Foel Fach

Machynlleth, Mid Wales and Brecon Beacons

 • 5 Star
 • This property can be found on Niche Retreats
 • Beth am ddianc rhag y dorf a chael gwyliau tawel braf? Dyma fwthyn diarffordd gyda golygfeydd pellgyrhaeddol o gefn gwlad yng Nghanolbarth Cymru – y lle perffaith i ymlacio a dadflino.

Gellir archebu'r llety hwn o:

 • £652 yr wythnos
 • £93 y noson
 • 5 Star
 • This property can be found on Niche Retreats

Nodweddion

Gweithgareddau gerllaw

 • Cerdded
 • Beicio
 • Chwaraeon dŵr
 • Pysgota
 • Golff

Nodweddion Arbennig

 • Tân agored neu stôf goed
 • Pecyn croeso
 • Golygfeydd cefn gwlad

Gwelyau ac ystafelloedd gwely

 • Dillad gwely yn gynwysedig
 • 1 gwely king/super-king
 • 1 gwely dwbl
 • 1 gwely sengl

Cegin

 • Peiriant golchi dillad
 • Peiriant sychu dillad
 • Peiriant golchi llestri
 • Rhewgell

Ystafell ymolchi

 • 2 o doiledau
 • Tywelion ar gael

Teuluoedd

 • Cot trafeilio
 • Cadair uchel

Awyr Agored

 • Gardd, iard neu batio
 • Barbaciw
 • Parcio preifat

Hygyrchedd

 • Toiled ar y llawr gwaelod
 • Ystafell ymolchi ar y llawr gwaelod
 • Cawod cerdded i mewn

Pwysig - noder os gwelwch yn dda

House Rules

 • Amser cyrraedd: 7:00pm
 • Amser gadael: 9:00am

Disgrifiad

Mwynhewch breifatrwydd llwyr a golygfeydd pellgyrhaeddol o gefn gwlad o’r encil hwn yng Nghanolbarth Cymru sy’n sefyll ar ei ben ei hun. Dyma’r lleoliad perffaith i gael llonydd mewn bwthyn lle gallwch ddianc rhag prysurdeb bywyd bob dydd. Mae’n fan cychwyn gwych a chanolog i archwilio Canolbarth Cymru a thu hwnt, gyda’r A470 (y brif ffordd sy’n cysylltu Gogledd a De Cymru) ddim ond milltir i ffwrdd. Ond gan fod gennych eich peiriant coffi eich hun, dwy stôf llosgi coed, tawelwch a golygfeydd eithriadol o’ch cwmpas, efallai y byddai’n well gennych eistedd yn ôl, ymlacio a gwneud dim byd o gwbl. 

Dim grwpiau mawr o’r un rhyw yn ddieithriad. Teuluoedd, ffrindiau a chyplau yn unig.

Llawr Gwaelod

Ystafell fyw – ystafell fawr, sydd hefyd yn cynnwys cegin fach, gyda gwres o dan y llawr a drysau patio’n agor i olygfeydd trawiadol o gefn gwlad. Seddi cyfforddus o flaen simdde fawr â thrawstiau derw, gyda stôf llosgi coed groesawgar, teledu a chwaraewr DVD. Nenfwd uchel a waliau cerrig noeth – ystafell hyfryd i fwynhau amser gwerthfawr gyda’ch partner, eich teulu neu’ch ffrindiau.

Cegin ac ystafell fwyta – ystafell fawr â thrawstiau derw a llawr o lechi Cymreig. Y bwrdd bwyta yw canolbwynt yr ystafell. Mae o flaen simdde fawr hyfryd arall a stôf llosgi coed, ac mae ffenestr fawr yn edrych draw dros y dyffryn. Ym mhen pellaf yr ystafell, mae cegin gyda’r holl gyfarpar y byddech yn ei ddisgwyl, fel hob trydan, ffwrn drydan, oergell a microdon.

Ystafell iwtiliti ganolog yn cynnwys peiriant golchi dillad a pheiriant sychu dillad, rhesel sychu dillad, peiriant golchi llestri a rhewgell ar ben bwrdd.

Ystafell gawod ar y llawr gwaelod gyda chawod ddwbl, tŷ bach, basn ymolchi, pwynt siafio a rheilen cynhesu tyweli.

Llawr Cyntaf

Prif ystafell wely gyda gwely mawr iawn, dillad gwely moethus a golygfeydd hyfryd o gefn gwlad. Drych mawr, printiau gan yr artist lleol Ian Phillips, cadair, byrddau a lampau wrth ochr y gwely, a chypyrddau dillad wedi’u gosod ar ben y grisiau.

Ystafell wely ddwbl hefyd â golygfeydd anhygoel o gefn gwlad. Cist ddillad gyda drych uwch ei phen, printiau gan Ian Phillips, cadair a chypyrddau wrth ochr y gwely a lampau arnynt. Cwpwrdd dillad wedi’i osod ar ben y grisiau.  

Ystafell wely sengl gyda gwely ffrâm derw, cwpwrdd wrth ochr y gwely, lamp a chadair. Mae golygfeydd ardderchog o gefn gwlad o’r ystafell hon hefyd. 

Mae’r ystafell wely i fyny’r grisiau yn cynnwys bath a chawod uwch ei ben, tŷ bach a basn ymolchi. Mae drych gyda golau a phwynt siafio hefyd.

Gardd

Ardal â lawnt ac ardal batio fawr gyda bwrdd bwyta a chadeiriau i fwyta y tu allan, a set barbeciw. Ac, wrth gwrs, golygfa wych. Nid oes lle gwell i gael gwyliau mewn bwthyn diarffordd.

*Dewch â’ch siarcol eich hunan ar gyfer y barbeciw os gwelwch yn dda.

Gwybodaeth ychwanegol

 • Darperir dillad gwely, a thyweli bach a mawr.
 • Darperir 3 sychwr gwallt.
 • Gwres a thrydan yn gynwysedig.
 • Mae’r fasged gyntaf o goed am ddim. Mae coed ychwanegol ar gael hefyd am £4 y fasged.
 • Wi-fi ar gael.
 • Bydd pecyn i’ch croesawu, yn cynnwys te a choffi, siwgr, llaeth, cacen gartref a wyau. Gadewch inni wybod os ydych chi’n dathlu achlysur arbennig a byddwn hefyd yn cynnwys rhodd ychwanegol.
 • Mae cot teithio a chadair uchel ar gael ar gais. Dewch â’ch matres a’ch dillad gwely eich hunain ar gyfer y cot, os gwelwch yn dda.
 • Darperir haearn a bwrdd smwddio.
 • Gall y ffôn yn y tŷ dderbyn galwadau allanol. Darperir y rhif gyda’r manylion sy’n cadarnhau’r archeb.
 • Nodwch oedran unrhyw blant sydd yn eich parti wrth archebu os gwelwch yn dda, fel y gall y perchnogion ddarparu teganau/gemau addas ar gyfer eich ymweliad.
 • Dim anifeiliaid anwes nac ysmygu yn ddieithriad - os y bydd anifeiliaid anwes yn cael eu darganfod yn neu o gwmpas y bwthyn, mi fydd gofyn i chi adael heb ad-daliad.
 • Digon o le parcio.
 • Mae Tesco yn dosbarthu bwyd i’r llety hwn.

Lleoliad