Corlan Lleuddad

Llangwnadl, North Wales Coast

 • 5 Star
 • Wedi ei leoli o fewn lawnt breifat, llety hunan-ddarpar moethus gyda naws hudolus. Atyniadau niferus Penrhyn Llyn i gyd o fewn ychydig filltiroedd.

You can book this property from:

 • £461 per week
 • £66 per night
 • 5 Star

Features

Gweithgareddau gerllaw

 • Cerdded
 • Beicio
 • Chwaraeon dŵr
 • Golff
 • Marchogaeth

Nodweddion Arbennig

 • WiFi
 • Pecyn croeso
 • Golygfeydd o'r môr neu'r arfordir

Gwelyau ac ystafelloedd gwely

 • Dillad gwely yn gynwysedig
 • 1 gwely dwbl
 • 2 o welyau sengl

Cegin

 • Peiriant golchi dillad
 • Peiriant sychu dillad
 • Peiriant golchi llestri

Ystafell ymolchi

 • 1 toiled
 • Tywelion ar gael

Teuluoedd

 • Cot
 • Cadair uchel

Awyr Agored

 • Gardd neu iard amgaeëdig
 • Barbaciw
 • Parcio preifat

Hygyrchedd

 • Toiled ar y llawr gwaelod
 • Ystafell wely ar y llawr gwaelod
 • Ystafell ymolchi ar y llawr gwaelod

Pwysig - noder os gwelwch yn dda

House Rules

 • Amser cyrraedd: 6:00pm
 • Amser gadael: 9:00am

Description

Wedi’i leoli o fewn ei lawnt breifat ac amgaeedig ei hun, gydag ardal patio gysgodol, mae gan Corlan Lleuddad elfen hudolus iddo, ac y mae'n cynnig gwyliau hunan-ddarpar moethus. Mae atyniadau niferus Penrhyn Llyn i gyd o fewn ychydig filltiroedd, gan gynnwys pentref glan môr Aberdaron, y dafarn ar y traeth ym Mhorthdinllaen, traethau di-ben-draw gan gynnwys Traeth Penllech, 2 filltir o’r bwthyn ac Ynys gysegredig Enlli, heb sôn am yr amrywiaeth o fwytai o safon uchel a’r tafarndai pentrefol croesawgar.

Llawr Gwaelod

Mae’r ardal fyw ar gynllun agored, ac yn ystafell fawr, eang gyda tho uchel sy’n cynnwys cegin hardd, ardal fwyta a lolfa. Mae ei ddau set o ddrysau patio, y llawr llechi gyda gwres oddi tano a’r trawstiau yn ychwanegu at yr awyrgylch ysgafn ac ymlaciol sydd i’r ty.

Mae’r gegin fodern lliw hufen yn cynnwys popeth sydd ei angen arnoch gan gynnwys popty a hob trydanol, oergell gyda rhan fach sy’n rhewgell, micro-don, peiriant golchi llestri a pheiriant coffi. Bwrdd pinwydd ty fferm gyda lle i 4 eistedd.

Yn y lolfa mae cadeiriau esmwyth lledr, teledu fawr sgrin fflat, chwaraewr DVD a Nintendo Wii gyda golygfeydd dros yr ardd a thu hwnt drwy’r drysau patio. Nodwedd drawiadol arall sydd yn yr ystafell fawr hon yw’r grisiau sydd wedi eu naddu’n lleol sy’n arwain at y llofft falconi.

Ystafell wely ddwbl gyda gwely dwbl haearn lliw hufen, a llawr llechi â gwres oddi tano.

Ystafell ymolchi fodern gyda baddon siâp ‘P’, cawod uwch ei ben a rheilen gwresogi tywelion.

Llawr Cyntaf

Llofft falconi twin gyda bondo gogwyddol sydd â modd ei gyrraedd gyda grisiau o’r ystafell fyw. *Nodwch gan fod yr ystafell twin yn llofft falconi, nid yw’n addas ar gyfer plant ifanc.

Gardd

Mae gan Gorlan Lleuddad ardd breifat amgaeedig ac ardal batio. Mae yma hefyd fwrdd picnic sydd wedi ei osod yn y man perffaith er mwyn edmygu’r golygfeydd arfordirol a gwledig o Benrhyn Llyn sydd o amgylch y bwthyn.

Os agorwch y giât ar ochr y bwthyn a dilyn y llwybr i’r cefn, mae gardd fawr gymunedol sy'n cael ei rhannu gyda dau fwthyn gwyliau arall sydd ar y safle, ac mae yno fwrdd arall a meinciau.

Gwybodaeth Ychwanegol

 • Wrth gyrraedd eich bwthyn moethus hunan-ddarpar, darperir pecyn croeso o gynnyrch lleol. Yn y pecyn hwn bydd Bara Brith, menyn, caws, llaeth a the Cymreig.
 • Darperir yr eitemau canlynol yn y bwthyn hefyd...


Cegin: papur cegin, lliain llestri, sgwriwr a brws i olchi’r llestri, hylif golchi a thabledi peiriant golchi llestri.
Ystafell ymolchi: papur toiled.
Offer cyffredinol: bagiau bin, canhwyllau, matsis, fflach lamp, brillo ac amrywiaeth o offer golchi.
Iwtiliti: Powdr golchi dillad a chyflyrydd ar gyfer y peiriant golchi.

 • Dillad gwely, tywelion baddon a dwylo yn gynwysedig. Un sychwr gwallt i bob ystafell ddwbl.
 • Gwres a thrydan yn gynwysedig. Gwres olew dan y llawr ar y llawr gwaelod, rheiddiaduron ar y llawr cyntaf.
 • Cysylltiad we ddiwifr ar gael
 • Croesewir un ci sy’n ymddwyn am £25.
 • Darperir cot a chadair uchel os bydd cais. Dewch a dillad gwely i’r cot eich hun.
 • Ystafell olchi gomunol gyda pheiriant sychu dillad a pheiriant golchi dillad, a all gael ei ddefnyddio gan breswylwyr y bythynnod yn rhad ac am ddim.
 • Dim ysmygu
 • Digonedd o fannau parcio ar gael

 • Ar gyfer grwpiau mawr, mae lle i 18 person rhwng y 3 bwthyn moethus sydd ar y safle os cânt eu harchebu gyda’i gilydd.

Location