Llwynrhosser

Llangadog, West Wales

 • Safle delfrydol ar lethrau'r Mynydd Du ym Mharc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog.

You can book this property from:

 • £466 per week
 • £67 per night

Features

Gweithgareddau gerllaw

 • Cerdded
 • Beicio
 • Chwaraeon dŵr
 • Pysgota
 • Marchogaeth

Nodweddion Arbennig

 • WiFi
 • Pecyn croeso

Gwelyau ac ystafelloedd gwely

 • Dillad gwely yn gynwysedig
 • 1 gwely dwbl
 • 2 o welyau sengl

Cegin

 • Peiriant golchi llestri

Ystafell ymolchi

 • 1 toiled
 • Tywelion ar gael

Teuluoedd

 • Cot trafeilio
 • Cadair uchel

Awyr Agored

 • Gardd neu iard amgaeëdig
 • Barbaciw
 • Parcio preifat

Hygyrchedd

 • Ar un lefel, dim grisiau
 • Toiled ar y llawr gwaelod
 • Ystafell wely ar y llawr gwaelod
 • Ystafell ymolchi ar y llawr gwaelod
 • Cawod cerdded i mewn

Pwysig - noder os gwelwch yn dda

House Rules

 • Amser cyrraedd: 5:00pm
 • Amser gadael: 9:00am

Description

Safle delfrydol ar lethrau'r Mynydd Du ym Mharc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog. Lleoliad anhygoel gyda'i fywyd gwyllt, fflora a ffawna, a golygfeydd rhyfeddol, dyma baradwys i bawb sy'n caru byd natur. Perffaith ar gyfer cyplau, teuluoedd neu ffrindiau, mae llety Llwynrhosser wedi ei leoli ar fferm weithiol sydd yn cynnwys 20 acer o goetir hynafol, mae'n derbyn anifeiliaid anwes ac yn ddihangfa delfrydol i gefn gwlad. Mae gan yr ardal hon statws Awyr Dywyll gyda dim llygredd golau sydd yn caniatau golygfeydd syfrdanol o'r awyr yn y nos.  

Mae'n bosib i chi ddod â'ch ceffylau eich hun ar y gwyliau gan fod stablau ar gael ar y fferm. Mae'r ardal yn nefoedd i farchogion gyda llwybr ceffylau yn mynd drwy'r fferm ac i fyny i'r mynydd.

Ar gyfer toriad rhamantaidd, gellir mwynhau prydau gyda'r nos mewn nifer o leoliadau hudol o gwmpas y fferm, yn cynnwys cuddfannau yn y coetir, neu ar y mynydd. Hyn i gyd drwy drefniant ymlaen llaw - holwch am fanylion pan yn archebu.

Y lleoliad perffaith ar gyfer gwylwyr adar ac ystlumod, cerddwyr, marchogion, gwylwyr sêr, y rhai sy'n caru byd natur, ac unrhyw un sydd angen cymryd yr amser i ymlacio. 

Mae'r afon Sawdde Fechan yn rhedeg drwy'r fferm. Dyma afon sy'n rhedeg i'r Tywi. Gellir cael trwydded yn y pentref lleol, yn ystod y tymor pysgota. 

Llawr Gwaelod

Cegin - gyda'r holl offer angenrheidiol yn cynnwys popty trydan NEFF, meicrodon, peiriant golchi llestri, oergell gyda rhewgell bach oddi mewn, gwres dan y llawr 

Lolfa - soffas cyfforddus i eistedd 4, bwrdd bwyta a chadeiriau i 4

Ystafell Ymolchi - cawod y gellir cerdded i mewn iddi, toiled, basn a gwres dan y llawr   

Ystafell wely 1 - gwely dwbwl gyda cypyrddau bach ger y gwely a chwpwrdd dillad   


Llawr Cyntaf

Ystafell wely 2 – dau wely sengl gyda cypyrddau bach ger y gwely a chwpwrdd dillad 


Gardd

Gardd wedi ei chau i mewn gyda lawnt a dodrefn gardd. Coetir hynafol, afonydd a chaeau'n tyfu'n wyllt i'w mwynhau ar y fferm  

Gwybodaeth Ychwanegol

Pecyn croeso yn cynnwys te, coffi, siwgwr, llaeth, potel o wîn a hanner dwsin o wyau fferm ffres  

Yn addas ar gyfer yr anabl gydag ystafell wely ac ystafell ymolchi ar y llawr gwaelod. Dim reiliau llaw nac offer arall ar y safle. Drysau yn addas ar gyfer cadair olwyn. Bydd angen ramp i gyrraedd y drws cefn  

Ceffylau - £10 y ceffyl, y noson. Mwyafrif o 3 ceffyl  

Dillad gwelyau, tywelion a sychwr gwallt ar gael   

Haearn a bwrdd smwddio ar gael   

Yr holl drydan yn gynwysedig  

Wi-fi am ddim


Cadair uchel a chot trafeilio ar gael os dymunir. Dewch â'ch dillad eich hunan i'r cot   

Croeso i anifeiliaid anwes (mwyafrif o 2 gi) @ £12 y ci   

Os dymunir, gallwn baratoi pryd min nos poeth o'n bwydlen dymhorol. Gadewch i ni wybod pryd a be ac fe wnawn ni'r gweddill  

Lleoliadau rhamantus ar gyfer eich prydau min nos - gallwn drefnu lleoliad hudol awyr agored i weini eich bwyd. Digon o opsiynau i chi ddewis ohonynt

Yr eitemau canlynol ar gael ar gyfer eich arhosiad - Cegin: pupur a halen, papur cegin, hylif golchi llestri/tabledi i'r peiriant, clytiau newydd, ffoil, a ffilm glynu. Ystafell ymolchi: sebon hylif, 2 rolyn papur ar gyfer pob toiled. Cynnyrch glanhau cyffredinol  

Llety delfrydol ar gyfer ymwelwyr a cheffylau i Sioe Frenhinol Cymru, Llanelwedd 

Dim ysmygu tu mewn y llety  

Location