Blaenglanhanog

Caersws, Mid Wales and Brecon Beacons

 • 4 Star
 • Bwthyn hunan ddarpar hyfryd yng Nghanolbarth Cymru - diarffordd, gyda stôf goed, golygfeydd anhygoel a phwll nofio 'diddiwedd'.

Gellir archebu'r llety hwn o:

 • £410 yr wythnos
 • £59 y noson
 • 4 Star

Nodweddion

Gweithgareddau gerllaw

 • Cerdded
 • Beicio
 • Golff

Nodweddion Arbennig

 • WiFi
 • Tân agored neu stôf goed
 • Pecyn croeso
 • Golygfeydd cefn gwlad

Gwelyau ac ystafelloedd gwely

 • Dillad gwely yn gynwysedig
 • 2 o welyau dwbl
 • 2 o welyau sengl

Cegin

 • Peiriant golchi dillad
 • Peiriant sychu dillad
 • Peiriant golchi llestri
 • Rhewgell

Ystafell ymolchi

 • 2 o doiledau
 • Tywelion ar gael
 • Baddon
 • Cawod

Teuluoedd

 • Addas i deuluoedd
 • Cot trafeilio
 • Cadair uchel

Awyr Agored

 • Gardd, iard neu batio
 • Gardd neu iard amgaeëdig
 • Barbaciw
 • Parcio preifat

Hygyrchedd

 • Toiled ar y llawr gwaelod
 • Ystafell wely ar y llawr gwaelod
 • Ystafell ymolchi ar y llawr gwaelod
 • Cawod cerdded i mewn

Pwysig - noder os gwelwch yn dda

House Rules

 • Amser cyrraedd: 16:00
 • Amser gadael: 10:30

Disgrifiad

Mae Blaenglanhanog yn cynnwys nifer fawr o’r nodweddion y byddech yn ei ddisgwyl gan fwthyn gwyliau uchel ei safon yng Nghymru - wifi, stôf llosgi coed, caniatau cwn a golygfeydd gwefreiddiol o safle gwledig heddychlon a hardd. Gallwch hefyd wneud defnydd o bwll nofio 'Endless' sydd wedi ei leoli ar y safle am ffî ychwanegol. Hen ffermdy i borthmon yw'r bwthyn hunanarlwyo 250 mlwydd oed hwn a saif 1,000 o droedfeddi i fyny ym Mynyddoedd y Cambrian ger pentref Carno - man cychwyn Laura Ashley (siop leol dda, swyddfa’r post, eglwys a thafarn). Cadwch lygad am y barcud coch, mentrwch i Goedwig Hafren neu ymwelwch â Chronfa Ddwr ac Argae Clywedog a threfi marchnad hyfryd Canolbarth Cymru.

Llawr Gwaelod

O gyntedd y bwthyn, rydych yn camu i mewn i ystafell fyw gysurus gyda thrawstiau derw, carped a phentan mawr yn cynnwys stôf llosgi coed. Ceir dwy soffa yn eistedd 2 a 3 ac un gadair yn ogystal â chlustogau a chyrtens Laura Ashley. Teledu sgrin fflat, DVD, CD a radio. Grisiau yn arwain i’r llawr nesaf.

Trwodd i’r dde ceir ystafell fwyta fechan gyda thrawstiau, bwrdd derw a chadeiriau i 6 o bobl. Ffenestr yn edrych allan ar yr ardd a theils chwarel gwreiddiol ar lawr.

Mae cegin olau yn y bwthyn gydag unedau derw traddodiadol, sinc ceramig, oergell/rhewgell a phopty trydan. Ceir amrediad helaeth o offer a rac platiau gyda set llestri. Mae iwtiliti wedi ei hatodi i’r gegin, i fyny un gris, gyda microdon, golchwr llestri, sychwr dillad a pheiriant golchi. Ceir cwpwrdd awyru, bwrdd a haearn smwddio a gwresogydd canolog yma hefyd.

Yn yr ystafell ymolchi gwaelod ceir llawr cerrig, rheilen cynhesu tyweli, bath modern siâp “P” gyda chawod drosto. Sinc modern mawr a thoiled.

Mae’r ystafell wely ar y llawr gwaelod yr ochr arall i’r ystafell fyw yn ystafell olau gyda dwy ffenest, un yn edrych dros y dyffryn hardd. Dau wely sengl gyda chwiltiau plu dwbl a gobenyddion newydd. Cwpwrdd dillad, cypyrddau a lampau wrth y gwelyau, cadair siglo a chist ddroriau gyda drych.

Llawr Cyntaf

Ceir dwy ystafell wely ddwbl gysurus iawn i fyny’r grisiau yn y bwthyn hwn. Mae’r ystafell gyntaf yn cynnwys trawstiau gwreiddiol ar y nenfwd, cwpwrdd dillad, cistiau ddroriau â drych yn ogystal â chypyrddau a lampau ger y gwelyau. Mae gan yr ail drawstiau gwreiddiol ar y nenfwd, to panelog cwpwrdd yn y wal, cistiau ddroriau â drych a chypyrddau a lampau ger y gwelyau. Daw’r ddau wely dwbl gyda chwiltiau plu maint king a gobenyddion newydd.

Mae ystafell ymolchi'r llawr cyntaf hefyd â nenfwd trawstiog, llawr teils ac unedau modern gwyn yn cynnwys cawod ar lefel y llawr, toiled a sinc. Rheilen cynhesu tyweli, cabinet, drych a soced eillio yn cael eu darparu hefyd.

Gardd

Gardd amgaeedig tu blaen y bwthyn gydag ardal i eistedd a set patio ar gyfer 6. Mwynhewch y golygfeydd hyfryd dros y dyffryn.

Gwybodaeth Ychwanegol

 • Darperir te, coffi, siwgr a bara brith cartref am ddim.
 • Dillad gwely, tyweli dwylo a bath yn gynwysedig
 • Gwres a thrydan yn gynwysedig. Y fasged (fawr) gyntaf o goed tân am ddim. Mwy o goed tân ar gael am £4 y fasged.
 • Cot a chadair uchel ar gael ar gais. Dewch a’ch dillad gwely eich hunain ar gyfer y cot.
 • Wi-fi ar gael
 • Caniateir uchafswm o 2 anifail anwes ufudd am ffi fechan o £12 yr anifail. Nodwch nad oes caniatâd i’r anifeiliaid yn yr ystafelloedd gwely nag ar y dodrefn.
 • Parcio i 2 neu 3 o geir
 • Man gwefrio cerbydau trydan sydd am ddim i westeion.
 • Hawdd ei gyrraedd, ¾ milltir oddi wrth yr A470 i fyny ffordd gyhoeddus sy’n terfynu ar y tir. Addas i bobl â mudoledd cyfyngedig ond ddim i gadair olwyn oherwydd y newidiadau yn lefel y llawr gwaelod.
 • Mae Blaenglanhanog yn fwthyn dim ysmygu.
 • Ffeil fawr gyda manylion am weithgareddau ac atyniadau lleol.

Lleoliad