Y bythynnod gorau a mwy

Perchnogion Llety - 10 Rheswm Da dros Ymuno

Mae cwmni Y Gorau o Gymru yn gweithio ar ran perchnogion a chwsmeriaid i sicrhau'r ddêl orau i bawb sy’n ymwneud â’r diwydiant gwyliau hunan-ddarpar. Nod y cwmni yw gwneud gwyliau hunan ddarpar yng Nghymru yn brofiad arbennig i westai a pherchnogion bythynnod drwy ddarparu gwasanaeth rhagorol, cwbl ddwyieithog yn ogystal â’r gwerth gorau am arian.

Fel perchnogion bythynnod gwyliau ein hunain rydyn ni’n deall eich anghenion a’ch gofynion, ac oherwydd hynny ceir llawer o resymau dros hysbysebu eich llety hunan-ddarpar gyda chwmni Y Gorau o Gymru. Rydyn ni wedi crynhoi 10 o'r rhesymau hyn isod a gallwch hefyd glywed mwy am y gwasanaeth a gynigiwn i berchnogion llety yn y fideo canlynol:

1.Rydyn ni’n Denu Nifer Fawr o Gwsmeriaid Potensial

Rydyn ni’n diweddaru ac optimeiddio’n gwefan yn gyson i sicrhau fod eich llety yn cael ei weld gan nifer fawr o gwsmeriaid potensial, h.y. pobl sydd yn barod i archebu gwyliau yng Nghymru ac yn eich ardal chi. Mae dros 100,000 o ymwelwyr unigryw y mis yn ymweld â’n gwefan ar hyn o bryd ac mae’r ffigwr hwn, yn ogystal â’r canran sy’n archebu gwyliau yn cynyddu drwy’r amser.

2.Marchnata Eang

Byddwch nid yn unig yn cael cyhoeddusrwydd gwych ar wefan Y Gorau o Gymru; rydym hefyd yn gweithio’n galed i ledaenu eich presenoldeb yn ehangach fyth i’n cynulleidfa fyd-eang. Ymhlith yr amrywiol dechnegau marchnata mae gennym bartneriaethau gyda nifer o wefannau trydydd parti sydd hefyd yn hyrwyddo eich llety fel rhan o becyn Y Gorau o Gymru.

3.Rydyn ni’n Gwneud yr Holl Waith Gweinyddol gyda System Heb ei Ail

Mae’r system archebu y tu cefn i wefan Y Gorau o Gymru yn un arbennig. Mae’n golygu y gallwn brosesu a thracio taliadau a darparu gwasanaeth cyflawn i’n cwsmeriaid cyn ac ar ôl eu harhosiad. Mae hyn yn eich gadael chi i ganolbwyntio yn llawn ar eich llety a gwneud arhosiad eich gwesteion yn un cofiadwy.

4.Cefnogi eich Busnes heb Amodau sy’n eich Clymu i’r Cytundeb

Yn wahanol i asiantaethau eraill, nid ydym yn mynnu cael rheolaeth ecsgliwsif o’ch llety. Yr unig beth a ofynnwn, wrth inni sicrhau archebion i’ch busnes, yw eich bod chi hefyd yn annog y cwsmeriaid hynny i ail-archebu drwy Y Gorau o Gymru.

5.Amrediad o Fanteision Ecsgliwsif

Fel aelod o Y Gorau o Gymru, byddwch hefyd yn gallu manteisio ar ein pecyn ecsgliwsif sy’n cynnwys prisiau gostyngedig ar amrediad o nwyddau perthnasol (offer cegin, dodrefn meddal, dillad gwely a thywelion, bwyd, diod, deunyddiau glanhau a llawer mwy).

6.Rydyn ni’n Gystadleuol Iawn

Fel rhywun sy’n gosod llety gwyliau 4 a 5 seren ein hunain, rydyn ni wedi gwneud pwynt o gadw’r comisiwn mor isel. Cysylltwch â ni am fwy o fanylion.

7.Am Ddim i Ymuno

Nid oes unrhyw gost wrth ymuno ac mae'r pecyn a gynigiwn yn cynnwys sesiwn ffotograffiaeth broffesiynol a fideo ansawdd uchel o'ch llety.

8.Mwy o Elw i Chi

Gyda dros 20 mlynedd o brofiad a llwyddiant ym maes e-farchnata a gwerthu ar-lein rydym, fel perchnogion Y Gorau o Gymru, yn gwybod yn union sut i sicrhau mwy o gwsmeriaid ac elw i’ch busnes chi. Caiff hyn ei brofi gyda’n twf cyflym a’n graddau trosiant uchel o ymholiadau i archebion.

9.Brand Pwerus, Hawdd ei Gofio

Fel mae’r enw’n awgrymu, dim ond y llety gorau (4 seren uchel* a 5 seren) sy’n ymddangos ar y wefan felly caiff y brand ei gysylltu ag ansawdd uchel.

10.Gwasanaeth Cwbl Ddibynadwy yn Gymraeg a Saesneg

Darparwn wasanaeth cyfeillgar 7 diwrnod yr wythnos felly byddwn wastad ar ben arall y ffôn / e-bost os ydych angen unrhyw beth. Mae ein cwmni yn gwbl ddwyieithog a phrawf o hyn yw’r ffaith fod fersiynau Cymraeg a Saesneg o’r wefan: Y Gorau o Gymru a Best of Wales.

Edrychwn ymlaen at gydweithio â chi!

 

*Fel Asiantaeth Ardystiedig, mae’n ofynnol i bob llety gael ei raddio gan Croeso Cymru. Os nad ydych chi eisoes wedi graddio eich llety, gallwn ni drefnu hyn i chi am bris gostyngol (25% yn llai na thrwy ddelio yn uniongyrchol â Croeso Cymru). Bydd angen i lety sicrhau sgôr gyffredinol o 84% neu uwch gan Croeso Cymru er mwyn bod yn gymwys i ymddangos ar wefan Y Gorau o Gymru.