Maes y Gwy

Chepstow, South Wales Borderlands

 • 4 Star
 • Bwthyn gwledig i 4, ardal fawr i blant chwarae ac ystafell gemau. Lleoliad perffaith i archwilio atyniadau a golygfeydd yr ardal ac i ymlacio.

You can book this property from:

 • £841 per week
 • £120 per night
 • 4 Star

Features

Gweithgareddau gerllaw

 • Cerdded
 • Beicio
 • Chwaraeon dŵr
 • Pysgota
 • Golff
 • Marchogaeth

Nodweddion Arbennig

 • Tân agored neu stôf goed

Gwelyau ac ystafelloedd gwely

 • Dillad gwely yn gynwysedig
 • 1 gwely dwbl
 • 2 o welyau sengl

Cegin

 • Peiriant golchi dillad
 • Rhewgell

Ystafell ymolchi

 • 2 ystafell ymolchi
 • 2 o doiledau
 • Tywelion ar gael

Teuluoedd

 • Cot trafeilio
 • Cadair uchel
 • Giât diogelwch

Awyr Agored

 • Gardd, iard neu batio
 • Barbaciw
 • Parcio preifat

Hygyrchedd

 • Toiled ar y llawr gwaelod
 • Cawod cerdded i mewn

Pwysig - noder os gwelwch yn dda

House Rules

 • Amser cyrraedd: 16:00
 • Amser gadael: 10:00

Description

Mae Maes y Gwy yn un o ddau fwthyn gwyliau hunan ddarpar yn Sir Fynwy wedi ei leoli ar fferm ynghanol 126 acer o ddolydd agored braf, coetir a bryniau. Gyda stôf losgi coed yn yr ardd, mae’r bwthyn yn berffaith ar gyfer ymlacio ac mewn lleoliad delfrydol i archwilio’r nifer o atyniadau sydd yn yr ardal. Mae’r bwthyn hefyd yn dod gydag ardal chwarae fawr ar y safle. Gyda chywion ieir, geifr a llawer o anifeiliaid eraill o gwmpas mae croeso mawr i blant helpu gyda bwydo a chasglu wyau.

Wedi ei adeiladu mewn steil T? Hir traddodiadol Gymreig, mae’r bwthyn gwyliau hwn yn un o ddau ar y safle, a hefyd drws nesaf i’r prif d? fferm. Gellir archebu’r ddau fwthyn gwyliau hyn, Sir Fynwy i gysgu grwpiau mwy.

Darperir mynediad i gadeiriau olwyn ac mae’r ardal chwarae fawr amgaeedig o flaen y bwthyn yn le gwych a diogel i blant. Mae’r ystafell gemau i’w rhannu gyda’r bwthyn drws nesaf yn cynnwys ping-pong, bwrdd p?l, bwrdd dartiau a llawer o gemau bwrdd.

Llawr Gwaelod

Ystafell agored yn cynnwys lolfa, cegin gyflawn a lle bwyta.

Mae bwthyn hunan ddarpar Maes y Gwy yn cynnig ystafell fyw gysurus gyda stôf losgi coed, llefydd cyfforddus i eistedd a theledu.

Toiled a basn ymolchi ar y llawr gwaelod.

Llawr Cyntaf

Prif ystafell wely gydag ystafell ddwbl

Dwy ystafell wely sengl

Ystafell ymolchi gyda chawod, toiled a basn ymolchi

Ceir golygfeydd gwych dros y fferm a’r wlad o amgylch y bwthyn o’r holl ystafelloedd gwely.

Gardd

Bwrdd a chadeiriau o flaen y bwthyn a chyfleusterau barbeciw ar gael

Ystafell iwtiliti i’w rhannu yn cynnwys peiriant golchi a 2 rewgell fawr.

Ardal chwarae fawr amgaeedig gyda mainc bicnic o flaen y bythynnod hyn yn Sir Fynwy, sy’n cynnig ardal wych a ddiogel i’r plant chwarae.

Patio yn wynebu’r de

Gwybodaeth Ychwanegol

Lleiniau gwely, tywelion dwylo a bath a sychwr gwallt yn gynwysedig.

Trydan a gynwysedig (rheiddiaduron trydan ar y llawr cyntaf).

Darperir coed tân am ddim pryd bynnag sydd eu hangen.

Darperir mynediad cadair olwyn.

Mynediad i’r we ar gael am ddim. (Noder na ellir gwarantu signal wifi yn y bwthyn oherwydd trwch y wal. Y lle gorau i ddefnyddio’r WIFI yw’r ystafell gemau)

Darperir y canlynol yn y bwthyn ar gyfer eich arhosiad hefyd... Cegin: hylif golchi llestri, brwsh golchi llestri, sbwng golchi llestri a lleiniau sychu llestri. Ystafell ymolchi: papur toiled cychwynnol.

Gellir trefnu cludiant bwyd i’r cartref o Asda

Mae Maes y Gwy yn caniatáu 2 ci disgybledig (ar y llawr gwaelod yn unig) am £30 yr un. Plïs cadwch eich ci ar denyn tra ar dir y bwthyn.

Darperir haearn smwddio

Cot deithio a chadair uchel ar gael ar gais. Dewch a’ch dillad gwely eich hunain ar gyfer y cot.

Cofiwch mai fferm weithio yw hon ac na ddylir gadael plant i redeg yn rhydd heb wyliadwriaeth.

Nodwch nad yw signal ffôn ond ar gael yn yr ardal drwy rai rhwydweithiau. Argymhellwn i chi wirio gyda’r darparwr os yw’r signal yn angenrheidiol.

Ystafell iwtiliti sy’n cael ei rhannu, gyda pheiriant golchi dillad a 2 uned rhewgell fawr.

Drws nesaf i Maes y Gwy ceir bwthyn gwyliau Maes y Felin. Gellir archebu bythynnod gwyliau Maes y Felin a Maes y Gwy gyda’i gilydd i gysgu hyd at 10.

Location