Maes Mared

Denbigh, North Wales Borderlands

 • 4 Star
 • Llety hardd ac eang i 10 gyda'r holl gyfleusterau modern, delfrydol am wyliau gyda'r teulu neu ffrindiau. Mewn Ardal o Harddwch Naturiol Eithriadol ger Dinbych.

Gellir archebu'r llety hwn o:

 • £878 yr wythnos
 • £125 y noson
 • 4 Star

Nodweddion

Gweithgareddau gerllaw

 • Cerdded
 • Beicio
 • Chwaraeon dŵr
 • Pysgota
 • Golff

Nodweddion Arbennig

 • WiFi
 • Tân agored neu stôf goed
 • Ystafell chwaraeon
 • Pecyn croeso

Gwelyau ac ystafelloedd gwely

 • Dillad gwely yn gynwysedig
 • 1 gwely king/super-king
 • 3 o welyau dwbl
 • 2 o welyau sengl
 • 1 gwely soffa

Cegin

 • Peiriant golchi dillad
 • Peiriant golchi llestri
 • Rhewgell

Ystafell ymolchi

 • 2 o doiledau
 • Tywelion ar gael

Teuluoedd

 • Cot
 • Cadair uchel
 • Giât diogelwch

Awyr Agored

 • Gardd neu iard amgaeëdig
 • Barbaciw
 • Parcio preifat

Hygyrchedd

 • Cawod cerdded i mewn

Pwysig - noder os gwelwch yn dda

House Rules

 • Amser cyrraedd: 5:00pm
 • Amser gadael: 9:00am

Disgrifiad

Llety hardd ac eang gyda’r holl gyfleusterau modern - y man delfrydol i ymgynnull am wyliau gyda’r teulu neu ffrindiau. Mae’r llety mewn Ardal o Harddwch Naturiol Eithriadol ger Dinbych, yn Nyffryn Clwyd, ac yn cynnig tawelwch llwyr a golygfeydd gwledig godidog. Wedi ei leoli ar fferm deuluol, gyda stôf goed groesawus, dwy ystafell fyw, cegin fawr a gardd breifat, amgaeedig. Lleoliad cyfleus o fewn siwrne fer i arfordir Gogledd Cymru, cestyll ac atyniadau di-ri.

Llawr Gwaelod

Cegin Gymreig draddodiadol a thrawiadol gyda thrawstiau derw a llawr llechen - calon y cartref. Mae’r dreser a’r bwrdd bwyta mawr, sydd yn eistedd 10, yn nodweddion ysblennydd sydd wedi eu cynllunio yn arbennig ar gyfer yr ystafell. Yn ogystal â’r popty Aga olew, hob a meicrodon/gril, mae’r hen ffwrn bobi wedi ei hadnewyddu i ddangos sut yr arferai bwyd gael ei baratoi yn y ffermdy hwn sy’n dyddio nol i’r unfed ganrif ar bymtheg. Mae yna hefyd sinc Belfast, peiriant golchi llestri, oergell a rhewgell, soffa a theledu yn y gegin.

Lolfa draddodiadol gyda stôf goed yn yr hen aelwyd a thrawstiau derw. Dwy soffa ledr gyfforddus a dwy gadair i ymlacio o flaen y tân. Teledu mawr a sedd yn y ffenestr i fwynhau’r golygfeydd.

Ail lolfa/ystafell fyw helaeth gyda lle tân nodweddiadol â bwa pren uwchben a dwy fainc capel bob ochr i’r stôf olew. Dwy soffa ledr a theledu ar y wal. Dwy ffenestr fawr yn edrych allan dros yr ardd ac ambell i nodwedd hanesyddol. Ar y nenfwd ac uwchben y lle tân fe welir symbol o arfbais Tywysogaidd.

Mae’r Ystafell Chwarae (oddi ar y lolfa) yn cynnig ‘den’ i blant ac oedolion ifanc i fedru cysylltu eu gemau cyfrifiadurol i’r sgrin HDMI a’r chwaraewr DVD. Mae yna ystod o deganau ar gyfer y plant iau, dwy gadair ymlaciol a dau fag ffa. Ceir DVDs, llyfrau a gemau bwrdd ar gyfer y gwesteion iau sydd wedi eu dewis gan blant y perchennog.

Ystafell iwtiliti gyda sinc Belfast, peiriant golchi/sychu dillad, haearn a bwrdd smwddio.

Ystafell Gemau tu allan - drws nesaf i’r gegin, mae’n le delfrydol ar gyfer oriau o hwyl yn chwarae tennis bwrdd neu bêl-droed bwrdd gyda theulu a ffrindiau.

Llawr Cyntaf

Ceir pum llofft wely fawr ar ddau lawr:

Llofft 1: gwely dwbl cyfforddus, byrddau a lampau ger y gwely. Droriau dillad, lle i hongian dillad ac un o’r golygfeydd gorau yn y ty - yn edrych dros yr ardd a’r goeden dderw drawiadol; brenhines Maes Mared!

Llofft 2: ystafell twin gyda dau wely sengl cyfforddus, byrddau a lampau ger y gwely a cwpwrdd dillad mawr.

Ystafell ymolchi ar gyfer gwesteion llofft 1, 2 a 3. Yn cynnwys cawod, baddon arwahân, basn a thoiled.

Llofft 3: llofft fawr foethus gyda gwely lledr maint ‘king’ gyda byrddau a lampau ger y gwely. Basn modern yn y gornel a dau gwpwrdd dillad mawr.

Ystafell gawod - ystafell fodern gyda chawod fawr, basn a thoiled.

Ail Lawr

Llofft 4: llofft hardd gyda gwely dwbl cyfforddus, byrddau a lampau ger y gwely a chwpwrdd dillad. Golygfeydd braf dros yr ardd a’r caeau.

Llofft 5: llofft foethus arall gyda gwely dwbl arbennig sydd yn ymgorffori sgrîn deledu - perffaith ar gyfer ymlacio yn y bore cyn codi i fwynhau’r diwrnod. Droriau dillad traddodiadol, cadair gyfforddus, byrddau a lampau ger y gwely.

Gardd

Gardd fawr hardd a chaeedig gyda planhigion o gwmpas yr ymylon. Lawnt ar gyfer ymlacio neu chwarae gemau gyda’r plant ieuengaf (dylid eu goruchwylio drwy’r amser). Dodrefn gardd ar gyfer bwyta yn yr awyr iach neu ymlacio gyda gwydraid o win mewn lleoliad preifat gyda golygfeydd o gefn gwlad. Mae nant fach yn rhedeg yng ngwaelod yr ardd (wedi ei ffensio allan) a llyn bach gerllaw lle gellir gweld hwyaid, crehyrod glas, gwyddau a ffesantod

Sied gyda Barbaciw siarcol y gellir ei fwynhau mewn unrhyw dywydd

Wedi ei leoli ar fferm, mae yna gyfle i ymwelwyr drefnu gweithgareddau ‘profiadau’r buarth’ gyda’r perchennog ymlaen llaw

Gwybodaeth Ychwanegol

 • Pecyn croeso yn cynnwys bisgedi, siocled, potel o wîn, cacennau cri, menyn, llaeth (ychydig o de, siwgr a choffi) a blodau
 • Dillad gwelyau a thywelion yn gynwysedig
 • Gwres a thrydan yn gynwysedig. Basgedaid o goed ar gyfer pan rydych yn cyrraedd. Gellir prynu rhagor o goed am bris rhesymol
 • 1 sychwr gwallt ar gael
 • Cot, cadair uchel a gât i’r staer ar gael. Dewch â dillad i’r cot gyda chi
 • Dim anifeiliad anwes nac ysmygu
 • Parcio preifat ar gyfer hyd at 6 car
 • Hefyd ar gael… Cegin - pupur a halen, hylif golchi llestri/ychydig o dabledi i’r peiriant golchi llestri, clytiau. Cymysgydd llaw trydan a chlorian pwyso.
 • Ystafell ymolchi - sebon hylif a phapur toiled cychwynnol ym mhob toiled
 • Cynnyrch glanhau cyffredinol yn cynnwys powdr golchi dillad, bwced a mop
 • Gwybodaeth twristiaeth ar gael yn ychwanegol i becyn gwybodaeth cyffredinol. Hefyd, awgrymiadau’r perchennog am lefydd i fwyta, yfed a mwynhau yn yr ardal.

Lleoliad