Hafan Aber Llydan

Broad Haven, Pembrokeshire West Wales

 • 5 Star
 • Lleolir y bwthyn hunanarlwyo moethus hwn i 4 yn Broad Haven, bellter cerdded byr o’r traeth tywod godidog. Perffaith ar gyfer teuluoedd, nofwyr, cerddwyr ayb.

Gellir archebu'r llety hwn o:

 • £398 yr wythnos
 • £57 y noson
 • 5 Star

Nodweddion

Gweithgareddau gerllaw

 • Cerdded
 • Beicio
 • Chwaraeon dŵr
 • Pysgota
 • Golff
 • Marchogaeth

Nodweddion Arbennig

 • Golygfeydd o'r môr neu'r arfordir

Gwelyau ac ystafelloedd gwely

 • Dillad gwely yn gynwysedig
 • 1 gwely dwbl
 • 2 o welyau sengl

Cegin

 • Peiriant golchi dillad
 • Peiriant sychu dillad
 • Peiriant golchi llestri
 • Rhewgell

Ystafell ymolchi

 • 1 ystafell ymolchi
 • 1 toiled
 • Tywelion ar gael

Teuluoedd

 • Cot
 • Cadair uchel
 • Giât diogelwch

Awyr Agored

 • Gardd, iard neu batio
 • Gardd neu iard amgaeëdig
 • Barbaciw
 • Parcio preifat

Hygyrchedd

 • Toiled ar y llawr gwaelod
 • Ystafell wely ar y llawr gwaelod
 • Ystafell ymolchi ar y llawr gwaelod

Pwysig - noder os gwelwch yn dda

House Rules

 • Amser cyrraedd: 15:00
 • Amser gadael: 10:00

Disgrifiad

Lleolir y bwthyn hunanarlwyo 5 seren hwn yn Aberllydan (Broad Haven), Sir Benfro, llai na 5 munud o gerdded i draeth tywodlyd, llwybr arfordirol, siop, tafarn a thy bwyta Mwynhewch wyliau ymlaciol, draddodiadol ar lan y môr neu manteisiwch ar y llwybrau beicio, cerdded a chwaraeon dwr sydd ar garreg drws y llety modern hwn yn Aberllydan.

Gyda Ty Ddewi - y ddinas leiaf ym Mhrydain, Hwlffordd, Aberdaugleddau a gweddill Sir Benfro i gyd o fewn cyrraedd, mae Aberllydan yn lleoliad perffaith i fwynhau'r hyn sydd yn swyddogol yn un o’r llefydd arfordirol gorau yn y byd.

Llawr Gwaelod

Mae gan y bwthyn moethus hwn yn Aberllydan ystafell fyw / bwyta helaeth ac agored. Wedi ei dodrefnu’n gysurus gyda soffas lledr; teledu sgrin lydan a DVD a bwrdd bwyta mawr i eistedd 6. Wi-fi am ddim.

Ystafell wydr – wedi ei dodrefnu’n gyfforddus gyda dodrefn cansen. Drysau gwydr Ffrenig yn arwain i ardal patio a gardd breifat a thawel.

Mae’r gegin hunan ddarpar, 5 seren hwn yn cynnwys peiriant golchi llestri, peiriant golchi/sychu llestri, hob ceramig, ffan echdynnu, popty, microdon ac oergell/rhewgell. Ceir bwrdd a chadeiriau brecwast yn y gegin hefyd.

Ystafell wely 1 – Gwely dwbl clud gyda chypyrddau dillad yn y wal a dodrefn ansawdd uchel. Teledu. Golygfeydd braf o’r môr.

Ystafell wely 2 – Gwelyau twin cyfforddus gyda chypyrddau dillad yn y wal a dodrefn ansawdd uchel. Ystafell braf a golau gyda dwy ffenestr yn cynnig golygfeydd o’r môr ac o gefn gwlad.

Mae’r ystafell ymolchi wedi ei theilo a cheir bath gyda chawod drydan annibynnol drosto, toiled a sinc. Ceir rheilen cynhesu tywelion a phwynt eillio yma hefyd.

Gardd

Mae gardd y bwthyn wedi ei hamgáu yn ddiogel gyda mynediad trwy giât a chlo ar yr ochr. Ceir ardal patio gyda bwrdd a chadeiriau a lawnt.

Mae yna hefyd barcio preifat i un car tu allan.

Gwybodaeth Ychwanegol

Darperir dillad gwely a thyweli glan a ffres.

Trydan a gwres yn gynwysedig. Mae gan y llety modern hwn yn Aberllydan wres canolog olew ac yn parhau’n gynnes a chlud trwy gydol y flwyddyn.

Darperir llawer o’r pethau sylfaenol yr ydych eu hangen ar eich gwyliau e.e. hylif golchi llestri, powdr i’r golchwr llestri, papur toiled, halen, pupur ayb. Byddwch hefyd yn cael te, coffi, siwgr, llaeth a phicau ar y maen i’ch croesawu cyn dadbacio! Os ydych chi angen unrhyw beth arall rhowch wybod ac mae’n bosib y byddwn ni’n gallu trefnu hynny i chi hefyd.

Anifeiliaid – mae’n bosib y caniateir 1 ci ond rhaid gwneud trefniadau o flaen llaw
(Bydd y perchennog yn caniatáu ci bach yn yr eiddo os yw'n ymddwyn yn dda, a nid yn cael ei adael heb oruchwyliaeth a bod y bwthyn yn cael ei adael yn yr un cyflwr ac oedd o wrth gyraedd.)

Mae hwn yn llety dim ysmygu, ond byddai croeso i chi ysmygu y tu allan.

Mae’r bwthyn hunan arlwyo 5 seren hwn yn addas i blant a babanod a gellir darparu’r canlynol am ddim (os ydynt ar gael ar y pryd - gwnewch gais wrth archebu).

 • Cot, cadair uchel a giât i’r grisiau (ni ddarperir dillad i’r cot)
 • Bowlenni, platiau, cytleri, cwpanau bwydo, biceri a llwyau plastig
 • Cymysgydd llaw trydan
 • Baddon babi
 • Bowlen Top a Chynffon
 • Monitor
 • Diheintydd Dwr Oer – ffitio poteli o bob maint
 • Set toiled i blentyn
 • Gris toiled
 • Gwarchodydd gwely
 • Pob soced drydan wedi eu gorchuddio
 • Golau nos
 • Casgliad o deganau - Duplo, set drenau Brio, llyfrau, gemau bwrdd i blant hyn ayb
 • Fideos, tapiau stori a chaneuon – DVD, chwaraewr fideo a CD
 • Bwcedi a rhawiau ar gyfer y traeth
 • Wifi yn gynwysedig

 

Byddwn yn falch o’ch croesawu i Sir Benfro.

Lleoliad