Blaenilar

Aberystwyth, West Wales

 • 5 Star
 • Bwthyn i 4 ynghanol atyniadau Gorllewin Cymru, yn agos i Aberystwyth, llwybrau cerdded, traethau, canolfan beicio mynydd, trên stêm, rhaeadrau a llawer mwy.

You can book this property from:

 • £446 per week
 • £64 per night
 • 5 Star

Features

Gweithgareddau gerllaw

 • Cerdded
 • Beicio
 • Chwaraeon dŵr
 • Pysgota
 • Golff
 • Marchogaeth

Nodweddion Arbennig

 • WiFi

Gwelyau ac ystafelloedd gwely

 • Dillad gwely yn gynwysedig
 • 1 gwely dwbl
 • 2 o welyau bync

Cegin

 • Peiriant golchi dillad
 • Peiriant golchi llestri
 • Rhewgell

Ystafell ymolchi

 • 1 toiled
 • Tywelion ar gael

Teuluoedd

 • Cot
 • Cadair uchel

Awyr Agored

 • Gardd, iard neu batio
 • Gardd neu iard amgaeëdig
 • Barbaciw
 • Parcio preifat

Hygyrchedd

 • Toiled ar y llawr gwaelod
 • Ystafell wely ar y llawr gwaelod
 • Ystafell ymolchi ar y llawr gwaelod
 • Cawod cerdded i mewn

Pwysig - noder os gwelwch yn dda

House Rules

 • Amser cyrraedd: 5:00pm
 • Amser gadael: 9:00am

Description

Mae'r bwthyn hardd hwn ger Aberystwyth yn mwynhau lleoliad trawiadol, yn edrych allan dros Gwm Ystwyth yng nghefn gwlad heddychlon Gorllewin Cymru. Mae Aberystwyth (4 milltir) yn dref arfordirol odidog gydag ystod eang o adnoddau. Lleoliad delfrydol i wneud y mwyaf o'r ardal boblogaidd hon a phopeth sydd i'w gynnig yma, gan gynnwys ystod o atyniadau teuluol, llwybrau cerdded, traethau, canolfan feicio mynydd Nant yr Arian, rheilffordd fach a rhaeadrau Pont ar Fynach. 

Llawr Gwaelod

Mae Blaenilar wedi ei ddodrefni i safon uchel. Mae'r gegin/ystafell fwyta gyda'r offer angenrheidiol yn cynnwys peiriant golchi llestri, oergell/rhewgell, meicrodon a theledu Freeview.

Lolfa gyda seddau cyfforddus, tân trydan, teledu Freeview gyda chwaraewr DVD a CD.

Ystafell gyda gwely dwbwl, cypyrddau ger y gwely a chwpwrdd dillad.

Ystafell wely gyda bync maint llawn, cypyrddau dillad.

Ystafell ymolchi eang gyda baddon, cawod arwahan, a rheilen sychu tywelion.

Gardd

Mae ardal patio a barbaciw eang yn Blaenilar, ynghyd â mynediad i lawnt ac ardal chwarae plant sy'n cael ei rannu, gyda siglen a llithren.    

Gwybodaeth Ychwanegol

 • Dillad gwelyau a thywelion ar gael      
 • Gwres a thrydan yn gynwysedig        
 • Haearn a bwrdd smwddio ar gael      
 • Cot a chadair uchel ar gael os dymunir. Dewch â dillad eich hun i'r cot                   
 • Wifi ar gael      
 • Digon o le parcio oddi ar y ffordd      
 • Croesewir 1 anifail anwes am ddim, o bosib 2 ar gais. Gadewch i ni wybod pan yn gosod eich archeb             
 • Ystafell olchi dillad yn cael ei rhannu ar y safle gyda mynediad 24 awr                   
 • Gellir disgwyl croeso ac awyrgylch gyfeillgar Cymreig gan y perchnogion ar y safle      
 • Gwyliau byr ar gael drwy gydol y flwyddyn arwahan i wyliau'r haf    
 • Ar gyfer grwpiau mwy o deulu neu ffrindiau, mae yma hefyd 2 fwthyn arall 5 seren ar y safle - Blaenlli (cysgu 6) ac Y Ddinas (cysgu 4)

Gwybodaeth ar gyfer Pobl Anabl a Llai Abl

 • Mae'r llety i gyd yn addas ar gyfer pobl anabl gyda'r holl ystafelloedd ar y llawr gwaelod. Mae hyn yn cynnwys y gegin, lolfa, ystafell wely ac ystafell ymolchi    
 • Nid oes unrhyw gyfyngiad ar daldra   
 • Mynediad rhwydd i gadair olwyn, yr holl ddrysau dros 750mm gyda'r prif ddrws yn 860mm o led    
 • Lle parcio cyfleus gyda mynediad gwastad ar darmac i'r bwthyn
 • Dim stepiau yn y bwthyn a gellir cael mynediad i'r ardd mewn cadair olwyn     
 • Golau ychwanegol yn y gegin a chloc siarad ar gyfer y rheiny sydd â nam gweledol. Mae hyn ar gael drwy drefniant ymlaen llaw - gadewch i ni wybod pan yn archebu     
 • Rheiliau yn yr ystafell ymolchi gydag ensuite arwahan   
 • Lle i gadair olwyn ffitio o dan y bwrdd bwyta, a lle o dan y gwely ar gyfer bagiau a hoist    
 • Mae'r switshis golau a handlenni'r drysau i gyd o fewn cyrraedd  
 • Mae lle ar gyfer cadair olwyn y ddwy ochr i'r gwely ac i mewn i'r ystafell ymolchi. Mae yna stepen 5 modfedd i mewn i'r uned gawod   
 • Gellir cael gwared yn ddiogel â phadiau anymataliaeth a nodwyddau hyperdermic

Ar gael os dymunir :-

 • Sedd uwch ar gyfer y toiled a chomod 
 • Sedd i'r bath    
 • Mae yna gwmni gofal ar gael ar gyfer cefnogaeth, ac fe ellir llogi offer symudedd ychwanegol yn lleol     

Fe ganiateir cwn tywys

Location