Deudraeth

Newport, Pembrokeshire West Wales

 • 4 Star
 • Bwthyn gwyliau sy’n croesawu anifeiliaid anwes ac sydd o fewn pellter cerdded i 2 draeth gwych.

Gellir archebu'r llety hwn o:

 • £516 yr wythnos
 • £74 y noson
 • 4 Star

Nodweddion

Gweithgareddau gerllaw

 • Cerdded
 • Beicio
 • Chwaraeon dŵr
 • Pysgota
 • Golff
 • Marchogaeth

Nodweddion Arbennig

 • WiFi
 • Pecyn croeso
 • Golygfeydd o'r môr neu'r arfordir

Gwelyau ac ystafelloedd gwely

 • Dillad gwely yn gynwysedig
 • 1 gwely king/super-king
 • 1 gwely dwbl
 • 2 o welyau sengl
 • 1 gwely soffa

Cegin

 • Peiriant golchi dillad
 • Peiriant sychu dillad
 • Peiriant golchi llestri
 • Rhewgell

Ystafell ymolchi

 • 3 o doiledau
 • Tywelion ar gael
 • Ystafell ymolchi en-suite

Teuluoedd

 • Cot
 • Cadair uchel

Awyr Agored

 • Gardd, iard neu batio
 • Gardd neu iard amgaeëdig
 • Barbaciw
 • Parcio preifat

Hygyrchedd

 • Toiled ar y llawr gwaelod
 • Cawod cerdded i mewn

Pwysig - noder os gwelwch yn dda

House Rules

 • Amser cyrraedd: 5:00pm
 • Amser gadael: 9:00am

Disgrifiad

Bwthyn gwyliau sy’n croesawu anifeiliaid anwes ac sydd o fewn pellter cerdded i 2 draeth gwych a 4 tafarn lleol sy'n cynnig bwyd a chroeso cynnes. Bwthyn Gwyliau Deudraeth yw’r lleoliad perffaith am wyliau gyda’r teulu neu ffrindiau. Mae’r arfordir yn enwog am ei ddolffiniaid, a gallwch wylio’r mamaliaid godidog hyn o’r tir neu drwy fynd ar daith ar gwch lleol. Mae’r traethau’n addas i deuluoedd ac maen nhw’n cynnig cyfleoedd gwych i syrffio, pysgota a chwilota yn y pyllau dŵr rhwng y creigiau. Mae modd ymuno â Llwybr Arfordirol Cymru Gyfan, sydd gerllaw, a gall Roced Poppit (gwasanaeth bws) eich gollwng neu eich codi ar hyd y daith. Mae’r siopau lleol yn hyfryd, a gallwch grwydro a chwilio am bethau unigryw i’ch atgoffa o’ch gwyliau arbennig. Os ydych chi’n chwarae golff, rhaid ichi ymweld â Chlwb Golff Trefdraeth – mae’r golygfeydd o’r cwrs yn rhyfeddol, felly does dim ots a ydy’r chwarae yn dda neu beidio! Mae digonedd o gyfleoedd i feicio a physgota hefyd. Ar ôl y gwaith caled, gallwch ymlacio a phrofi peth o’r cynnyrch lleol arbennig sydd ar gael yn yr amrywiaeth eang o fwytai. 


Llawr Gwaelod

Lolfa gyda soffas cyfforddus, teledu (Freeview), DVD, tân nwy, a mapiau a gwybodaeth leol i dwristiaid.

Mae popeth sydd ei angen arnoch chi yn y gegin, gan gynnwys oergell/rhewgell maint llawn (3 silff), peiriant golchi llestri, hob nwy, ffwrn drydan, tostiwr a thegell.  

Mae man bwyta brecwast i gael y tu allan i’r gegin gyda 4 stôl a bwrdd, a drysau patio sy’n agor i gefn y tŷ.

Ystafell fwyta sy’n cynnwys bwrdd a chadeiriau i 6 person.

Ystafell golchi dillad gyda basn ychwanegol, peiriant golchi dillad, peiriant sychu dillad ac ardal sychu dillad.

Ystafell gotiau ar y llawr gwaelod gyda thŷ bach.


Llawr Cyntaf

Ystafell Wely 1 yw’r prif ystafell wely gyda gwely mawr iawn, bwrdd ymbincio, cwpwrdd dillad ac en-suite gydag uned gawod, basn a thŷ bach.

Ystafell babi / storio. Rhwng pen y grisiau ac ystafell wely 1, mae ystafell fechan sy’n berffaith i roi cot i fabi neu i storio bagiau.

Mae Ystafell Wely 2 yn ystafell ddwbl gyda chwpwrdd dillad wedi’i osod.

Mae Ystafell Wely 3 yn ystafell gyda 2 wely sengl, a chwpwrdd dillad.

Mae’r brif ystafell ymolchi yn cynnwys bath, cawod dros y bath, tŷ bach a basn.


Gardd

Ardaloedd â lawnt i’r blaen a’r ochr, ardal balmantog i’r cefn gyda bwrdd a chadeiriau. Ardal batio i’r ochr gyda bwrdd picnic, barbeciw a ‘chiminea’. Mae’r gerddi i’r ochr a’r cefn yn amgaeedig.


Gwybodaeth Ychwanegol

 • Pecyn croeso Cymreig yn gynwysedig.
 • Gwres a thrydan yn gynwysedig.
 • Darperir tyweli gan gynnwys tyweli ar gyfer y traeth.
 • Cot a chadair uchel ar gael (mae gorchudd ar y matres ond dewch â’ch dillad gwely eich hun ar gyfer y cot os gwelwch yn dda).
 • Dim ysmygu.
 • Croesewir anifeiliaid anwes, mwyafrif o 2 gi. £10 fesul anifail. Ni chaniateir iddynt fynd i fyny'r grisiau.
 • Mae tyweli cŵn ar gael.
 • Wi-fi yn gynwysedig.
 • Mae digon o le i barcio ar y dreif ac ar y ffordd y tu allan.
 • Bydd yr eitemau a ganlyn hefyd ar gael ichi yn ystod eich cyfnod yn Deudraeth.
  Cegin: halen a phupur, papur cegin, hylif golchi llestri.
  Ystafell ymolchi: sebon llaw a 2 rolyn o bapur ym mhob tŷ bach. Cynnyrch glanhau cyffredinol: hylif glanhau ac ati.

Lleoliad