yn cynnwys siampw/cyflyrydd, gel cawod, hufen dwylo a chorff, cap cawod, gwlân cotwm, a ffyn cotwm).
 • Darperir cot, cadair uchel a giât i’r grisiau ar gais.
 • Lle parcio i 2 gar yn unig

Lleoliad