Bodrydd

Aberdaron, Snowdonia & The Lleyn Peninsula

 • 5 Star
 • This property can be found on Niche Retreats
 • Llety moethus 5 seren gyda pwll nofio mewn lleoliad anhygoel ar Benrhyn Llyn. Delfrydol ar gyfer aduniadau teulu a ffrindiau.

 • £- yr wythnos
 • £- y noson
 • 5 Star
 • This property can be found on Niche Retreats

Nodweddion

Gweithgareddau gerllaw

 • Cerdded
 • Beicio
 • Chwaraeon dŵr
 • Pysgota
 • Golff
 • Marchogaeth

Nodweddion Arbennig

 • WiFi
 • Ystafell chwaraeon
 • Pwll nofio
 • Pecyn croeso

Gwelyau ac ystafelloedd gwely

 • Dillad gwely yn gynwysedig
 • 4 o welyau king/super-king
 • 4 o welyau sengl
 • 1 gwely sengl Zip & Link (gellir cyfuno i wneud gwely king/super-king)

Cegin

 • Peiriant golchi dillad
 • Peiriant golchi llestri
 • Rhewgell

Ystafell ymolchi

 • 5 o doiledau
 • Tywelion ar gael
 • Ystafell ymolchi en-suite
 • Ystafell wlyb

Teuluoedd

 • Addas i deuluoedd
 • Cot trafeilio
 • Cadair uchel
 • Giât diogelwch

Awyr Agored

 • Gardd, iard neu batio
 • Gardd neu iard amgaeëdig
 • Barbaciw
 • Parcio preifat

Hygyrchedd

 • Toiled ar y llawr gwaelod
 • Ystafell wely ar y llawr gwaelod
 • Ystafell ymolchi ar y llawr gwaelod
 • Cawod cerdded i mewn
 • Ystafell wlyb

Pwysig - noder os gwelwch yn dda

House Rules

 • Amser cyrraedd: 15:00
 • Amser gadael: 10:00

Disgrifiad

Llety hunan ddarpar helaeth gyda pwll nofio mewn lleoliad anhygoel ym Mhenryn Llyn. Dyma’r lle am aduniadau bythgofiadwy ar gyfer ffrindiau a theulu. Yn edrych allan dros erddi hardd a 6 acer o lynnoedd pysgota, mae Bodrydd yn dy fferm cyfforddus, modern a chroesawgar. Mwynhewch y gegin hardd, lolfa foethus gyda teledu 52 modfedd a phiano ‘baby grand’, orendy gyda golygfeydd anhygoel, 6 llofft helaeth, a gwres o dan y llawr drwy’r adeilad.

Llawr gwaelod
Mae’r gegin/ardal fwyta eang yn Bodrydd yn fan cymdeithasol ble gall pawb gwrdd am brydau bwyd blasus. Gyda’i naws gwledig a chynnes, popty mawr nwy/trydan a meicrodon/popty/gril integredig, peiriant golchi llestri a pheiriant coffi bach, cegin gyda darpariaeth eang o offer ac uned ynys gyda wyneb gwenithfaen, gellir darparu yn hwylus ar gyfer grwpiau mawr. Mae’r bwrdd derw yn eistedd 12 o bobl gyda dwy gadair fferm ychwanegol ar gael os bydd angen. Fe leolir y peiriant golchi dillad a'r rhewgell fawr, mewn ystafell ar wahan tu draw i’r gegin.

Tra wrthi’n brysur yn coginio mae’n bosib i chi wylio eich hoff raglenni ar y teledu sydd i fyny ar y wal, neu wylio codiad/machlud yr haul dros y llynnoedd drwy’r drysau patio sydd yn agor allan i’r teras eang a’r ardd.

Mae’r lolfa foethus gyda soffas mawr meddal lle gellir cwtsio fyny o flaen y tân nwy sydd wedi ei osod o fewn hen le tân agored, gyda thrawstiau derw a gwaith cerrig. Fe gewch eich diddanu gan deledu plasma Sky 52 modfedd gyda Blue Ray a system theatr, neu gellir pasio’r oriau yn darllen neu chwarae’r piano ‘baby grand’ yn y Llyfrgell.

Gellir cael mynediad allan o’r lolfa i’r orendy ysgafn ac awyrog drwy 3 set o ddrysau patio. Teiliau golau ar y llawr, soffas lliwgar, a dodrefn meddal yn rhoi amgylchedd unigryw gyda’r posibilrwydd o fedru bwyta o dan y sêr ar y dyddiau pan nad ydy’r tywydd mor braf. Gellir cael mynediad i’r patio a’r ardd drwy 3 set arall o ddrysau patio.

Anecs - golygfeydd trawiadol o’ch cwmpas ym mhobman o’r ystafell chwaraeon eang, gyda thrawstiau modern yn y nenfwd a lloriau pren meddal. Mae’r ystafell chwaraeon yn cynnwys bwrdd pwl a bwrdd dartiau - ffordd ddelfrydol i gadw pawb yn hapus gyda’r hwyr.

Mae llofft helaeth ar y llawr gwaelod gyda ystafell ymolchi ynghlwm, gwely maint king, cypyrddau dillad y gellir cerdded i mewn iddynt, a drysau patio sydd yn arwain allan i’r patio/dec ac i’r pwll nofio caeëdig, sydd wedi ei gynhesu. Mae’r ystafell ymolchi yn cynnwys twb Jacwsi dwfn yn ogystal â chawod fawr y gellir cerdded i mewn iddi, rheilen sychu tywelion, basn a thoiled.

Mae’r anecs hefyd yn cynnwys dwy lofft fawr arall ar y llawr gwaelod - un gyda dau wely sengl, a’r llall gyda gwely maint king lle gellir edrych allan ar yr ardd a’r llynnoedd drwy’r drysau patio.

Ystafell ymolchi (wet-room) ar y llawr gwaelod gyda chawod a baddon arwahan, basn a thoiled. Mae yna hefyd doiled arall gyda basn.

Llawr Cyntaf
Mae’r grisiau derw yn esgyn o’r cyntedd helaeth sy’n cael ei oleuo gan siandaliër grisial ysblennydd ac yn arwain i dair ystafell wely eang.

Llofft 4 - ystafell deuluol ag ystafell ymolchi ynghlwm wedi ei dodrefnu gyda gwely maint king a gwely sengl. Ystafell ymolchi gyda baddon a chawod oddi mewn, basn a thoiled.

Llofft 5 - ystafell ddwbl eang gyda gwely maint king. Ystafell ymolchi ymghlwm gyda baddon a chawod oddi mewn, basn a thoiled.

Llofft 6 - llofft eang gyda *3 gwely sengl (gellir gwneud cais am un gwely king ac un gwely sengl os dymunir). *Nodwch eich dewis wrth archebu.

Mae pob llofft yn edrych allan dros yr ardd a’r llynnoedd gyda teledu, DVD a mynediad i WiFi.

Gardd
Lawnt fawr gyda digon o le i gemau teuluol a golygfeydd lawr i’r 6 acer o lynnoedd pysgota(sy'n agored i'r cyhoedd), patio gyda bwrdd mawr a chadeiriau ar y dec - defrydol ar gyfer bwyta yn yr awyr agored, cael barbaciw ac ymlacio yn ystod prynhawniau braf.

Pwll nofio hamddenol sydd yn gaeëdig ac wedi ei gynhesu. Noder fod y pwll nofio wedi ei amgylchynu gyda ffens a gât y gellir ei chloi. Mae yna stepiau cerrig yn arwain i lawr i’r pwll felly fe awgrymir goruchwyliaeth gan oedolyn. Nodwch - Bydd gweithwyr yn ymweld ar pwll dwy waith yr wythnos am gyfnod byr i wneyd gwaith cynnal a chadw.

Gwybodaeth Ychwanegol

 • Pecyn croeso yn cynnwys te, coffi, siocled poeth, siwgr a llaeth. Mae hefyd yn cynnwys wyau lleol, cacennau cri, menyn a jam Cymreig, bisgedi Berffro ac ychydig o boteli cwrw a diodydd meddal
 • Trydan a gwres yn gynwysedig
 • Dillad gwelyau a thywelion ar gael
 • 6 sychwr gwallt - un ym mhob llofft
 • Cot trafeilio, cadair uchel a gât staer ar gael os dymunir (dewch a’ch dillad eich hunan i’r cot)
 • Wi-Fi ar gael - yn araf ar brydiau oherwydd y lleoliad gwledig.
 • Derbynnir cwn - mae croeso i hyd at dri ci sydd yn ymddwyn yn dda yn Bodrydd, gyda cytiau diogel wedi eu cynhesu, â chawodydd cwn penodol ar gael ar gyfer ymwelwyr - £30 am wythnos neu wyliau byr
 • Dim ysmygu oddi mewn y ty
 • Mae yna ddigon o le parcio i hyd at 6 car yn Bodrydd
 • Eitemau eraill yn cynnwys:
 • Cegin - pupur a halen, papur cegin, hylif golchi llestri/tabledi peiriant golchi llestri, clytiau sychu fyny newydd
 • Ystafell ymolchi - sebon a 2 rolyn papur toiled ar gyfer pob toiled
 • Cynnyrch glanhau cyffredinol

Lleoliad