1 Tan yr Eglwys

Swansea, South Wales

 • 4 Star
 • Bwthyn cartrefol a moethus i 6 mewn safle delfrydol ar gyfer cerddwyr (llwybrau cerdded o'r drws), beicwyr mynydd, teuluoedd a grwp o ffrindiau.

You can book this property from:

 • £665 per week
 • £95 per night
 • 4 Star

Features

Gweithgareddau gerllaw

 • Cerdded
 • Beicio
 • Golff

Nodweddion Arbennig

 • WiFi
 • Tân agored neu stôf goed
 • Pecyn croeso

Gwelyau ac ystafelloedd gwely

 • Dillad gwely yn gynwysedig
 • 1 gwely king/super-king
 • 4 o welyau sengl

Cegin

 • Peiriant golchi dillad
 • Peiriant golchi llestri
 • Rhewgell

Ystafell ymolchi

 • 2 o doiledau
 • Tywelion ar gael

Teuluoedd

 • Addas i deuluoedd
 • Cot trafeilio
 • Cadair uchel

Awyr Agored

 • Gardd, iard neu batio
 • Barbaciw
 • Parcio preifat

Hygyrchedd

 • Toiled ar y llawr gwaelod
 • Cawod cerdded i mewn

Pwysig - noder os gwelwch yn dda

House Rules

 • Amser cyrraedd: 5:00pm
 • Amser gadael: 9:00am

Description

Mae’r bwthyn gwyliau cartrefol hwn yn un o bâr o fythynnod fferm moethus yn dyddio’n ôl sawl canrif gyda digonedd o lwybrau cerdded o garreg y drws. Mae tir fferm cyfagos y perchnogion yn caniatáu picnic neu farbeciw ac mae croeso i’r anifeiliaid gynorthwyo i fwydo’r ceffylau a’r ieir a chasglu wyau ffres. I’r plant, mae’r tir o amgylch y bwthyn yn ddelfrydol yn cynnig llawr o bleserau syml megis mynd am dro drwy’r wlad, padlo yn y nentydd bas, igamogamu rhwng pyllau, hedfan barcud (gyda’r Barcud Coch yn gwylio!) a gwylio’r anifeiliaid fferm yn chwarae.

Mae Ty Mawr Tlws wedi ei leoli yng Nghilybebyll, pentrefan bychan, tawel a hynod o bictiwresg gydag eglwys o’r drydedd ganrif ar ddeg a golygfeydd gwledig gwych. Dim ond taith fer o draethau hyfryd Gwyr a golygfeydd godidog y Bannau Brycheiniog.

Llawr Gwaelod

Cegin/ystafell fwyta helaeth yn cynnwys golchwr llestri, peiriant golchi/sychu dillad, microdon ac oergell/rhewgell fawr.

Ystafell fyw/fwyta fawr gyda stôf llosgi coed sydd yn rhoi teimlad cysurus braf gyda phiano a theledu freeview yn ogystal.

Drws patio yn arwain allan i’r iard gefn gyda dodrefn gardd a barbeciw.

Ystafell glyd gydag ail deledu, chwaraewr DVD a llyfrgell o lyfrau.

Ystafell ymolchi gyda chawod.

Llawr Cyntaf

Prif ystafell wely gyda gwely maint king.

Ystafell twin gyda dau wely sengl 3’ yr un.

Dwy ystafell wely sengl a’r cyfan gyda digonedd o le storio.

Ystafell ymolchi ar y llawr cyntaf gyda bath.

Ardal helaeth ar ben y grisiau gyda bwrdd pwl / snwcer i blant.

Gardd

Lawnt fechan a phatio preifat gyda bwrdd a chadeiriau. Darperir barbeciw.

Llwybrau cerdded gwledig o garreg y drws.

Gwybodaeth Ychwanegol

Dillad gwely, tywelion dwylo a bath yn gynwysedig

Gwres canolog a thrydan yn gynwysedig gyda logiau yn cael eu darparu am ddim ar gyfer y stôf losgi coed.

Cot teithio a chadair uchel ar gael yn ogystal â theganau, llyfrau plant a gemau. Dewch â’ch dillad gwely eich hunain ar gyfer y cot os gwelwch yn dda.

Darperir bwrdd snwcer bychan

Wi-fi ar gael

Storfa ddiogel i feiciau yn ogystal â chyfleusterau golchi

Digonedd o wybodaeth a phamffledi ar gyfer ymwelwyr ac mae’r perchnogion yn hapus i roi cyngor am atyniadau lleol addas ayb.

Gwyliau byr arbenigol ar gael yn cynnwys cyrsiau dysgu Cymraeg, crefftau a gweithgareddau eraill. Mae gan berchennog y bwthyn sawl blwyddyn o brofiad yn cynnal cyrsiau celf a chrefft gydag oedolion a phlant. Tueddir i redeg y rhain yn ystod y tymor tawel. Cysylltwch am fwy o wybodaeth.

Ni chaniateir anifeiliaid anwes.

Gall y perchennog drefnu ymweliad i ddistyllfa chwisgi Penderyn ar gais, sydd yn cynnwys taith o amgylch y safle a dosbarth meistr arbenigol. *Mae angen archebu hwn fel arfer o leiaf ddau fis o flaen llaw (£50 y person).

Gwyliau Theatr : o fewn 10-25 munud yn y car, mae yna chwe theatr, a’r cyfan yn cyflwyno perfformiadau rhyngwladol (yn ogystal â chynyrchiadau ar raddfa lai, weithiau gyda naws leol).

Gellir archebu Ty Mawr Tlws a Ty Bach Twt ( y bwthyn drws nesaf ) gyda’i gilydd, cysylltwch â ni am ein gostyngiad wrth archebu’r ddau.

Location