Bythynnod Lleuddad Cottages

Llangwnadl, North Wales Coast

 • 5 Star
 • Tri o fythynnod deniadol ar gyfer 18 o westeion wedi eu lleoli gyda'i gilydd. Gellir darganfod Penrhyn Llŷn o ben drws eich bythynnod gwyliau.

Gellir archebu'r llety hwn o:

 • £1,594 yr wythnos
 • £228 y noson
 • 5 Star

Nodweddion

Gweithgareddau gerllaw

 • Cerdded
 • Beicio
 • Chwaraeon dŵr
 • Golff
 • Marchogaeth

Nodweddion Arbennig

 • WiFi
 • Pecyn croeso
 • Golygfeydd o'r môr neu'r arfordir

Gwelyau ac ystafelloedd gwely

 • Dillad gwely yn gynwysedig
 • 5 o welyau dwbl
 • 8 o welyau sengl

Cegin

 • Peiriant sychu dillad
 • Peiriant golchi llestri
 • Rhewgell

Ystafell ymolchi

 • 4 o doiledau
 • Tywelion ar gael

Teuluoedd

 • Cot
 • Cadair uchel

Awyr Agored

 • Gardd, iard neu batio
 • Gardd neu iard amgaeëdig
 • Barbaciw
 • Parcio preifat

Hygyrchedd

 • Toiled ar y llawr gwaelod
 • Ystafell wely ar y llawr gwaelod
 • Ystafell ymolchi ar y llawr gwaelod
 • Cawod cerdded i mewn

Pwysig - noder os gwelwch yn dda

House Rules

 • Amser cyrraedd: 4:00pm
 • Amser gadael: 9:00am

Disgrifiad

Mae'r llety hwn wedi ei wneud fyny o dri bwthyn hunan ddarpar - gellir eu archebu'n unigol neu fel rhan o grŵp. Cymerwch olwg ar Beudy Lleuddad (cysgu 6), Corlan Lleuddad (cysgu 4), a Stabal Lleuddad (cysgu 8) am fwy o wybodaeth am y bythynnod unigol.

Yn edrych am lety i deulu estynedig neu i grŵp o ffrindiau ble y gall pawb fod hefo'i gilydd ond eto arwahan? Mae'r 3 bwthyn wedi eu lleoli gyda'i gilydd ac o ben drws eich bwthyn gwyliau gellir darganfod prydferthwch Penrhyn Llŷn. Gellir mwynhau hyfrydwch arfordir Penrhyn Llŷn a'r golygfeydd o gefn gwlad heddychlon o'r llety hwn, gyda'r traeth agosaf ond 2 filltir i ffwrdd. Mae'n ganolog i holl atyniadau Penrhyn Llŷn ac yn ardal ddynodedig o harddwch naturiol eithriadol. 

Gwybodaeth Stabal Lleuddad (Uned 1 - cysgu 8):


Llawr Gwaelod
Cegin dderw yn llawn cymeriad gyda llawr llechi, waliau cerrig a bwrdd ty fferm o binwydd sydd â lle i 8 o’i amgylch yn braf. Peiriant golchi llestri, ffwrn a hob drydan, micro-don, peiriant coffi ac oergell/rhewgell yn gynwysedig, ynghyd â’r holl offer eraill y byddwch yn eu disgwyl mewn bwthyn 5 seren. Mae hon yn ystafell hardd gyda tho uchel, sydd â thrawstiau ar ei hyd sy’n llwyddo creu’r teimlad o ystafell ymlaciol a mawr.

Ystafell fyw fawr ar wahân gyda soffas lledr a gwres o dan y llawr a stôf goed i ymlacio - perffaith ar gyfer gêm gymdeithasol o Nintendo Wii ar y teledu mawr sgrin fflat, gêm fwrdd mwy traddodiadol neu noswaith ymlaciol yn gwylio ffilm ar y chwaraewr DVD.

Yn arfer bod yn gartws, mae gan yr ystafell ddwbl ar y llawr cyntaf wely haearn du, teledu wedi’i godi ar y wal, cadeiriau eistedd a bwrdd coffi ar gyfer eich coffi boreol. Drysau patio mawr yn arwain at ardal batio breifat eich hun gyda bwrdd a meinciau.

Mae gan yr ystafell ymolchi ar y llawr gwaelod faddon sy’n sefyll wrth ei hun, a chawod ar wahân mewn steil ‘ystafell-wlyb’. Rheilen sy’n cynhesu tywelion, toiled a basn, drych wedi’i oleuo a soced eillio gyda gwres o dan y llawr.

Y Llawr Cyntaf
Ar y llawr cyntaf mae yna ystafell ddwbl arall, gyda gwely pinwydd a golygfeydd syfrdanol o’r môr a chefn gwlad.

Dwy ystafell wely twin gyda gwlâu sengl pinwydd a bondo gogwyddol. Mae yna ddrws sy’n cysylltu'r ddwy ystafell twin, mae hyn yn golygu y gallant gael eu defnyddio fel dwy ystafell dwin neu un ystafell i bedwar. Mae’r ardal glyd hon yn berffaith ar gyfer plant.

Ystafell gawod wedi’i theilio gyda rheilen gwresogi tywelion, toiled a basn.

Gwybodaeth Beudy Lleuddad (Uned 2 - cysgu 6):

Llawr Gwaelod
Cegin fawr, lliw hufen gyda bwrdd ty fferm pinwydd. Ystafell â tho uchel gyda thrawstiau, a llawr moethus o lechi â gwres yn dod oddi tano. Mae popeth y bydd eu hangen arnoch ar gael yn y gegin, gan gynnwys peiriant golchi llestri, micro-don, oergell/rhewgell a pheiriant coffi hollbwysig i’ch paratoi ar gyfer yr awyr iach Gymreig!

Llawr derw yn yr ystafell fyw, a chadeiriau esmwyth lledr mawr a chyfforddus, gyda stôf goed. Daw’r teledu sgrin fflat gyda chwaraewr DVD a chonsol Nintendo Wii - perffaith i deulu neu grwp.

Ystafell wely ddwbl 1 - gwely dwbl haearn lliw hufen gyda golygfeydd syfrdanol o’r môr a chefn gwlad, a wal gerrig hardd.

Ystafell wely ddwbl 2 - gwely dwbl haearn lliw hufen gyda golygfeydd ardderchog o’r môr a chefn gwlad.

Ystafell ymolchi gyda baddon trawiadol a chawod ar lefel y llawr, rheiliau tywel wedi’u gwresogi a gwres dan y llawr - rhai o nodweddion 5 seren y bwthyn hwn.

Llawr Cyntaf
Ar ben y grisiau mae ystafell glyd gyda theledu arall a bag ffa mawr ledr. Mae hefyd chwaraewr DVD, Playstation 2, teganau a gemau yn yr ystafell hon - lle perffaith i’r plant.

Ystafell twin mewn croglofft draddodiadol ac mae modd ei chyrraedd drwy’r ystafell glyd, ac mae ganddi fondo gogwyddol a wal gerrig wreiddiol.

Gwybodaeth Corlan Lleuddad (Uned 3 – cysgu 4) :

Llawr Gwaelod
Mae’r ardal fyw ar gynllun agored, ac yn ystafell fawr, eang gyda tho uchel sy’n cynnwys cegin hardd, ardal fwyta a lolfa. Mae ei ddau set o ddrysau patio, y llawr llechi gyda gwres oddi tano a’r trawstiau yn ychwanegu at yr awyrgylch ysgafn ac ymlaciol sydd i’r ty.

Mae’r gegin fodern lliw hufen yn cynnwys popeth sydd ei angen arnoch gan gynnwys popty a hob trydanol, oergell gyda rhan fach sy’n rhewgell, micro-don, peiriant golchi llestri a pheiriant coffi. Bwrdd pinwydd ty fferm gyda lle i 4 eistedd.

Yn y lolfa mae cadeiriau esmwyth lledr, teledu fawr sgrin fflat, chwaraewr DVD a Nintendo Wii gyda golygfeydd dros yr ardd a thu hwnt drwy’r drysau patio. Nodwedd drawiadol arall sydd yn yr ystafell fawr hon yw’r grisiau sydd wedi eu naddu’n lleol sy’n arwain at y llofft falconi.

Ystafell wely ddwbl gyda gwely dwbl haearn lliw hufen, a llawr llechi â gwres oddi tano.

Ystafell ymolchi fodern gyda baddon siâp ‘P’, cawod uwch ei ben a rheilen gwresogi tywelion.

Llawr Cyntaf
Llofft falconi twin gyda bondo gogwyddol sydd â modd ei gyrraedd gyda grisiau o’r ystafell fyw. *Nodwch gan fod yr ystafell twin yn llofft falconi, nid yw’n addas ar gyfer plant ifanc.

Gardd

Tra fod gan bob un o'r bythynnod ei ardal patio ei hun gyda bwrdd a chadeiriau, gellir defnyddio'r holl ardal y tu blaen i'r bythynnod fel ardal gymunedol. O'r ardaloedd patio y tu allan i'r bythynnod gellir mwynhau Penrhyn Llŷn ar ei orau, gyda golygfeydd anhygoel yr holl ffordd i lawr i'r môr ar y gorwel.

Mae yna hefyd ardal gymunedol y tu ôl i'r bythynnod. Mae'r lawnt helaeth yn ddelfrydol ar gyfer anifeiliaid anwes, gêm o bêl droed ayb

Gwybodaeth Ychwanegol

 • Pecyn croeso ymhob bwthyn yn cynnwys Bara Brith cartref ac wyau 
 • Darperir yr eitemau canlynol yn y bwthyn hefyd...

Cegin: papur cegin, lliain llestri, sgwriwr a brws i olchi’r llestri, hylif golchi a thabledi peiriant golchi llestri.
Ystafell ymolchi: papur toiled.
Offer cyffredinol: bagiau bin, canhwyllau, matsis, fflach lamp, brillo ac amrywiaeth o offer golchi.
Iwtiliti: Powdr golchi dillad a chyflyrydd ar gyfer y peiriant golchi.

 • Dillad gwely, tywelion baddon a dwylo yn gynwysedig. Un sychwr gwallt i bob ystafell ddwbl.
 • Gwres a thrydan yn gynwysedig. Gwres olew dan y llawr ar y llawr gwaelod, rheiddiaduron ar y llawr cyntaf.
 • Cysylltiad wifi ar gael
 • Croesewir i fyny hyd at 5 o gŵn sy’n ymddwyn am gost ychwanegol o £25 y ci (i fyny at 2 o gŵn yn y bythynnod mwyaf ac 1 ci yn y bwthyn lleiaf).
 • Darperir cot a chadair uchel os bydd cais. Dewch a dillad gwely i’r cot eich hun.
 • Darperir coed tan
 • Ystafell olchi gymunedol gyda pheiriant sychu dillad a pheiriant golchi dillad, a all gael ei defnyddio gan breswylwyr y bythynnod yn rhad ac am ddim.
 • Dim ysmygu
 • Digonedd o fannau parcio ar gael
 • Nodwch os gwelwch chi'n dda nid o dan unrhyw amgylchiadau y gallwch gael mwy na 18 o westeion ar y safle ar yr pryd.

Lleoliad

This large 'L' shaped property consists of 3 separate units that have been converted from a stone farm building into 3 stunning cottages. They are located in a peaceful, scenic setting on a working beef and dairy farm near the small village of Llangwnadl. Just off the main road, along a farm track of approximately ¼ mile. From your holiday accommodation Llyn Peninsula can be enjoyed in all its glory, all the way to the coastline on the horizon. Its central location also makes it ideal for exploring the Llyn Peninsula.

The nearest village shop is in Tudweiliog (2 miles) and there are numerous good pubs and restaurants nearby. Amongst the recommended places to eat are The Lion in Tudweiliog, The Ship Inn in Edern (4 miles), Nanhoron Arms, Nefyn (7 miles), Venetia and Coconut Kitchen in Abersoch (9 miles) and Ty Newydd, Aberdaron (5 miles). The best local pubs are The Lion in Tudweiliog and Bryncynan Inn in Nefyn (7 miles).

The Llyn Peninsula is a designated area of outstanding natural beauty, full of hidden treasures that are just waiting to be discovered. Amongst the ‘must see’ attractions is the beautiful seaside village of Aberdaron, the pub on the beach in Porthdinllaen, endless sandy beaches including the nearest one at Penllech, just 2 miles from the cottage and the sacred Bardsey Island.

Nant Gwrtheyrn Language and Heritage Centre is another great attraction within its own hidden bay by the sea, not to mention Glasfryn Park for a fun day out (go karts, ten pin bowling etc) Caernarfon Castle, Snowdon (the highest mountain in Wales), Llanberis Electric Mountain and Llanberis Slate Museum.

Beaches

The nearest is Penllech, a long sandy beach that allows you to really feel that you are away from it all. 2 miles

There are also many other great beaches within a short drive of your holiday cottage. Llyn Peninsula's top 10 beaches can be viewed here.

Walking

Llyn Coastal Path (part of the All Wales Coast Path). The nearest joining point is Traeth Penllech beach, 2 miles from the cottages.

Yr Eifl (The Rivals) – Mountain range including the highest point on the Llyn Peninsula. 4.5 miles in length. 12 miles.

Horse riding

Pen Llyn Stud & Riding Centre – Llaniestyn. Stud farm and rides for any level of experience. 5 miles

Read more about horse riding on the Llyn Peninsula.

Golf

Nefyn and District Golf Club - 26 holes, offering two cliff top 18 hole courses set in spectacular coastal scenery. 7 miles

Abersoch Golf Club - 18 hole golf course, adjoining the beach. 9 miles.

Watersports

Abersoch beach offers flat water for wakeboarding and waterskiing, sailing, power boating and windsurfing. 9 miles