Stabal yr Eglwys

Lampeter, West Wales

 • Bwthyn gwyliau 5 seren mewn lleoliad tawel yng Ngorllewin Cymru, safle perffaith ar gyfer darganfod yr ardal gyfagos a mwynhau llu o weithgareddau hamdden.

You can book this property from:

 • £448 per week
 • £64 per night

Features

Gweithgareddau gerllaw

 • Cerdded
 • Beicio
 • Chwaraeon dŵr
 • Pysgota
 • Golff
 • Marchogaeth

Nodweddion Arbennig

 • WiFi
 • Pecyn croeso

Gwelyau ac ystafelloedd gwely

 • Dillad gwely yn gynwysedig
 • 1 gwely king/super-king
 • 2 o welyau sengl

Cegin

 • Peiriant golchi dillad
 • Peiriant golchi llestri
 • Rhewgell

Ystafell ymolchi

 • 2 o doiledau
 • Tywelion ar gael
 • Ystafell ymolchi en-suite

Awyr Agored

 • Gardd, iard neu batio
 • Barbaciw
 • Parcio preifat

Hygyrchedd

 • Toiled ar y llawr gwaelod
 • Ystafell wely ar y llawr gwaelod
 • Ystafell ymolchi ar y llawr gwaelod
 • Cawod cerdded i mewn

Pwysig - noder os gwelwch yn dda

House Rules

 • Amser cyrraedd: 5:00pm
 • Amser gadael: 9:00am

Description

Hen ysgubor wedi ei droi’n fwthyn hunan-ddarpar moethus ydy Stabal yr Eglwys, 20 munud yn unig o’r arfordir a drws nesaf i eglwys o’r ddeuddegfed ganrif ym mhentref bach Llanwenog. Mae’r coed amgylchynol (yn cynnwys y coetir preifat) a’r blodau gwyllt yn gymorth i’r bywyd gwyllt ffynnu, ac yn annog yr adar bach i ganu trwy’r dydd. Mae’r llecyn heddychlon hwn yn cynnig lleoliad delfrydol i archwilio’r ardal o’i amgylch ar droed neu ar feic. Ceir cwt diogel drws nesaf i’r bwthyn i storio offer golff, cerdded, pysgota â gwialen a.y.b. , offer awyr agored a hyd at bedwar o feiciau.

Llawr Gwaelod

Cegin - Steil ffermdy gyda soffa ledr fawr y gellir lledorwedd arni ar un pen sydd yn ddelfrydol ar gyfer ymlacio neu wrando ar gerddoriaeth, yn ogystal â chist o ddroriau a bwrdd criced hen ffasiwn. Cyfarpar yn cynnwys hob, golchwr llestri, tostiwr, tegell, oergell gyda chell rhewi a pheiriant golchi mewn ystafell iwtiliti allanol. Bwrdd cegin pinwydd gyda lle i chwech i eistedd. Stôf steil Aga ar gyfer coginio, gwres canolog a dwr poeth. Hefyd ar gyfer coginio mae ffwrn drydan sengl. Llawr llechfaen gyda rygiau mawr o flaen y soffa.

Prif ystafell wely en-suite: Gwely maint king, cist ddroriau pinwydd, cypyrddau ger y gwely a chwpwrdd dillad mawr pinwydd. Teledu digidol gyda theclyn i’w reoli o bell. Cwilt Cymreig hynafol ar y wal uwchben y gwely - wedi ei brynu’n lleol o gasgliad preifat. Llawr pren gyda rygiau. Ystafell en-suite gyda llawr marmor a chawod yn ogystal â basn ymolchi, toiled a rheilen cynhesu tywelion.

Ystafell wely twin: Gwelyau pinwydd a byrddau gwiail nesaf iddynt. Cist ddroriau pren a gwiail a chwpwrdd dillad yn y wal, sydd hefyd yn gartref i danc dwr poeth y bwthyn, felly bydd eich dillad wastad yn gynnes. Dillad gwely Laura Ashley, llawr pren gyda rygiau a theledu digidol.

Bathrwm: Bath steil Fictorianaidd gyda chawod atodol, toiled, basn ymolchi a rheilen cynhesu tywelion gyda theils du a gwyn drwyddo draw. Mae’r bathrwm hwn drws nesaf yn union i’r ystafell twin.

Golchdy: Yr hen gwt moch. Wedi ei adnewyddu yn llwyr ond gydag arweddion gwreiddiol megis y trawstiau a’r holl waliau cerrig. Dyma le cedwir y peiriant golchi dillad a’r sychwr dillad, rheilen hongian dillad, rhewgell fechan, offer barbeciw yn cynnwys bag o olosg am ddim a set badminton fechan. Ceir digonedd o le i storio cyfarpar awyr agored hefyd a chaiff ei gloi ar wahân.

Llawr Cyntaf

Ystafell fyw yr oriel: Cyrhaeddir yr ystafell hon i fyny grisiau agored pîn (sydd wedi eu diogelu ar gyfer plant bach gyda rhodiau haearn uwchben pob gris) o’r gegin. Yma ceir dwy soffa ledr, bwrdd coffi, teledu digidol ar fwrdd derw a ryg fawr ar lawr derw. Ceir rhes o risiau cerrig, un o’r arweddion gwreiddiol, yn arwain o’r ffenestr i’r llawr tu allan i’r ystafell hon gyda rheiliau newydd.

Gardd

Mae’r stand barbeciw cerrig yn galluogi gwestai i fwynhau eu bwyd o ardal bwrpasol ger yr eglwys heddychlon. Gellir cyrraedd ato o’r oriel ac mae’n elwa o ffenestr i’r gegin lle gellir pasio platiau, bwyd a diod yn uniongyrchol pan fo angen.

Mae’r ardd hefyd yn cynnwys sêt bren, bwrdd a mainc bren a bwrdd pren arall gyda seddi cynfas cyfforddus ac ymbarél haul fawr.

Mae’r ardal ardd fawr yn berffaith ar gyfer badminton (set lawn yn cael ei darparu) a gemau gardd eraill.

Gwybodaeth Ychwanegol

Wedi ei adeiladu gyda’r cerrig gwreiddiol, mae’r bwthyn wedi ei ynysu’n dda, gyda tho llechi a gwres canolog yn rhedeg ar olew sydd yn gynwysedig.

Mae trydan yn gynwysedig.

Defnyddiwyd y buarth tu allan i’r bwthyn fel lleoliad i farchnad leol yn yr 19eg ganrif ar gyfer gwerthu cynnyrch, da byw a nwyddau’r pentref a’r trefi cyfagos ac roedd yn fan cwrdd pwysig.

Rhoddwyd wyneb newydd ar yr iard yn ddiweddar, gan roi gorffeniad graenus iawn i fwthyn Stabal yr Eglwys a’r adeiledd o’i amgylch.

Addas i gadeiriau olwyn - bathrwm, ystafelloedd gwely a soffa fawr yn y gegin ar y llawr cyntaf. Dim ond ystafell fyw yr oriel na ellir ei chyrraedd.

Pecyn croeso wrth gyrraedd yn cynnwys te a choffi, bara brith a blodau ffres (yn dymhorol).

Darperir dillad gwely a thywelion.

Wi-fi ar gael am ddim.

Dim anifeiliaid anwes nac ysmygu.

Cludiad o archfarchnad ar gael drwy Asda.

Pe dymunwch gellwch archebu cacennau sbwng cartref gydag eisin ar gyfer achlysuron neu ddathliadau, y gellir eu haddurno yn ôl eich galw (£30 i’w dalu ar ôl cyrraedd).

Mae’r canlynol yn cael eu darparu yn y bwthyn ar gyfer eich arhosiad;

Cegin: nwyddau hanfodol megis siwgr, halen, pupur a rhywfaint o lefrith. Hylif glanhau llestri, tabledi ar gyfer y peiriant golchi.

Ystafell Ymolchi: Papur toiled. Cynnyrch glanhau yn gyffredinol : dwster, hwfer, chwistrellydd glanhau a.y.b.

Location