Beudy Clygo

Machynlleth, Mid Wales and Brecon Beacons

 • 4 Star
 • Llety hunan-ddarpar anghysbell yn Nghanolbarth Cymru, rhwng Machynlleth a Dolgellau. Cysgu 4, llawer o lefydd i fynd am dro a thafarn 1 milltir i ffwrdd.

Gellir archebu'r llety hwn o:

 • £407 yr wythnos
 • £58 y noson
 • 4 Star

Nodweddion

Gweithgareddau gerllaw

 • Cerdded
 • Beicio
 • Pysgota
 • Golff

Nodweddion Arbennig

 • WiFi

Gwelyau ac ystafelloedd gwely

 • Dillad gwely yn gynwysedig
 • 1 gwely king/super-king
 • 2 o welyau sengl

Cegin

 • Peiriant golchi dillad
 • Peiriant sychu dillad
 • Rhewgell

Ystafell ymolchi

 • 1 toiled
 • Tywelion ar gael

Teuluoedd

 • Cadair uchel

Awyr Agored

 • Gardd, iard neu batio
 • Parcio preifat

Hygyrchedd

 • Toiled ar y llawr gwaelod
 • Ystafell wely ar y llawr gwaelod
 • Ystafell ymolchi ar y llawr gwaelod

Pwysig - noder os gwelwch yn dda

House Rules

 • Amser cyrraedd: 5:00pm
 • Amser gadael: 9:00am

Disgrifiad

Mae Beudy Clygo yn fwthyn hunan-ddarpar mewn lleoliad gwledig a phreifat yng Nghwm Dyfi, Canolbarth Cymru. Gwledig ar y tu allan, ac ymlaciol a chlyd tu mewn, fe amgylchynir Beudy Clygo gan fywyd gwyllt, tir fferm a mynyddoedd mawreddog De Eryri. Mae'r bwthyn wedi ei leoli rhwng trefi marchnad Machynlleth a Dolgellau, ac mae llawer o opsiynau i fynd am dro o garreg eich drws. Mae tafarn o fewn milltir yn y pentref cyfagos a dim ond taith fer sydd i'r traeth yn Aberdyfi.

Llawr Gwaelod
Y Gegin / Ardal Eistedd / Bwyta: Mae’r gegin yn rhan o’r ystafell agored ac felly ni fydd y cogydd yn teimlo'n unig, ac mae digon o sosbenni ar gael. Mae yna hefyd ffwrn-ddwbl drydanol, micro-don, oergell/rewgell fawr, peiriant golchi sydd â sychwr dillad yn rhan ohono, a pheiriant coffi.

Mae’r bwrdd ger y ffenestr yn yr ystafell fwyta er mwyn edmygu rhyfeddodau natur dros bryd o fwyd cartref. Mae ardal i eistedd ac ymlacio gyda gwres o dan y llawr yno, a theledu gyda’r pecyn Sky sylfaenol a chwaraewr DVD (mae amrywiaeth o DVDs ar gael os yw ymwelwyr yn anghofio eu rhai hwy).

Ystafell twin gyda chwpwrdd dillad, cist ddroriau a droriau gyda lamp rhwng y ddau wely. Mae thermostat gwresogi ar wahân i’r ystafell hon.

Ystafell ymolchi mewn man cyfleus drws nesaf i’r ystafell wely twin ar y llawr gwaelod. Mae baddon a chawod ynddi gyda sgrin gawod wydr, basn a thoiled, a rheiliau tywel wedi’u gwresogi’n drydanol.

Y Llawr Cyntaf
Y Brif Ystafell Wely - Prif ystafell wely eang gyda gwely maint 'king' cyfoes â ffrâm haearn. To bwaog. Mae gan yr ystafell un cwpwrdd dillad a bwrdd ymbincio gyda stôl ac mae droriau bob ochr i'r gwely. Mae ffenestri velux (gyda bleindiau) ar y to bob ochr i’r gwely er mwyn cael golau naturiol yn yr ystafell.

Gardd
Mae’r ardal batio breifat yn berffaith er mwyn edmygu’r cefn gwlad hardd a synau natur o’ch cwmpas. Gallwch ddisgwyl gweld tylluanod gwyn, barcutiaid coch a chnocellod y coed yn aml. Plannwyd coed derw gerllaw yn y blynyddoedd diweddar. Golygfeydd heddychlon o dir fferm a defaid yn pori.

Gwybodaeth Ychwanegol

 • Caiff dillad gwely a thywelion llaw a baddon eu darparu.
 • Gwres a thrydan yn gynwysedig
 • Digonedd o lefydd parcio preifat
 • Dim anifeiliaid anwes nac ysmygu
 • Wi-Fi yn gynwysedig
 • Mae’r llety hunan arlwyo hwn yn cynnig gwyliau byr drwy gydol y flwyddyn.

Lleoliad