Tabernacle Cottage

Dolgellau, North Wales Snowdonia

 • 4 Star
 • Bwthyn hunan-ddarpar hyfryd i 5 yn Nolgellau, dim ond munud o gerdded o sgwâr y dref. Llefydd cerdded, siopau a bwytai ar garreg eich drws.

You can book this property from:

 • £641 per week
 • £92 per night
 • 4 Star

Features

Gweithgareddau gerllaw

 • Cerdded
 • Beicio

Nodweddion Arbennig

 • WiFi
 • Tân agored neu stôf goed

Gwelyau ac ystafelloedd gwely

 • Dillad gwely yn gynwysedig
 • 2 o welyau dwbl
 • 1 gwely sengl

Cegin

 • Peiriant golchi dillad
 • Popty Range/Aga

Ystafell ymolchi

 • 1 toiled
 • Tywelion ar gael

Teuluoedd

 • Addas i deuluoedd
 • Cot trafeilio
 • Cadair uchel
 • Giât diogelwch

Awyr Agored

 • Gardd, iard neu batio
 • Barbaciw

Hygyrchedd

 • Cawod cerdded i mewn

Pwysig - noder os gwelwch yn dda

House Rules

 • Amser cyrraedd: 5:00pm
 • Amser gadael: 9:00am

Description

Mae’r bwthyn 200 mlwydd oed hwn wedi cael ei adnewyddu’n hyfryd gyda sawl elfen fodern ac nid yw ond munud o daith gerdded i sgwâr y dref. O’r stôf losgi coed i’r dreser steil chic a blancedi clytwaith gwreiddiol, dim ond dau air sydd i ddisgrifio’r llety hwn yn Nolgellau - hollol brydferth. Gyda nifer o lefydd i fynd am dro, bwytai, caffis a phob math o siopau diddorol wrth garreg eich drws, mae Seithfed Nef wir yn fan cychwyn gwych er mwyn mwynhau ac archwilio Eryri.

 

 

Llawr Gwaelod

Cegin/Ystafell fwyta - wedi ei haddurno’n lliwgar mewn steil ty fferm, gyda llawr o lechi fflacsen gwreiddiol a thrawstiau o dderw a llarwydden. Caiff yr offer cegin angenrheidiol i gyd eu darparu gan gynnwys popty Belling, micro-don, peiriant golchi a sychu dillad, oergell gyda rhan fach sy’n rhewgell. Darperir amrywiaeth o offer cegin o ansawdd, sosbenni a dysglau pobi, cyllyll a ffyrc, llestri a tseina.

 

Mae yna fwrdd derw hyfryd wedi'i osod drws nesaf i’r ffenestr, ac mae modd ei ymestyn i fod â digon o le i 8. Drws nesaf iddo mae dreser wedi ei hadnewyddu gyda chadair fwthyn â lle i 2 er mwyn ymlacio. Mae gan y llety hwn ddrysau Ffrengig dwbl sy’n arwain at yr ardd hardd sy'n debyg i fuarth.

 

 

Mae grisiau o’r gegin / ystafell fwyta yn arwain fyny at yr ystafell fyw. Mae mwy o fannau storio o dan y grisiau ar gyfer beiciau, pramiau a chlybiau golff ac ati. Mae gan yr ystafell hon fynedfa ar wahân er mwyn hwyluso dod â beiciau ac ati yn syth i mewn i’r ardal storio.

 

 

Y Llawr Cyntaf

 

Ystafell fyw: Ystafell liwgar, fawr a golau, gydag ardal simdde draddodiadol o gerrig a stôf losgi coed Franco Belge, er mwyn darparu gwres ychwanegol i’r gwres canolog nwy. Trawstiau a linteri derw gwreiddiol ac mae’r grisiau a’r carpedi Sisal yn ychwanegu at y teimlad gwledig.

 

Mae soffas cyfforddus a chadair freichiau yn eich croesawu tuag at y teledu mawr sgrin fflat, gyda chwaraewr DVD, BT Vision a chyfleuster iPlayer. Darperir cysylltiad we ddiwifr am ddim. Yn y lolfa gwelwch hefyd silff lyfrau sy’n gartref i lyfrau ar gyfer pob math o oedrannau, gemau, posau a chasgliad o bamffledi sy’n llawn mapiau, canllawiau a gweithgareddau.

 

 

Yr Ail lawr

Y Brif Ystafell Wely: To gyda thrawstiau siâp cromen gyda siandelïer grisial hardd. Dillad gwely gwyn, gobenyddion plu, cwilt cyfforddus a blancedi clasurol o glytwaith hardd, ar wely dwbl Laura Ashley a matres sbring moethus - y cyfan yn sicrhau noson dda o gwsg. Cypyrddau wrth y gwely a lampau, cist ddroriau a chwpwrdd dillad dwbl sy’n ychwanegu at brintiau manwl y llenni a’r bleindiau. Darperir tywelion gwyn meddal.

 

 

Yr Ail Ystafell Wely: Wedi ei addurno yn yr un steil gyda tho uchel a thrawstiau siâp cromen a siandelïer, mae gan yr ystafell hon wely dwbl bach hen ffasiwn (4tr x 6tr) a gwely sengl hael wedi’i ddyrchafu (3tr 3' x 6tr). Mae gan y ddau wely fatresi sbring moethus, gobenyddion plu, cwilt clyd a blancedi hardd clasurol. Byrddau wrth y gwely gyda lampau, cist ddroriau a chwpwrdd dillad unigryw o ffabrig mewn steil canoloesol. Mae modd darparu cot yn yr ystafell hon os oes angen.

 

Ystafell gawod: Mae gan yr ystafell gawod swît wen foethus gyda thy bach, basn ymolchi pedestal a chawod steil ‘dwr glaw’ gyda rinsiwr corff ar wahân a rheiddiadur modern. Darperir hefyd sebon llaw, sebon cawod a siampw.

 

 

Gardd

Mae gan Seithfed Nef ardd heddychlon mewn steil buarth hardd, gyda phatio o dywodfaen. Mae’r ardal amgaeedig hon yn cynnwys bwrdd a chadeiriau llechen ac ardal dec ar wahân gyda set arall o fwrdd a chadeiriau. Mewn sied fach wedi’i pheintio mae yna farbeciw mawr. Mae potiau mawr gyda detholiad o flodau yn ychwanegu lliw i’r ardd drwy gydol y flwyddyn. Golygfeydd hyfryd o’r ardd dros y toeau tuag at y bryniau yn y pellter.

 

Gwybodaeth Ychwanegol

 • Darperir dillad gwely, tywelion baddon a llaw a sychwr gwallt
 • Trydan a gwres canolog nwy yn gynwysedig
 • Cysylltiad we ddiwifr ar gael am ddim
 • Darperir cot gyda 2 lefel a chrud siglo, darperir dillad gwely os bydd cais. Cadair uchel hefyd ar gael os oes cais.
 • Soffa gwely dwbl hefyd ar gael yn y lolfa ar gyfer llefydd ychwanegol i gysgu os oes angen
 • Dim parcio preifat/oddi ar y ffordd ond digonedd o lefydd parcio cyhoeddus ar gael yn agos iawn i’r bwthyn.
 • Darperir y fasged gyntaf o goed tân a thanwydd am ddim, gellir prynu mwy o goed tân am £3.00 y fasgedaid.
 • Darperir hefyd amrywiaeth o offer babi gan gynnwys cadeiriau siglo a bownsio, mat newid, mat chwarae, cadair i’r bath, diheintydd potel, prosesydd bwyd bach, gatiau diogelwch a gorchuddion plwg. Mae modd darparu step a sêt i’r toiled / poti hefyd.
 • Os hoffech fwy o lety ar gyfer ffrindiau neu deulu, mae gyda ni fwthyn gwyliau arall ar yr un stryd o’r enw Dan yr Allt (cysgu hyd at 4).

Location