Ffermdy'r Groes

Aberystwyth, West Wales

 • 5 Star
 • This property can be found on Niche Retreats
 • Mwynhewch wyliau ymlaciol braf 5 seren yn y llety gwyliau hunan-ddarpar hwn yn Aberystwyth, gyda thwb poeth. Ffermdy traddodiadol mawr mewn lleoliad tawel

You can book this property from:

 • £754 per week
 • £108 per night
 • 5 Star
 • This property can be found on Niche Retreats

Features

Gweithgareddau gerllaw

 • Cerdded
 • Beicio
 • Chwaraeon dŵr
 • Golff
 • Marchogaeth

Nodweddion Arbennig

 • WiFi
 • Tân agored neu stôf goed
 • Twb poeth

Gwelyau ac ystafelloedd gwely

 • Dillad gwely yn gynwysedig
 • 1 gwely king/super-king
 • 1 gwely dwbl
 • 2 o welyau sengl
 • 2 o welyau bync

Ystafell ymolchi

 • 4 o doiledau
 • Tywelion ar gael
 • Ystafell ymolchi en-suite

Teuluoedd

 • Cot trafeilio
 • Cadair uchel

Awyr Agored

 • Gardd, iard neu batio
 • Gardd neu iard amgaeëdig
 • Barbaciw
 • Parcio preifat

Hygyrchedd

 • Toiled ar y llawr gwaelod
 • Cawod cerdded i mewn

Pwysig - noder os gwelwch yn dda

House Rules

 • Amser cyrraedd: 5:00pm
 • Amser gadael: 9:00am

Description

Mwynhewch wyliau ymlaciol braf 5 seren yn y llety gwyliau hunan-ddarpar hwn yn Aberystwyth, gyda thwb poeth – ffermdy traddodiadol, mawr sydd â digon o gymeriad. Wedi’i addurno i safon uchel, mae mewn lleoliad tawel, gwledig ac eto mae o fewn pellter teithio byr i Aberystwyth a’i holl gyfleusterau, sy’n cynnwys caffis, bwytai a bariau, siopau a phromenâd. Croesewir anifeiliaid. Mae 4 ystafell wely (dwy gydag en-suite) a dwy ystafell fyw – un gyda stôf llosgi coed a dresel Gymreig a’r llall â thân agored.

Llawr Gwaelod

Cegin / Ystafell fwyta – Cegin ac ystafell fwyta cynllun agored gyda drysau sy’n arwain at y patio.

Ystafell fyw – Mae trawstiau pren yn yr ystafell fyw ynghyd â lle tân gyda simdde fawr a stôf llosgi coed. Wedi’i dodrefnu â dresel Gymreig wreiddiol a chloc mawr, teledu a dwy soffa fawr, dyma’r lle delfrydol i ymlacio o flaen y tân ar ddiwedd eich diwrnod prysur.

Parlwr / ystafell gefn – Mae gan y parlwr neu’r ystafell gefn dân agored ac mae’n hyfryd gallu dianc iddi am hanner awr distaw i ddarllen eich llyfr, neu gallech adael i’r plant gael eu hystafell eu hunain i chwarae neu wylio’r teledu.

Ystafell gotiau – tŷ bach a basn.

Llawr Cyntaf

Ystafell wely 1 – ystafell wely gyda gwely mawr iawn, a thri gris yn arwain i lawr i’r gawod en-suite. Cwpwrdd dillad mawr a theledu.

Ystafell wely 2 – Gwely bync maint oedolion a bwrdd ymbincio.

Ystafell wely 3 – Ystafell ddwbl a thri gris yn arwain i lawr i en-suite gyda chawod. Cwpwrdd dillad, cist ddillad a theledu.

Ystafell wely 4 – Ystafell wely â 2 wely sengl gyferbyn â’r brif ystafell ymolchi. Cwpwrdd dillad a bwrdd ymbincio.

Prif ystafell ymolchi – Mae dau ben i’r bath yn y brif ystafell ymolchi, a chawod dros  y sinc.

Gardd

Mae’r tir o amgylch y llety yn amgaeedig, ac mae patio yn y cefn sydd â dodrefn dur a lle i 8 o bobl, barbeciw nwy, a thwb poeth. Mae ffynnon wedi’i gorchuddio gyda wal o’i hamgylch yn yr ardd gefn, gyda llwybr yn arwain at ardal fawr â lawnt o flaen y tŷ gyda golygfeydd ar draws y dyffryn.

Gwybodaeth Ychwanegol

 • Gwres a thrydan yn gynwysedig.
 • Darperir dillad gwely, tyweli bach a mawr, ac 1 sychwr gwallt.
 • Darperir cot babi a chadair uchel ar gais.
 • Croesewir 1 ci am £25 yn ychwanegol. Caniateir ail gi ar gais gan ddibynnu ar ei faint (£25 yn ychwanegol am ail gi). Cŵn bychan a chanolig yn unig – gadewch inni wybod beth yw brîd eich ci (neu gŵn) wrth archebu.
 • Dim ysmygu y tu mewn i’r bwthyn.
 • Digon o le parcio i 3 char.

Location