Brecon Mill

Brecon, Mid Wales and Brecon Beacons

 • Dyma hen felin hardd, llawn cymeriad, a adeiladwyd o garreg yn y bedwaredd ganrif ar bymtheg. Mae wedi’i lleoli ar lan afon, a dyma’r lle perffaith i ymlacio a dadflino.

Gellir archebu'r llety hwn o:

 • £512 yr wythnos
 • £73 y noson

Nodweddion

Gweithgareddau gerllaw

 • Cerdded
 • Beicio
 • Chwaraeon dŵr
 • Pysgota
 • Golff
 • Marchogaeth

Nodweddion Arbennig

 • Tân agored neu stôf goed
 • Twb poeth
 • Golygfeydd o'r afon

Gwelyau ac ystafelloedd gwely

 • Dillad gwely yn gynwysedig
 • 1 gwely dwbl
 • 2 o welyau sengl
 • 1 gwely soffa

Cegin

 • Peiriant golchi dillad
 • Peiriant sychu dillad
 • Peiriant golchi llestri

Ystafell ymolchi

 • 2 o doiledau
 • Tywelion ar gael
 • Ystafell ymolchi en-suite

Awyr Agored

 • Gardd, iard neu batio
 • Balconi
 • Gardd neu iard amgaeëdig
 • Barbaciw
 • Parcio preifat

Hygyrchedd

 • Cawod cerdded i mewn

Pwysig - noder os gwelwch yn dda

House Rules

 • Amser cyrraedd: 5:00pm
 • Amser gadael: 9:00am

Disgrifiad

Dyma hen felin hardd, llawn cymeriad, a adeiladwyd o garreg yn y bedwaredd ganrif ar bymtheg. Mae wedi’i lleoli ar lan afon, a dyma’r lle perffaith i ymlacio a dadflino. Mae’r bwthyn gwyliau hwn yn Aberhonddu yn croesawu anifeiliaid anwes (caniateir 2 gi), ac mae ganddo hefyd dwb poeth preifat, a balconi sydd â golygfeydd dros yr afon. Adeg yr hydref, fe allwch chi hyd yn oed weld yr eog yn neidio wrth ichi eistedd y tu allan. Mae golygfa o’r afon o bron pob ystafell. Mae teithiau cerdded gwych o’r bwthyn, a dyma’r lle delfrydol i wneud yn fawr o’r heddwch neu i weithio’n galed, gyda llwybrau beicio mynydd gwych, beicio ar y ffyrdd, llwybrau cerdded a llawer mwy wrth law o fewn Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog.

Llawr gwaelod

Lolfa gynnes a chlyd gyda stôf llosgi coed mewn lle tân nodweddiadol â simdde fawr. Teledu, y rhyngrwyd, radio DAB, a pheiriant DVD/Blu-ray. Mae soffas cyffyrddus yn eistedd hyd at 6 o bobl.

Cegin â phob dim y byddech yn ei ddisgwyl, gyda ffwrn drydan a hob, peiriant golchi llestri, tostiwr, microdon, peiriant golchi, a bar brecwast â golygfeydd dros yr afon.

Ystafell fwyta gyda drysau mawr yn agor allan i falconi dros yr afon. Bwrdd bwyta â lle i 6 o bobl.


Llawr cyntaf

Prif ystafell wely – gwely dwbl, lle storio, a golygfeydd o’r afon.

Ystafell wely fawr gyda thŷ bach, basn, rheilen cynhesu tywelion, bath a chawod dros y bath.

Ystafell 2 – ystafell wely sengl gyda chwpwrdd a golygfeydd o’r afon.

Ystafell 3 – ystafell en-suite sengl.

Mae’r en-suite yn cynnwys tŷ bach, basn a chawod.

Silffoedd llyfrau ar ben y grisiau gyda detholiad da o lyfrau i’w mwynhau.


Tu allan

Twb poeth preifat – y lle delfrydol i ymlacio a gwrando ar yr afon yn sisial ganu gerllaw.

Balconi dros yr afon, ac ardal â dec (cadwch olwg ar unrhyw blant sydd ar y balconi), gyda bwrdd bychan a dwy gadair.

Gardd i’r ochr â golygfeydd o lan yr afon. Yma, mae ardal ddiogel â phatio. Mae bwrdd sy’n eistedd 4 o bobl ynghyd â ‘chiminea’ i’ch cadw chi’n gynnes wrth fwyta yn yr awyr agored.


Gwybodaeth ychwanegol

Bydd pecyn yn barod i’ch croesawu, a bydd yn cynnwys llaeth, bara brith neu fisgedi o Gymru, te, coffi a siwgr. Bydd potelaid o win hefyd i westeion sy’n aros am wythnos lawn.

Darperir dillad gwely, tywelion a sebon.

Mae’r trydan a’r gwres canolog olew hefyd yn gynwysedig.

Mae lle parcio i 1 car ar y dreif, ond mae mwy o le parcio ar gael oddi ar y ffordd os bydd angen, sydd 50 llath i ffwrdd dros y bont wrth ymyl yr afon.

Wi-fi ar gael (band eang ffibr, cyflymder uchel).

Bydd yr eitemau hyn hefyd ar gael i chi yn y bwthyn. Cegin: hylif golchi llestri/tabledi i’r peiriant golchi llestri, lliain a sgwriwr newydd. Ystafell ymolchi: 2 rolyn o bapur ym mhob toiled. Cyntedd: ymbarelau, ffyn cerdded, a fflachlamp.

Dim ysmygu y tu mewn.

Croesewir anifeiliaid anwes (dim mwy na 2) am £15 y ci. Rhaid cadw anifeiliaid anwes y tu allan i’r ystafelloedd gwely ac oddi ar y dodrefn. Lleoliad gwledig yw hwn, felly dylid cadw cŵn dan reolaeth o gwmpas y tir fferm sydd gerllaw.

Mae Tesco, Asda, Sainsbury a Waitrose yn danfon bwyd yma, a dim ond 5 milltir i ffwrdd, yn Aberhonddu, mae Morrisons a Co-op i gael, ynghyd â chyflenwyr lleol da iawn.

Mae’r pecyn cyntaf o goed tân yn gynwysedig. Gallwch brynu mwy yn lleol yn ôl yr angen.

Rhaid rhoi o leiaf 48 awr o rybudd ar gyfer archebion ar-lein munud olaf. Cysylltwch â ni cyn archebu ar-lein os dyna yw eich dymuniad.

Lleoliad