Ochr y Rhiw

Machynlleth, Mid Wales and Brecon Beacons

 • 5 Star
 • Yn ganolog i Barc Cenedlaethol Eryri a Bae Ceredigion, mae'r bwthyn hardd hwn mewn lleoliad tawel, yn edrych allan dros yr afon. Mae trefi marchnad Machynlleth a Dolgellau gerllaw.

Gellir archebu'r llety hwn o:

 • £513 yr wythnos
 • £73 y noson
 • 5 Star

Nodweddion

Gweithgareddau gerllaw

 • Cerdded
 • Beicio
 • Chwaraeon dŵr
 • Syrffio
 • Pysgota
 • Golff
 • Marchogaeth

Nodweddion Arbennig

 • WiFi
 • Tân agored neu stôf goed
 • Pecyn croeso
 • Golygfeydd o'r afon
 • Golygfeydd cefn gwlad

Gwelyau ac ystafelloedd gwely

 • Dillad gwely yn gynwysedig
 • 1 gwely king/super-king
 • 1 gwely dwbl
 • 2 o welyau bync

Cegin

 • Peiriant golchi dillad
 • Peiriant sychu dillad
 • Peiriant golchi llestri
 • Popty Range/Aga
 • Rhewgell

Ystafell ymolchi

 • 2 o doiledau
 • Tywelion ar gael
 • Ystafell wlyb
 • Baddon
 • Cawod

Awyr Agored

 • Gardd, iard neu batio
 • Storfa tu allan
 • Parcio preifat

Hygyrchedd

 • Toiled ar y llawr gwaelod
 • Ystafell ymolchi ar y llawr gwaelod
 • Cawod cerdded i mewn
 • Ystafell wlyb

Pwysig - noder os gwelwch yn dda

House Rules

 • Amser cyrraedd: 4:00pm
 • Amser gadael: 9:00am

Disgrifiad

Mae Ochr y Rhiw yn fwthyn carreg hyfryd yn edrych lawr ar yr afon, y coetir a'r bryniau. Mae'r bwthyn steilus yn cyfuno'r cyfoes gyda nodweddion gwreiddiol megis lle tân carreg a thrawstiau agored. Gyda drysau deu-blyg yn ymestyn lled y gegin, a theras dyrchafedig sy'n cynnig estyniad naturiol i ddod â'r tu allan i'r tu mewn. Fe fyddai'n hawdd iawn gwario'r diwrnod cyfan yma, yn edmygu'r golygfeydd tawel a'r lliaws o adar, wedi eu denu at yr orsaf fwydo mwyaf poblogaidd o bosib yng Nghanolbarth Cymru.

Mewn lleoliad preifat oddi mewn i bentref Cwmllinau, yn ganolog i drefi marchnad Machynlleth a Dolgellau, yn ogystal â Pharc Cenedlaethol Eryri a Bae Ceredigion. Pun ai'n chwilio am encil cartrefol ble mae modd ymlacio mewn steil, neu leoliad cyfleus i fedru darganfod yr ardal brydferth hon gyda'ch teulu, ffrindiau neu anifeiliaid anwes, fe argymhellir Ochr y Rhiw yn uchel iawn. 1.2 milltir o siop bentref/caffi a thafarn, mae nifer dda o fwytai ac atyniadau gerllaw. Mae rhain yn cynnwys Senedd-dŷ Owain Glyndŵr a Chanolfan y Dechnoleg Amgen, Gwarchodfa Natur Ynys-Hir, Labyrinth y Brenin Arthur a Chanolfan Grefftau Corris, heb sôn am nifer o lwybrau cerdded a beicio.

Llawr Gwaelod

 • Cegin/Ardal fwyta: cynllun agored gyda gwres o dan y llawr llechen. Cegin gyda'r holl offer yn cynnwys oergell/rhewgell, peiriant golchi llestri, meicrodon a popty Range oddi mewn i'r lle tân gwreiddiol. Bwrdd bwyta derw gyda 6 cadair. Dwy gadair freichiau gysurus o flaen drysau deu-blyg sy'n arwain allan i'r teras - y lleoliad perffaith i fwynhau'r golygfeydd a'r adar tra'n sipian te/coffi neu lasied o wín.
 • Ystafell Fyw: gyda gwres dan y llawr, mae'r ystafell fyw yn cynnig encil croesawgar gyda stôf losgi coed yn y lle tân carreg. Dwy soffa gyfforddus sy'n eistedd tri, ynghyd â bwrdd coffi, dreser Gymreig hynafol a stôl droed. Teledu Smart a nifer o gemau i'ch diddanu.
 • Mynedfa/Ystafell Iwtiliti: mae'r llawr llechen yn cynnig croeso cynnes fel yr ydych yn mynd i mewn i'r bwthyn. Pegiau derw i hongian cotiau a digon o le ar gyfer esgidiau. Uned sinc gyda peiriant golchi/sychu dillad. 
 • Ystafell wlyb: gyda gwres dan y llawr, cawod drydan, toiled a basn.

Llawr Cyntaf

 • Ystafell wely 1: prif ystafell wely gyda gwely maint king ac yn llawn cymeriad, o'r lle tân carreg, cwpwrdd gwisgo hynafol, blanced tapestri Cymreig gwreiddiol a chlustogau sy'n cydfynd. Gwely efydd gyda matres o ansawdd uchel a chypyrddau dillad. Mwynhewch weld y wawr yn torri o'ch gwely, neu o gadair retro wreiddiol sydd wedi ei lleoli o flaen y ffenestr.
 • Ystafell wely 2: gwely dwbl cyfforddus gyda matres, eto o ansawdd uchel, a chypyrddau dillad. Lloriau pín gyda matiau bob ochr i'r gwely.
 • Ystafell wely 3: gwely bync maint llawn, lloriau pín a chypyrddau dillad.
 • Ystafell ymolchi: bath yn sefyll ar ben ei hun a chawod. Rheilen sychu tywelion.
 • Pen grisiau: gyda ffenestr yn edrych allan dros yr afon. Mae yma gadair ac ysbienddrych i chi gael eistedd i wylio'r adar a mwynhau'r golygfeydd. Lloriau pín.

Gardd

 • Teras mawr ble gellir mwynhau pryd o fwyd alfresco o gwmpas bwrdd patio i 6, tra'n edrych allan dros yr afon. Stand ar gyfer barbaciw tafladwy.
 • Llwybr yn arwain lawr i ardd estynedig ger glan yr afon gyda sied a rhagor o le i eistedd. Pan fydd yr afon yn fás, bydd rhyd yn ymddangos - gellir ei chroesi i gael mynediad i lwybr ar yr ochr arall. 
 • Mae yna dap a phibell ddwr i olchi eich ci/beic wrth ymyl y drws ffrynt.

Gwybodaeth Ychwanegol 

 • Darperir dillad gwelyau a thywelion o ansawdd uchel
 • Gwres canolog a thrydan yn gynwysedig    
 • Croesewir hyd at 2 anifail anwes - £20 yr anifail (llawr gwaelod yn unig a ddim ar y dodrefn). Gât ci ar gael   
 • Dim ysmygu y tu mewn    
 • Parcio preifat oddi ar y ffordd ar gyfer 2 gar      

Lleoliad