Cefn Bach

Llangollen, North Wales Borderlands

 • Bwthyn gwyliau hyfryd i 4 gydag ystafell gemau yn edrych dros Ddyffryn Ceiriog - man a ddisgrifiwyd gan Lloyd George ‘fel darn bach o nefoedd ar y ddaear’.

Gellir archebu'r llety hwn o:

 • £687 yr wythnos
 • £98 y noson

Nodweddion

Gweithgareddau gerllaw

 • Cerdded
 • Beicio
 • Marchogaeth

Nodweddion Arbennig

 • WiFi
 • Tân agored neu stôf goed
 • Ystafell chwaraeon

Gwelyau ac ystafelloedd gwely

 • Dillad gwely yn gynwysedig
 • 1 gwely dwbl
 • 2 o welyau sengl
 • 1 gwely soffa

Cegin

 • Peiriant golchi dillad
 • Rhewgell

Ystafell ymolchi

 • 1 toiled
 • Tywelion ar gael

Teuluoedd

 • Addas i deuluoedd
 • Cot trafeilio
 • Cadair uchel

Awyr Agored

 • Gardd, iard neu batio
 • Parcio preifat

Hygyrchedd

 • Toiled ar y llawr gwaelod
 • Ystafell ymolchi ar y llawr gwaelod
 • Cawod cerdded i mewn

Pwysig - noder os gwelwch yn dda

House Rules

 • Amser cyrraedd: 5:00pm
 • Amser gadael: 9:00am

Disgrifiad

Mae’r bwthyn gwyliau moethus hwn yng Ngogledd Cymru mewn lleoliad arbennig yn edrych dros Ddyffryn Ceiriog, man a ddisgrifiwyd gan Lloyd George ‘fel darn bach o nefoedd ar y ddaear’. Mwynhewch yr ystafell gemau (tennis bwrdd, pêl droed bwrdd a dartiau) ar y safle, dilynwch y llwybrau cerdded o drothwy’r drws neu teithiwch y siwrnai fer i dref hardd Llangollen. Yma ceir chwaraeon dwr ar yr Afon Dyfrdwy, amrediad eang o weithgareddau awyr agored, trên stêm, camlas ac amrywiaeth o siopau a chaffis annibynnol.

Llawr Gwaelod

Ystafell fyw / bwyta / cegin: Camwch i mewn drwy ddrysau gwydr dwbl i gegin gain wedi ei dodrefnu’n llawn gyda golygfeydd i’r gorllewin a’r dwyrain o sêt wedi ei gwneud yn arbennig yn y ffenestr. Ceir stôf llosgi coed gysurus gyda drws gwydr fel eich bod yn gallu gorwedd ar y soffa a gwylio’r tân ar ôl pryd da o fwyd.

Ceir llyfrgell fach a gemau bwrdd yn yr ardal eistedd ar gyfer y plant a’r oedolion (gellir benthyg teganau a mwy o lyfrau i oedrannau penodol ar gais). Mae yna deledu a chwaraewr DVD gyda chysylltiad we. Addurnir y waliau gan gasgliad o waith arlunwyr lleol a Chymreig sy’n creu naws gartrefol a diddorol.

Mynedfa fawr, olau ac iwtiliti sy’n ddelfrydol i gadw esgidiau a chotiau ar ôl gweithgareddau awyr agored. Hefyd yn cynnwys sinc ar wahân a pheiriant golchi. Oddi yma gellir camu allan i deras preifat gyda sinc allanol a bwrdd picnic gyda golygfeydd i lawr y dyffryn prydferth.

Ystafell gawod gynnes a golau gyda rheilen gwresogi tywelion. Ffenestr yn wynebu’r dwyrain gyda golygfeydd rhagorol i lawr Dyffryn Ceiriog.

Llawr Cyntaf

Ystafell wely 1 : ystafell ddwbl fawr gyda golau bendigedig, golygfeydd gwych i’r dwyrain a’r gorllewin a gardd i’r gogledd. Gwely cyfforddus difán gyda thapestri traddodiadol Cymreig a goleuadau bob ochr. Dwy gist o ddroriau, drych ac yn union gyferbyn, storfa i hongian dillad a chadw bagiau.

Ystafell wely 2: cysurus a golau gyda golygfeydd i’r dwyrain, gorllewin ac i’r de i lawr y dyffryn. Dau wely twin cyfforddus gyda thapestri traddodiadol Cymreig a goleuadau bob ochr. Ceir cist o ddroriau sylweddol ei maint a drych.

Gardd

Ceir teras preifat i’r dwyrain gyda bwrdd picnic er mwyn mwynhau haul y bore a golygfeydd o’r dyffryn. Dodrefn gardd yn cynnwys dwy sedd orweddol a barbeciw. Ar ochr gorllewinol y bwthyn mae yna ardal deras gyda bwrdd a chadeiriau i fwynhau haul yr hwyr gyda’i olygfeydd hyfryd. Mae sinc allanol yma sy’n ddelfrydol ar gyfer golchi esgidiau mwdlyd, beiciau ayb. O fewn y stordy cerrig sy’n sownd i’r prif fwthyn ceir rhewgell, a rac sychu dillad gwlyb.

Ar ochr Orllewinol y bwthyn mae teras arall gyda bwrdd a chadeiriau i fwynhau haul y prynhawn a gyda’r nos gyda golygfeydd anhygoel.

Gwybodaeth Ychwanegol

Ystafell gemau yn yr ysgubor gerrig gyda thennis bwrdd, pêl droed bwrdd a dartiau.

Dillad gwely, tywelion dwylo a bath yn gynwysedig.

Trydan a gwres yn gynwysedig.

Pentwr cyntaf o goed tân am ddim. Gellir prynu mwy o goed tân gan y perchnogion.

Darperir cadair uchel ar gais.

Basn y tu allan sydd yn ddelfrydol ar gyfer esgidiau mwdlyd ac ar gyfer golchi beiciau.

Mae’r storfa sydd wedi ei hadeiladu o gerrig sydd yn sownd yn y prif fwthyn yn cynnwys rhewgell, rac sychu dillad ar gyfer siwtiau gwlyb a dillad gwrth-ddwr a.y.b.

Mae cwpwrdd dan y grisiau gyda haearn a bwrdd smwddio, rac sychu dillad a storfa.

Parcio ar gael tu allan i’r bwthyn ar y dreif graean.

Dim ysmygu tu fewn i’r bwthyn.

Croeso i anifeiliaid £15 yr un, 1 maint canolig neu 2 gi bach. Sylwer bod y bwthyn yng nghanol y wlad felly mi fydd rhaid cadw cwn o dan rheolaeth ar bob cyfri. Mae perchnogion y cwn yn gyfrifol am glanhau eu baw.

Yn ystod misoedd y gaeaf, os ydych chi’n ddigon ffodus i gael eira, mae yna gae penigamp ar gyfer slejo drws nesaf i’r bwthyn, o’r enw Cae Tobogan.


Lleoliad dyrchafedig gyda golygfeydd gwych, a mynedfa iddo ar hyd llwybr gwledig. Yn ystod misoedd y gaeaf rydym yn argymell eich bod yn cymryd insiwrans gwyliau rhag ofn y bydd eira. Gellir gwneud cais am fanylion insiwrans pan yr ydych yn gosod eich archeb.

Gwely soffa sydd yn cysgu 2 ymwelydd ychwanegol (gellir archebu gwely soffa dwbl am £15 y person y noson i gysgu hyd at 6 person).

Gall gwsmeriaid adael yn hwyrach ar Ddyddiau Sul yn unig am ffi ychwanegol o £25

Lleoliad