River View

Aberystwyth, West Wales

 • 4 Star
 • Llety steilus yn cynnig golygfeydd di-dor o'r afon a'r arfordir o'i leoliad heddychlon yn Aberystwyth.

You can book this property from:

 • £762 per week
 • £109 per night
 • 4 Star

Features

Gweithgareddau gerllaw

 • Cerdded
 • Beicio
 • Chwaraeon dŵr
 • Syrffio
 • Pysgota
 • Golff
 • Marchogaeth

Nodweddion Arbennig

 • WiFi
 • Pecyn croeso
 • Golygfeydd o'r afon
 • Golygfeydd o'r harbwr
 • Golygfeydd cefn gwlad
 • Golygfeydd o'r môr neu'r arfordir

Gwelyau ac ystafelloedd gwely

 • Dillad gwely yn gynwysedig
 • 1 gwely king/super-king
 • 1 gwely dwbl
 • 2 o welyau sengl

Cegin

 • Peiriant golchi dillad
 • Peiriant golchi llestri
 • Rhewgell

Ystafell ymolchi

 • 2 o doiledau
 • Tywelion ar gael
 • Ystafell ymolchi en-suite
 • Baddon
 • Cawod

Teuluoedd

 • Addas i deuluoedd

Awyr Agored

 • Gardd, iard neu batio
 • Gardd neu iard amgaeëdig
 • Storfa tu allan
 • Parcio preifat

Hygyrchedd

 • Ar un lefel, dim grisiau
 • Toiled ar y llawr gwaelod
 • Ystafell wely ar y llawr gwaelod
 • Ystafell ymolchi ar y llawr gwaelod
 • Cawod cerdded i mewn

Pwysig - noder os gwelwch yn dda

House Rules

 • Amser cyrraedd: 5:00pm
 • Amser gadael: 9:00am

Description

Llety steilus yn cynnig golygfeydd di-dor o'r afon a'r arfordir o'i leoliad heddychlon yn Aberystwyth, yn edrych allan dros aber yr afon Ystwyth a Bae Ceredigion. Gyda ffenestri mawr drwyddi draw sy'n gadael y golau naturiol i lifo mewn, mae lleoliad tawel River View ym mhen pellaf teras preifat o dai, gyda'r bonws ychwanegol o fod o fewn pellter cerdded i bopeth sydd gan Aberystwyth i'w gynnig. Mae Llwybr Arfordirol Cymru a llwybrau Rheidol ac Ystwyth ar stepen y drws.

Llawr Gwaelod

Ardal agored gyda ffenestri mawr sy'n caniatau i olau naturiol lifo mewn, nenfydau uchel a golygfeydd di-dor o'r afon a'r arfordir. 

Cegin - gyda'r holl offer yn cynnwys oergell/rhewgell, meicrodon, popty trydan a hob nwy, peiriannau golchi llestri a golchi dillad. Ffenestr fawr i wneud y mwyaf o'r golygfeydd. 

Ardal bwyta/lolfa - ystafell olau ac agored, cymdeithasol ac ymlaciol gyda golygfeydd o draeth Tanybwlch, afon Ystwyth a'r harbwr. Lloriau pren gwreiddiol a digon o le i eistedd. Bwrdd bwyta, teledu, chwaraewr DVD, seinydd bluetooth, llyfrau, mapiau CDs a gemau.

Ystafell wely 1 - gwely maint king, a golygfeydd anhygoel drwy ffenestri mawr.

Ystafell wely 2 - gwely dwbwl gydag ensuite yn cynnwys cawod, toiled a basn. 

Ystafell wely 3 - dau wely sengl maint llawn a ffenestri mawr.

Ystafell ymolchi - yn cynnwys baddon a chawod oddi mewn, toiled a basn.

Tu Allan

Gardd gaeedig yn wynebu'r De gyda golygfeydd di-dor o'r arfordir a'r afon. Lleoliad delfrydol i eistedd nôl i fwynhau paned o goffi neu lasied o wîn tra'n edmygu machlud haul trawiadol dros Fae Ceredigion. 

Gardd graean tu allan i'r drws ffrynt gyda bwrdd a chadeiriau. Gardd fawr tu hwnt gyda lawnt ac ardal bywyd gwyllt. 

Gwybodaeth Ychwanegol

 • Pecyn croeso yn cynnwys te, coffi, llaeth a siwgwr, menyn, cacennau cri a gwîn    
 • Gwres trydan a thrydan yn gynwysedig      
 • Dillad gwelyau a thywelion yn gynwysedig 
 • Un sychwr gwallt ar gael
 • Wifi ar gael
 • Dim anifeiliaid anwes nac ysmygu tu mewn    
 • I gyd ar un llawr - delfrydol ar gyfer y llai abl     
 • Digon o le parcio ar gyfer 1 car mawr neu 2 gar cymhedrol. Parcio ychwanegol ar draeth Tanybwlch, 1 funud i ffwrdd     

Location