Hafod

Barmouth, North Wales Coast

 • 5 Star
 • Bwthyn hunan ddarpar hardd i 4 yn Abermaw gyda twb poeth preifat. Ymlaciwch a mwynhewch y lleoliad syfrdanol ar arfordir Gogledd Cymru gyda golygfeydd o fynyddoedd Eryri.

Gellir archebu'r llety hwn o:

 • £686 yr wythnos
 • £98 y noson
 • 5 Star

Nodweddion

Gweithgareddau gerllaw

 • Cerdded
 • Beicio
 • Chwaraeon dŵr
 • Pysgota
 • Golff
 • Marchogaeth

Nodweddion Arbennig

 • WiFi
 • Twb poeth
 • Pecyn croeso
 • Golygfeydd cefn gwlad
 • Golygfeydd o'r môr neu'r arfordir

Gwelyau ac ystafelloedd gwely

 • Dillad gwely yn gynwysedig
 • 1 gwely dwbl
 • 2 o welyau sengl

Cegin

 • Peiriant sychu dillad
 • Peiriant golchi llestri
 • Rhewgell

Ystafell ymolchi

 • 2 o doiledau
 • Tywelion ar gael

Awyr Agored

 • Gardd, iard neu batio
 • Gardd neu iard amgaeëdig
 • Barbaciw
 • Parcio preifat

Hygyrchedd

 • Toiled ar y llawr gwaelod
 • Ystafell ymolchi ar y llawr gwaelod
 • Cawod cerdded i mewn

Pwysig - noder os gwelwch yn dda

House Rules

 • Amser cyrraedd: 5:00pm
 • Amser gadael: 9:00am

Disgrifiad

Bwthyn hunan ddarpar hardd i 4 yn Abermaw gyda twb poeth preifat. Ymlaciwch a mwynhewch y lleoliad syfrdanol ar arfordir Gogledd Cymru gyda golygfeydd o fynyddoedd Eryri. O fewn pellter cerdded i draeth hir tywodlyd, mae'r bwthyn hwn yn sefyll ar ben ei hun gyda gardd gaeedig, 0.7 milltir o bentref Tal-y-bont gyda'i dafarn bentref, siop a bwyty. Ymunwch â'r Llwybr Arfordirol o stepen eich drws, ymwelwch â'r siopau bach gwahanol, bwytai a chaffis yn Abermaw, a darganfyddwch Portmeirion a Castell Harlech, Safle Treftadaeth y Byd - i gyd o fewn ychydig filltiroedd. 

Perffaith ar gyfer gwyliau ymlaciol ar lan y môr, mae Hafod yn cynnig eich lle eich hun ar ystad breifat sy'n cael ei rannu gyda pedwar bwthyn arall ar gyfer 2-5 o westeion, yn ogystal â parc gwyliau bychan. Os hoffech drafeilio gyda trên, mae llinell reilffordd Arfordir y Cambrian yn pasio drwy'r cae y tu ôl i'r ardd ac yn aros yn yr orsaf yn Talybont, lai na milltir i ffwrdd.

Llawr Gwaelod

Lolfa - yn arddull tŷ fferm traddodiadol Cymreig gyda lloriau derw a gwres o dan y llawr. Soffa a chadeiriau lledr i eistedd 4 o flaen teledu 50" gyda Freeview a pentân sy'n cynnwys basged gyda fflam a mwg ffug. Golygfeydd o Moelfre gerllaw - rhan o gadwyn mynyddoedd Rhinog, ac hefyd Eryri yn y pellter.

Ystafell haul - mynediad drwy ddrysau Ffrengig o'r lolfa, mae'r ystafell ymlaciol hon yng nghefn y bwthyn yn cynnig golygfeydd panoramig o gadwyn mynyddoedd Rhinog sydd yn rhedeg yn gyfochrog â'r arfordir tuag at Abermaw yn y De. Soffa a chadeiriau cansen gyda byrddau bach a drysau Ffrengig eraill yn arwain allan i'r teras ble lleolir y Twb Poeth, barbaciw carreg (gellir ei ddefnyddio hefyd i losgi coed) a dodrefn gardd. Mae'r ystafell haul a'r teras, sy'n wynebu'r De, yn edrych allan ar berllan fach ac yng ngwyneb yr haul drwy'r dydd o'r peth cyntaf yn y bore. 

Cegin ac ardal fwyta - mynediad drwy'r ystafell haul neu'r cyntedd, mae'r gegin hefyd wedi ei lleoli yng nghefn y bwthyn ac yn edrych allan ar y berllan a'r mynyddoedd ar y gorwel.  Fe geir yr holl offer angenrheidiol yn y gegin yn cynnwys oergell/rhewgell, peiriant golchi llestri, meicrodon, popty a hob ceramig, yn ogystal â pheiriant golchi dillad. Bwrdd bwyta derw o ble y gellir mwynhau'r golygfeydd drwy ffenest fawr.

Ystafell gawod gyda chawod ddwbwl fawr, toiled a basn.

Llawr cyntaf

Grisiau derw yn arwain i'r llawr cyntaf ble lleolir yr ystafelloedd gwely a'r ystafell ymolchi.

Ystafell wely 1 - ystafell helaeth gyda gwely dwbwl derw, teledu ar y wal, byrddau bach ger y gwely a chypyrddau dillad. Golygfeydd i'r Gogledd ar un ochr ac i'r De, Dwyrain a'r Gorllewin o'r ffenest yn y cefn. Mae'r golygfeydd hyn yn ymestyn o gadwyn mynyddoedd y Rhiniog i Cader Idris yn y De ac ar draws y bae tuag at Tŷ Ddewi.

Ystafell wely 2 - ystafell gyda 2 wely sengl derw a theledu ar y wal, byrddau bach ger y gwely a chwpwrdd dillad. Golygfeydd dros y caeau gyda Penrhyn Llŷn ar y gorwel.

Ystafell ymolchi - cawod ddwbwl fawr, toiled a 2 basn. Golau naturiol o ffenestri Velux yn y to.

Gardd

Mae patio a gardd gaeedig yn y bwthyn hunan ddarpar hwn yn Abermaw. Twb poeth preifat gyda soffa a chadeiriau rattan, bwrdd a barbaciw wedi ei adeiladu o gerrig ffug - gellir ei ddefnyddio ar gyfer coginio siarcol neu fel llosgwr coed. Fe gyflenwir yr holl danwydd angenrheidiol. Mainc bren yn y berllan i fedru mwynhau golygfeydd o fynyddoedd Eryri.

Gwybodaeth ychwanegol

 • Pecyn croeso yn cynnwys te, coffi a siwgwr, cacen gartref a chyffaith wedi ei wneud yn lleol  
 • Gwres dan y llawr a thrydan yn gynwysedig  
 • Dillad gwely a thywelion yn gynwysedig   
 • 1 sychwr gwallt ar gael    
 • Wifi ar gael
 • Coed yn gynwysedig ar gyfer y llosgwr coed tu allan   
 • Dim ysmygu tu mewn y llety   
 • Croesewir hyd at 2 anifail anwes am ddim - gadewch i ni wybod pan yn archebu 
 • Parcio tu mewn i gatiau i hyd at 2 gar   
 • Eitemau ychwanegol yn cynnwys:
  • Cegin: pupur a halen, papur cegin, hylif golchi llestri/tabledi i'r peiriant, clytiau newydd, ffoil a ffilm glynu  
  • Ystafell ymolchi: sebon hylif a 2 rolyn papur i bob toiled   

Lleoliad