Llety'r Plas

Llanbedrog, North Wales Coast

 • 4 Star
 • Mae Llety'r Plas yn cynnig llety hunan ddarpar mewn lleoliad trawiadol i grwpiau hyd at 10 ar Benrhyn Llyn.

You can book this property from:

 • £831 per week
 • £119 per night
 • 4 Star

Features

Gweithgareddau gerllaw

 • Cerdded
 • Beicio
 • Chwaraeon dŵr
 • Syrffio
 • Pysgota
 • Golff
 • Marchogaeth

Nodweddion Arbennig

 • WiFi
 • Pecyn croeso
 • Golygfeydd cefn gwlad

Gwelyau ac ystafelloedd gwely

 • Dillad gwely yn gynwysedig
 • 3 o welyau dwbl
 • 4 o welyau sengl

Cegin

 • Peiriant golchi dillad
 • Peiriant sychu dillad
 • Peiriant golchi llestri
 • Rhewgell

Ystafell ymolchi

 • 4 o doiledau
 • Tywelion ar gael
 • Ystafell ymolchi en-suite
 • Baddon
 • Cawod

Teuluoedd

 • Addas i deuluoedd
 • Cot trafeilio
 • Cadair uchel

Awyr Agored

 • Gardd, iard neu batio
 • Trwydded parcio ar gael

Hygyrchedd

 • Toiled ar y llawr gwaelod
 • Ystafell wely ar y llawr gwaelod
 • Ystafell ymolchi ar y llawr gwaelod
 • Cawod cerdded i mewn

Pwysig - noder os gwelwch yn dda

House Rules

 • Amser cyrraedd: 4:00pm
 • Amser gadael: 9:00am

Description

Yn meddiannu'r adain orllewinol breifat, oddi mewn i blasdy Fictorianaidd Gothig ger y traeth yn Llanbedrog, mae Llety'r Plas yn cynnig llety hunan ddarpar mewn lleoliad trawiadol i grwpiau hyd at 10 ar Benrhyn Llyn. Wedi ei adeiladu yn 1857 ac yn wreiddiol yn rhan o ystâd enwog Madryn, mae hefyd yn gartref i oriel gelf a chanolfan treftadaeth, yn ogystal â chaffi gwych. Yn cael ei redeg gan ymddiriedolaeth elusennol, annibynnol, dyma'r lle am Groeso Cynnes Cymreig, gyda tywod euraidd heb fod ymhell.

Drwy fod drws nesaf i oriel gelf, fe fyddwch yn elwa o fod â'ch arddangosfa lluniau preifat eich hun, y rhan fwyaf gan artistiaid lleol, ar hyd wal eich llety. Mae byw mewn Ardal o Harddwch Naturiol Eithriadol yn ysbrydoli'r artistiaid hyn. O draethau cuddiedig a phentrefi arfordirol trawiadol i Ynys Enlli a mynyddoedd Eryri, mae yma gymaint i'w weld. Gellir hefyd ymuno â Llwybr Arfordirol Cymru o stepen y drws.

Mae Abersoch (2.5 milltir) yn gyrchfan poblogaidd gyda'i ddewis gwych o fwytai, siopau a thafarndai. Mae tref a harbwr Pwllheli (4 milltir), sy'n gartref i Farina Hafan Pwllheli a'i ddigwyddiadau hwylio niferus, hefyd yn cynnig ystod eang o adnoddau. Mae yna nifer o atyniadau poblogaidd gerllaw yn cynnwys Parc Glasfryn, Rheilffordd Stêm Ffestiniog, Castell Criccieth, a phentref Eidalaidd Portmeirion. 

Llawr Gwaelod

Mynedfa breifat yng nghefn yr adeilad yn agor allan i gyntedd mawr gyda grisiau llydan a lifft stair ar gyfer unrhyw un gydag anhawsterau symud. Mae un ystafell wely ar y lefel yma, tra fod gweddill y llety i fyny grisiau ar y llawr cyntaf.

Ystafell wely 1 - gwely dwbwl gydag ensuite yn cynnwys cawod, basn a thoiled. Delfrydol ar gyfer unrhyw un yn y grwp sydd angen cornel dawel. 

Llawr Cyntaf

Ystafell fwyta olau gyda ffenestri uchel yn arwain i'r gegin, lolfa a'r mesanîn.

Cegin - yn cynnwys popty, hob, meicrodon, oergell, rhewgell, peiriant golchi llestri a pheiriant golchi/sychu dillad. 

Lolfa gysurus gyda soffas o gwmpas stôf drydan, teledu a chwaraewr DVD.

Ystafell wely 2 - gwely dwbwl gydag ensuite yn cynnwys cawod, basn a thoiled.

Ystafell wely 3 - gwely dwbwl gydag ensuite yn cynnwys cawod, basn a thoiled.

Ystafell wely 4 - dau wely sengl gydag ensuite yn cynnwys cawod, basn a thoiled.

Ystafell wely 5 - dau wely sengl.

Ystafell ymolchi gyda baddon, uned cawod, toiled a basn. 

Ail Lawr

Mesanîn - grisiau sbiral yn arwain o'r ystafell fwyta i'r mesanîn gyda dau wely sengl i letya dau westai ychwanegol drwy gais. 

Gardd

Patio preifat â lle i eistedd yng nghefn y llety, gyda barbaciw nwy. Mae caffi wedi ei leoli rownd y gornel ar gyfer te prynhawn neu ginio bach os dymunir. 

Gall y gwesteion hefyd ddefnyddio'r byrddau picnic ar y prif lawnt (y tu blaen i'r adeilad) pan fydd yr oriel a'r caffi ar gau, i fwynhau golygfeydd tuag at Fae Ceredigion a mynyddoedd Eryri. Mae'r gerddi mor drawiadol a'r plasdy ei hun.

Mae Traeth Llanbedrog gerllaw gyda'i dai bach bob lliw ar y traeth - gellir cael mynediad i lawr lôn fach o'r llety. Gellir hefyd ddarganfod llwybrau sydd yn ymdroelli drwy'r coetir gerllaw'r plasdy, heb anghofio Llwybr Arfordirol Cymru sy'n pasio drwy'r gerddi.

Gwybodaeth Ychwanegol

 • Pecyn croeso yn cynnwys Bara Brith, te, coffi, siwgwr a llaeth   
 • Dillad gwely a thywelion yn gynwysedig    
 • Gwres canolog a thrydan yn gynwysedig     
 • 1 sychwr gwallt ar gael
 • Wifi ar gael
 • Cot trafeilio a chadair uchel ar gael os dymunir. Dewch â dillad eich hun i'r cot     
 • Lifft stair o'r llawr gwaelod i'r llawr cyntaf    
 • Croesewir 2 gi am £30 y ci yn ychwanegol. Noder nad yw cwn yn cael mynediad i'r ystafelloedd gwely    
 • Dim ysmygu tu mewn    
 • Parcio ar gyfer 4 car drwy drwydded - i'w gael ar ôl cyrraedd    

Location