Awelfryn

Pwllheli, North Wales Coast

 • 4 Star
 • Bwthyn gyda golygfeydd godidog o’r arfordir. Fe leolir Awelfryn o fewn 2 filltir i Farina a thraeth Pwllheli, ac ystod o siopau, caffis a bwytai annibynnol.

You can book this property from:

 • £605 per week
 • £86 per night
 • 4 Star

Features

Gweithgareddau gerllaw

 • Cerdded
 • Beicio
 • Chwaraeon dŵr
 • Syrffio
 • Pysgota
 • Golff
 • Marchogaeth

Nodweddion Arbennig

 • Tân agored neu stôf goed
 • Pecyn croeso
 • Golygfeydd cefn gwlad
 • Golygfeydd o'r môr neu'r arfordir

Gwelyau ac ystafelloedd gwely

 • Dillad gwely yn gynwysedig
 • 2 o welyau dwbl
 • 2 o welyau sengl

Cegin

 • Peiriant golchi dillad
 • Peiriant golchi llestri
 • Rhewgell

Ystafell ymolchi

 • 1 toiled
 • Tywelion ar gael
 • Baddon
 • Cawod

Teuluoedd

 • Addas i deuluoedd
 • Cot trafeilio
 • Cadair uchel

Awyr Agored

 • Gardd, iard neu batio
 • Balconi
 • Gardd neu iard amgaeëdig
 • Parcio preifat

Hygyrchedd

 • Ar un lefel, dim grisiau
 • Toiled ar y llawr gwaelod
 • Ystafell wely ar y llawr gwaelod
 • Ystafell ymolchi ar y llawr gwaelod
 • Cawod cerdded i mewn

Pwysig - noder os gwelwch yn dda

House Rules

 • Amser cyrraedd: 5:00pm
 • Amser gadael: 9:00am

Description

Mwynhewch olygfeydd arfordirol gwych o Awelfryn - bwthyn un llawr helaeth ger Pwllheli ar Benrhyn Llyn. Gyda stôf losgi coed, ardal fyw eang a balconi gyda llawr llechi, mae'n bosib i chi wneud y mwyaf o'r holl dymhorau yn y llety ecolegol cyfeillgar hwn. Milltir o Farina Pwllheli, traethau ac ystod o siopau annibynnol, caffis a bwytai, gyda mynediad i'r llwybr arfordirol gerllaw. Lleoliad gwych i ddarganfod Penrhyn Llyn - Ardal o Harddwch Naturiol Eithriadol - yn ogystal ag Eryri, sydd heb fod ymhell.   

Llawr Gwaelod

Cegin/ardal fwyta/lolfa o gynllun agored, gyda golygfeydd panoramig o'r arfordir. Cegin gyda'r holl offer angenrheidiol yn cynnwys oergell a rhewgell oddi mewn, peiriant golchi llestri, meicrodon, hob, popty, a pheiriant golchi dillad.

Lolfa agored a chysurus gyda stôf losgi coed a balconi helaeth gyda golygfeydd anhygoel o Fae Ceredigion.

Ystafell wely yn cynnig golygfeydd gwych o'r drysau patio sydd yn agor allan i'r balconi. Gwely dwbwl, cypyrddau dillad, drych, byrddau bach ger y gwely gyda lampau.  

Ystafell wely gyda gwely dwbwl, cwpwrdd dillad, drych, byrddau a lampau ger y gwely.

Ystafell wely gyda dau wely sengl, drych, cwpwrdd dillad, bwrdd a lamp ger y gwely.

Ystafell ymolchi gyda baddon, uned gawod, toiled a rheilen sychu tywelion.  

Gardd

Lawnt helaeth a chaeedig yn y cefn gyda golygfeydd o'r môr. Balconi mawr gyda llawr llechi gyda golygfeydd o'r arfordir sydd lai na milltir o'r bwthyn. Lawnt yn y ffrynt gyda'r llwybr cerrig gwreiddiol a borderi blodau.

Gwybodaeth Ychwanegol

 • Pecyn croeso yn cynnwys cynnyrch lleol yn ogystal â llaeth, te a phodiau coffi. Hefyd, cod disgownt ar gyfer lluniau lleol sy'n cael eu harddangos o gwmpas y bwthyn  
 • Gwres a thrydan yn gynwysedig.
 • Pecyn dechreuol o goed ar gyfer y stôf rhwng misoedd Hydref i Ebrill
 • Dillad gwelyau a thywelion yn gynwysedig   
 • Cot trafeilio a chadair uchel ar gael os dymunir. Dewch a'ch dillad eich hyn ar gyfer y cot   
 • Wifi ar gael
 • Lle parcio oddi ar y ffordd ar gyfer tri car   
 • Dim ysmygu y tu mewn i'r bwthyn 
 • Dim anifeiliad anwes   
 • Darpariaeth cegin: pupur a halen, te, coffi, papur cegin, hylif golchi llestri, tabledi i'r peiriannau golchi llestri a golchi dillad, clytiau, ffoil a ffilm glynu   
 • Darpariaeth ystafell ymolchi: sebon hylif a 2 rolyn papur toiled  
 • Cynnyrch glanhau cyffredinol  
 • Os hoffech anghofio am eich car yn ystod eich arhosiad yn Awelfryn, gellir teithio i Pwllheli ar y bws o arhosfan bws Llwyn-hudol, sydd rownd y gornel    

Location