Enlli Lodge

Barmouth, North Wales Coast

 • 5 Star
 • Llety hunan-ddarpar mawr sy’n cynnig encil hyfryd i 2, gyda thwb poeth, a golygfeydd o’r mynyddoedd a’r môr. O fewn pellter cerdded i draeth tywod hir.

You can book this property from:

 • £563 per week
 • £80 per night
 • 5 Star

Features

Gweithgareddau gerllaw

 • Cerdded
 • Beicio
 • Chwaraeon dŵr
 • Pysgota
 • Golff
 • Marchogaeth

Nodweddion Arbennig

 • WiFi
 • Twb poeth
 • Pecyn croeso
 • Golygfeydd cefn gwlad
 • Golygfeydd o'r môr neu'r arfordir

Gwelyau ac ystafelloedd gwely

 • Dillad gwely yn gynwysedig
 • 1 gwely dwbl

Cegin

 • Peiriant golchi dillad
 • Peiriant sychu dillad
 • Peiriant golchi llestri

Ystafell ymolchi

 • 1 toiled
 • Tywelion ar gael
 • Ystafell ymolchi en-suite
 • Cawod

Awyr Agored

 • Gardd, iard neu batio
 • Gardd neu iard amgaeëdig
 • Barbaciw
 • Parcio preifat

Hygyrchedd

 • Ar un lefel, dim grisiau
 • Toiled ar y llawr gwaelod
 • Ystafell wely ar y llawr gwaelod
 • Ystafell ymolchi ar y llawr gwaelod
 • Cawod cerdded i mewn

Pwysig - noder os gwelwch yn dda

House Rules

 • Amser cyrraedd: 5:00pm
 • Amser gadael: 9:00am

Description

Mae’r llety hunan-ddarpar mawr hwn yn y Bermo yn cynnig encil hyfryd i 2, gyda thwb poeth, a golygfeydd o’r mynyddoedd a’r môr, gan sicrhau eich bod chi’n gallu ymlacio’n llwyr. Mae Enlli Lodge o fewn pellter cerdded i draeth tywod hir, ac mae wedi’i leoli ar arfordir Gogledd Cymru, llai na milltir o bentref Tal-y-bont sydd â thafarn, siop a bwyty. Ymunwch â’r Llwybr Arfordirol o’r stepen drws, mwynhewch siopau, bwytai a chaffis hynod tref glan môr y Bermo 4.5 milltir i’r de, neu mae Safle Treftadaeth y Byd Castell Harlech 7 milltir i’r gogledd. Wedi ei osod o fewn ei ardd amgaeedig ei hun, dyma’r lle perffaith i gyplau sy’n edrych am wyliau tawel ger y môr yng Ngogledd Cymru.    

Gyda nifer o barciau gwyliau i amlygu poblogrwydd a harddwch yr arfordir gwych hwn, mae Enlli Lodge yn cynnig rhywbeth gwahanol; y cyfle i fwynhau y lleoliad arbennig hwn gyda'r fantais o gael eich gwagle personol eich hun, y tu mewn a thu allan, sy'n rhoi teimlad o breifatrwydd. Fel bonws ychwanegol, os hoffech drafeilio gyda trên, mae llinell reilffordd Arfordir y Cambrian yn pasio drwy'r cae tu ôl yr ardd ac yn stopio yn yr orsaf yn Talybont, lai na milltir i ffwrdd. 

Llawr Gwaelod

Gyda gwres o dan y llawr drwyddo draw, mae’r porthdy croesawgar hwn yn cynnwys lolfa, cegin a man bwyta mawr cynllun agored. Er bod y porthdy hwn ar gyfer 2 berson, mae ganddo’r cyfleusterau i ddiddanu 2 o westeion ychwanegol yn ystod y dydd. Mae hyn yn cynnwys digon o le i 4 person eistedd yn y lolfa, wrth y bwrdd bwyta, ar ddodrefn y teras ac yn y twb poeth. 

Mae’r gegin wedi’i gosod yn llawn ar hyd wal gefn y lolfa, ac mae’n cynnwys oergell/rhewgell, microdon, peiriant golchi dillad, peiriant golchi llestri, sinc, hob a ffwrn. O ffenestr y gegin, mae golygfeydd hyfryd o fynyddoedd y Rhinogydd. Mae gan y man bwyta fwrdd derw soled traddodiadol a phedair cadair, ac mae golau’n hongian yn isel uwch ei ben.

Yn y lolfa, mae llawr derw, lle tân cerrig Cymreig gyda fflam ffug a basged tân, teledu 50” gyda Freeview, soffa a 2 gadair ledr. O’r drysau Ffrengig, gallwch weld eto y golygfeydd o fynyddoedd y Rhinogydd wrth iddynt redeg ochr yn ochr â’r môr tuag at aber afon Mawddach yn y Bermo a Chadair Idris. Mae’r olygfa o ffenestr y lolfa yn rhoi golygfeydd di-ball, fwy neu lai, o Fôr Iwerddon o fewn Bae Ceredigion.   

O’r ystafell wely en-suite ym mhen blaen y porthdy, mae golygfeydd hyfryd o’r môr a’r arfordir yn estyn tuag at Dyddewi. Mae gwely dwbl derw yma gyda phâr o fyrddau bob ochr iddo, cist ddillad a chwpwrdd dillad wedi’i osod. Yn yr ystafell gawod en-suite fawr, mae cawod ddwbl fawr, tŷ bach a basnau twin math Belfast o fewn uned ymbincio. Gellir cael mynediad i’r ystafell gawod hefyd drwy’r ystafell gotiau yng nghefn y bwthyn (gyda mynediad i’r patio a’r twb poeth hefyd).

Gardd

Mae’r llety hunan-ddarpar hwn yn y Bermo wedi’i leoli yn ei ardd a’i batio amgaeedig ei hunan, sy’n ei wneud yn ddelfrydol i anifeiliaid anwes. Mae ferandas y tu allan ar hyd ochr orllewinol a deheuol y porthdy, a dyma’r mannau gorau i eistedd pan fydd yr haul allan yn ystod y dydd. Ynghyd â chadeiriau a mainc esmwyth ratan, mae barbeciw wedi’i adeiladu’n gadarn fel pe bai o gerrig, a gallwch ei ddefnyddio i goginio bwyd, neu i’ch cadw’n gynnes gyda’r nos, fel llosgwr coed. Mae’r holl danwydd angenrheidiol wedi’i ddarparu a’i storio gerllaw.

Mae man eistedd arall i gael (mae’r mynediad iddo drwy’r grisiau o’r teras sydd yng nghefn y porthdy), ac yma, mae golygfeydd panoramig i’w mwynhau o’r mynyddoedd yn ogystal â Môr Iwerddon.

Mae’r twb poeth wedi’i leoli ym mhen gogleddol y porthdy, ac mae golygfeydd hyfryd o’r môr i’w gweld yno hefyd.

Gwybodaeth ychwanegol

·         Bydd pecyn i’ch croesawu yn cynnwys te, coffi a siwgr, cacen gartref a jamiau a wnaed yn lleol.

·         Gwres a thrydan yn gynwysedig.

·         Darperir dillad gwely, a thyweli bach a mawr.

·         Darperir 1 sychwr gwallt.

·         Darperir coed ar gyfer y stôf llosgi coed y tu allan.

·         Wi-fi ar gael.

·         Dim ysmygu y tu mewn i’r llety.

·         Croesewir hyd at 2 anifail anwes am ddim – gadewch inni wybod wrth archebu.

·         Lle parcio â giatiau ar gyfer hyd at 2 car.

·         Mae’r eitemau ychwanegol yn cynnwys:
Cegin: halen a phupur, papur cegin, hylif golchi llestri/tabledi peiriant golchi llestri, cadachau llestri a/neu sgwrwyr newydd, ffoil a glynlen/cling ffilm.
Ystafell ymolchi: sebon hylif a 2 rolyn o bapur ym mhob tŷ bach.

Location