Y bythynnod gorau a mwy

Perchnogion Llety - 10 Rheswm Da dros Ymuno

Mae cwmni Y Gorau o Gymru yn gweithio ar ran perchnogion a chwsmeriaid i sicrhau'r ddêl orau i bawb sy’n ymwneud â’r diwydiant gwyliau hunan-ddarpar. Nod y cwmni yw gwneud gwyliau hunan ddarpar yng Nghymru yn brofiad arbennig i westai a pherchnogion bythynnod drwy ddarparu gwasanaeth rhagorol, cwbl ddwyieithog yn ogystal â’r gwerth gorau am arian.

https://www.youtube.com/watch?v=NFn_t4695I4

Fel perchnogion bythynnod gwyliau ein hunain rydyn ni’n deall eich anghenion a’ch gofynion, ac oherwydd hynny ceir llawer o resymau dros hysbysebu eich llety hunan-ddarpar gyda chwmni Y Gorau o Gymru. Rydyn ni wedi crynhoi 10 o'r rhesymau hyn isod a gallwch hefyd glywed mwy am y gwasanaeth a gynigiwn i berchnogion llety yn y fideo canlynol:

 

1. Rydyn ni’n Denu Nifer Fawr o Gwsmeriaid Potensial

Rydyn ni’n diweddaru ac optimeiddio’n gwefan yn gyson i sicrhau fod eich llety yn cael ei weld gan nifer fawr o gwsmeriaid potensial, h.y. pobl sydd yn barod i archebu gwyliau yng Nghymru ac yn eich ardal chi. Mae dros 45,000 o ymwelwyr unigryw y mis yn ymweld â’n gwefan ar hyn o bryd ac mae’r ffigwr hwn, yn ogystal â’r canran sy’n archebu gwyliau yn cynyddu drwy’r amser.

2. Marchnata Eang

Byddwch nid yn unig yn cael cyhoeddusrwydd gwych ar wefan Y Gorau o Gymru; rydym hefyd yn gweithio’n galed i ledaenu eich presenoldeb yn ehangach fyth i’n cynulleidfa fyd-eang. Ymhlith yr amrywiol dechnegau marchnata mae gennym bartneriaethau gyda nifer o wefannau trydydd parti sydd hefyd yn hyrwyddo eich llety fel rhan o becyn Y Gorau o Gymru.

3. Rydyn ni’n Gwneud yr Holl Waith Gweinyddol gyda System Heb ei Ail

Mae’r system archebu y tu cefn i wefan Y Gorau o Gymru yn un arbennig. Mae’n golygu y gallwn brosesu a thracio taliadau a darparu gwasanaeth cyflawn i’n cwsmeriaid cyn ac ar ôl eu harhosiad. Mae hyn yn eich gadael chi i ganolbwyntio yn llawn ar eich llety a gwneud arhosiad eich gwesteion yn un cofiadwy.

4. Cefnogi eich Busnes heb Amodau sy’n eich Clymu i’r Cytundeb

Yn wahanol i asiantaethau eraill, nid ydym yn mynnu cael rheolaeth ecsgliwsif o’ch llety. Yr unig beth a ofynnwn, wrth inni sicrhau archebion i’ch busnes, yw eich bod chi hefyd yn annog y cwsmeriaid hynny i ail-archebu drwy Y Gorau o Gymru.

5. Amrediad o Fanteision Ecsgliwsif

Fel aelod o Y Gorau o Gymru, byddwch hefyd yn gallu manteisio ar ein pecyn ecsgliwsif sy’n cynnwys prisiau gostyngedig ar amrediad o nwyddau perthnasol (offer cegin, dodrefn meddal, dillad gwely a thywelion, bwyd, diod, deunyddiau glanhau a llawer mwy).

6. Rydyn ni’n Gystadleuol Iawn

Fel rhywun sy’n gosod llety gwyliau 4 a 5 seren ein hunain, rydyn ni wedi gwneud pwynt o gadw’r comisiwn mor isel. Cysylltwch â ni am fwy o fanylion.

7. Lleiafswm o Gost i Ymuno

Ffi fechan o £100 tuag at y gwaith o ychwanegu’r llety i’r wefan yw’r unig gost wrth ymuno. Mae hyn yn cynnwys sesiwn ffotograffiaeth broffesiynol a fideo ansawdd uchel o'ch llety. Gall hwn ddod allan o’n taliad cyntaf ni i chi pan fydd yr archeb gyntaf wedi ei gosod.

8. Mwy o Elw i Chi

Gyda dros 20 mlynedd o brofiad a llwyddiant ym maes e-farchnata a gwerthu ar-lein rydym, fel perchnogion Y Gorau o Gymru, yn gwybod yn union sut i sicrhau mwy o gwsmeriaid ac elw i’ch busnes chi. Caiff hyn ei brofi gyda’n twf cyflym a’n graddau trosiant uchel o ymholiadau i archebion.

9. Brand Pwerus, Hawdd ei Gofio

Fel mae’r enw’n awgrymu, dim ond y llety gorau (4 seren uchel* a 5 seren) sy’n ymddangos ar y wefan felly caiff y brand ei gysylltu ag ansawdd uchel.

10. Gwasanaeth Cwbl Ddibynadwy yn Gymraeg a Saesneg

Darparwn wasanaeth cyfeillgar 7 diwrnod yr wythnos felly byddwn wastad ar ben arall y ffôn / e-bost os ydych angen unrhyw beth. Mae ein cwmni yn gwbl ddwyieithog a phrawf o hyn yw’r ffaith fod fersiynau Cymraeg a Saesneg o’r wefan: www.ygorauogymru.co.uk a www.bestofwales.co.uk.

 

Edrychwn ymlaen at gydweithio â chi!

 

*Fel Asiantaeth Ardystiedig, mae’n ofynnol i bob llety gael ei raddio gan Croeso Cymru. Os nad ydych chi eisoes wedi graddio eich llety, gallwn ni drefnu hyn i chi am bris gostyngol (25% yn llai na thrwy ddelio yn uniongyrchol â Croeso Cymru). Bydd angen i lety sicrhau sgôr gyffredinol o 82% neu uwch gan Croeso Cymru er mwyn bod yn gymwys i ymddangos ar wefan Y Gorau o Gymru.