Cerdd y Don

Aberporth, West Wales

 • Gyda golygfeydd o'r môr o'r lolfa a'r ardd, mae'r byngalo hwn yn sefyll ar ben ei hun ac o fewn pellter cerdded i'r traethau, siopau, tafarn a bwyty yn Aberporth.

Gellir archebu'r llety hwn o:

 • £525 yr wythnos
 • £75 y noson

Nodweddion

Gweithgareddau gerllaw

 • Cerdded
 • Beicio
 • Chwaraeon dŵr
 • Syrffio
 • Pysgota
 • Golff
 • Marchogaeth

Nodweddion Arbennig

 • Pecyn croeso
 • Golygfeydd cefn gwlad
 • Golygfeydd o'r môr neu'r arfordir

Gwelyau ac ystafelloedd gwely

 • Dillad gwely yn gynwysedig
 • 1 gwely dwbl
 • 2 o welyau sengl

Cegin

 • Peiriant golchi dillad
 • Peiriant golchi llestri
 • Rhewgell

Ystafell ymolchi

 • 1 toiled
 • Tywelion ar gael
 • Cawod

Teuluoedd

 • Addas i deuluoedd

Awyr Agored

 • Gardd, iard neu batio
 • Gardd neu iard amgaeëdig
 • Storfa tu allan
 • Parcio preifat

Hygyrchedd

 • Toiled ar y llawr gwaelod
 • Ystafell wely ar y llawr gwaelod
 • Ystafell ymolchi ar y llawr gwaelod
 • Cawod cerdded i mewn

Pwysig - noder os gwelwch yn dda

House Rules

 • Amser cyrraedd: 4:00pm
 • Amser gadael: 9:00am

Disgrifiad

Ond 10 munud ar droed o ddau draeth euraidd Aberporth, mae'r byngalo modern hwn yn cynnig golygfeydd anhygoel o'r môr a mynediad i bopeth yr ydych angen am wyliau ymlaciol ar arfordir Gorllewin Cymru. Mae Llwybr Arfordirol Cymru hyd yn oed yn agosach - 5 munud o stepen y drws, tra fod siopau'r pentref, bwytai, tafarndai a pharc chwarae plant hefyd o fewn hanner milltir. Mwynhewch olygfeydd o'r arfordir o gysur eich soffa, yr ardd gaeedig, neu o'r seddi ar sgwar y pentref - y lle delfrydol i wylio dolffiniaid a morloi. 

Mwynhewch gerdded ar hyd y llwybr rhwng Aberporth a Thresaith, pentref glan môr hyfryd arall 1.25 milltir i'r gogledd ar hyd Bae Ceredigion. Mae nifer o draethau euraidd eraill i'w darganfod gerllaw, yn cynnwys Penbryn (2 milltir), Llangrannog (5 milltir) a'r Mwnt (5.7 milltir). Mae trefi arfordirol Aberteifi (7 milltir) ac Aberaeron (17 milltir) yn cynnig dyddiau allan gwych gydag ystod o siopau annibynnol, ystafelloedd te a bwytai, tra fod Cei Newydd (16 milltir) yn le hyfryd i ymweld ag ef ar gyfer dal cwch i fynd i wylio'r dolffiniaid. Mae Aberporth yn loeoliad perffaith ar gyfer darganfod y rhan hyfryd hwn o'r arfordir. 

Mae traethau hardd Aberporth yn ddelfrydol ar gyfer torheulo ac ar gyfer lansio cychod bach, canw neu gaiac, tra fod y pyllau creigiog yn cadw'r plant yn hapus am oriau. Gellir ymweld â pharc fferm gerllaw, rhoi cynnig ar chwarae golff ar gwrs 18 twll Gwbert, darganfod cestyll Aberteifi a Chilgerran, neu ymweld â gerddi a phlasdy Sioraidd yr Ymddiriedolaeth Cenedlaethol yn Llanerchaeron. Mae yna hefyd theatr poblogaidd a sinema yn Aberteifi ar gyfer noson allan ymlaciol. 

Llawr Gwaelod

Lolfa gyfforddus gyda dwy soffa ledr, bwrdd coffi, tân trydan, teledu a chwaraewr DVD. Golygfa o'r arfordir tu hwnt i'r patio, gardd gaeedig. 

Cegin yn cynnwys popty, hob a gril trydan, meicrodon, peiriant golchi llestri ac oergell/rhewgell. Ardal fwyta gyda bwrdd a 4 cadair.

Ystafell wely 1 - gyda gwely dwbwl ac yn edrych allan dros yr ardd. Cypyrddau dillad.

Ystafell wely 2 - dau wely sengl yn y cefn gyda golygfeydd o'r môr. Cypyrddau dillad.

Ystafell ymolchi - yn cynnwys cawod, basn, toiled a rheilen sychu tywelion.

Ystafell iwtiliti (mynediad drwy'r patio) - gyda peiriant golchi dillad, storfa a thoiled arwahan. 

Gardd

Gardd gaeedig gyda lawnt a patio, bwrdd, cadeiriau a mainc picnic. Golygfeydd anhygoel dros dir amaethyddol tuag at y môr a'r arfordir i gyfeiriad Tresaith, Penbryn a Llangrannog.

Gwybodaeth Ychwanegol

 • Pecyn croeso yn cynnwys te, coffi, siwgwr, llaeth a chacennau cri   
 • Gwres canolog a thrydan yn gynwysedig    
 • Dillad gwelyau, tywelion a 2 sychwr gwallt yn gynwysedig    
 • Dim Wifi. Signal ffôn symudol ar gyfer pob prif rwydwaith    
 • Dim anifeiliaid anwes nac ysmygu y tu mewn   
 • Haearn a bwrdd smwddio ar gael    
 • I gyd ar un llawr - delfrydol ar gyfer y llai abl   
 • Parcio y tu allan ar gyfer 2 gar    

Lleoliad