Beudy Lleuddad

Llangwnadl, North Wales Coast

 • 5 Star
 • Ymlaciwch yn y bwthyn 5 seren hwn, sydd â golygfa syfrdanol o’r môr ym Mhenrhyn Llyn. Gwnewch fawr ddim neu gwnewch y mwyaf o'i leoliad canolog. Cysgu 6

Gellir archebu'r llety hwn o:

 • £534 yr wythnos
 • £76 y noson
 • 5 Star

Nodweddion

Gweithgareddau gerllaw

 • Cerdded
 • Beicio
 • Chwaraeon dŵr
 • Golff
 • Marchogaeth

Nodweddion Arbennig

 • WiFi
 • Pecyn croeso
 • Golygfeydd o'r môr neu'r arfordir

Gwelyau ac ystafelloedd gwely

 • Dillad gwely yn gynwysedig
 • 2 o welyau dwbl
 • 2 o welyau sengl

Cegin

 • Peiriant golchi dillad
 • Peiriant sychu dillad
 • Peiriant golchi llestri
 • Rhewgell

Ystafell ymolchi

 • 1 toiled
 • Tywelion ar gael
 • Ystafell wlyb

Teuluoedd

 • Cot
 • Cadair uchel

Awyr Agored

 • Gardd, iard neu batio
 • Barbaciw
 • Parcio preifat

Hygyrchedd

 • Toiled ar y llawr gwaelod
 • Ystafell wely ar y llawr gwaelod
 • Ystafell ymolchi ar y llawr gwaelod
 • Cawod cerdded i mewn
 • Ystafell wlyb

Pwysig - noder os gwelwch yn dda

House Rules

 • Amser cyrraedd: 5:00pm
 • Amser gadael: 9:00am

Disgrifiad

Dewch i ymlacio a chael eich ysbrydoli gan y bwthyn gwyliau 5 seren hwn, sydd â golygfa syfrdanol o’r môr ym Mhenrhyn Llyn. Wedi’i leoli mewn man heddychlon gyda golygfeydd anhygoel, mae yn le perffaith i ymlacio, darllen a gwneud fawr o ddim drwy gydol y gwyliau - heblaw am farbeciw neu ddau efallai. Fodd bynnag, gyda Phenrhyn Llyn yn le mor adnabyddus, mae'r lleoliad canolog hwn yn sicr yn ei gwneud hi'n werth mynd i ddarganfod beth sydd mor arbennig am y lle.

Llawr Gwaelod

Cegin fawr, lliw hufen gyda bwrdd ty fferm pinwydd. Ystafell â tho uchel gyda thrawstiau, a llawr moethus o lechi â gwres yn dod oddi tano. Mae popeth y bydd eu hangen arnoch ar gael yn y gegin, gan gynnwys peiriant golchi llestri, micro-don, oergell/rhewgell a pheiriant coffi hollbwysig i’ch paratoi ar gyfer yr awyr iach Gymreig!

Llawr derw yn yr ystafell fyw, a chadeiriau esmwyth lledr mawr a chyfforddus gyda stôf goed i ymlacio. Daw’r teledu sgrin fflat gyda chwaraewr DVD a chonsol Nintendo Wii - perffaith i deulu neu grwp.

Ystafell wely ddwbl 1 - gwely dwbl haearn lliw hufen gyda golygfeydd syfrdanol o’r môr a chefn gwlad, a wal gerrig hardd.

Ystafell wely ddwbl 2 - gwely dwbl haearn lliw hufen gyda golygfeydd ardderchog o’r môr a chefn gwlad.

Ystafell ymolchi gyda baddon trawiadol a chawod ar lefel y llawr, rheiliau tywel wedi’u gwresogi a gwres dan y llawr - rhai o nodweddion 5 seren y bwthyn hwn.

Llawr Cyntaf

Ar ben y grisiau mae ystafell glyd gyda theledu arall a bag ffa mawr ledr. Mae hefyd chwaraewr DVD, Playstation 2, teganau a gemau yn yr ystafell hon - lle perffaith i’r plant.

Ystafell twin mewn croglofft draddodiadol ac mae modd ei chyrraedd drwy’r ystafell glyd, ac mae ganddi fondo gogwyddol a wal gerrig wreiddiol.

Gardd

Yn y bwthyn moethus hwn, mae'r ardal batio yn y lle delfrydol - o flaen tirwedd godidog, a gyda seddi i ymlacio ac edmygu'r olygfa arbennig o'ch amgylch.

Tu ôl i’r bwthyn, mae gardd fawr gymunedol gyda bwrdd a meinciau, a gaiff ei rannu gyda’r ddau fwthyn gwyliau arall sydd ar y safle.

Gwybodaeth Ychwanegol

 • Darparir pecyn croeso o gynnyrch lleol i bawb yn cynnwys Bara Brith cartref.
 • Caiff yr eitemau canlynol hefyd eu darparu yn y bwthyn yn ystod eich arhosiad...
Cegin: papur cegin, lliain llestri, brws a sgwriwr i olchi’r llestri, hylif golchi llestri a thabledi peiriant golchi llestri.
Ystafell Ymolchi: papur ty bach.
Offer cyffredinol: bagiau bin, canhwyllau, matsis, fflach lamp, brillo ac amrywiaeth o offer golchi.
Iwtiliti: Powdr golchi dillad a chyflyrwr ar gyfer peiriant golchi.

Darperir dillad gwely a thywelion dwylo a baddon. Un sychwr gwallt i bob ystafell ddwbl.
 • Mae gwres a thrydan yn gynwysedig. Gwresogydd olew o dan y llawr ar y llawr gwaelod, rheiddiaduron ar y llawr cyntaf.
 • Wifi ar gael
 • Darperir coed tan
 • Croesewir hyd at ddau gi sy’n ymddwyn yn dda am £25 y ci.
 • Mae modd darparu cot a chadair uchel os gofynnir amdano. Dewch a dillad gwely eich hun ar gyfer y cot.
 • Ystafell olchi gymunedol gyda pheiriant golchi a sychu dillad a all gael eu defnyddio gan holl breswylwyr y bythynnod yn rhad ac am ddim.
 • Dim ysmygu
 • Digonedd o lefydd parcio ar gael
 • Ar gyfer grwpiau mawr, mae lle i 18 person rhwng y 3 bwthyn moethus sydd ar y safle os cânt eu bwcio gyda’i gilydd

Lleoliad