Onnen Fawr Barn - Syca

Brecon, Mid Wales and Brecon Beacons

 • 5 Star
 • Bwthyn moethus a chwaethus yng nghanol Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog. Wedi’i ddylunio i ofynion uchel, dyma’r lle delfrydol i deuluoedd neu grwpiau mawr.

You can book this property from:

 • £1,358 per week
 • £194 per night
 • 5 Star

Features

Gweithgareddau gerllaw

 • Cerdded
 • Beicio
 • Chwaraeon dŵr
 • Pysgota
 • Golff
 • Marchogaeth

Nodweddion Arbennig

 • WiFi
 • Tân agored neu stôf goed
 • Ystafell chwaraeon
 • Twb poeth

Gwelyau ac ystafelloedd gwely

 • Dillad gwely yn gynwysedig
 • 3 o welyau king/super-king
 • 2 o welyau dwbl
 • 1 gwely sengl

Cegin

 • Peiriant golchi dillad
 • Peiriant golchi llestri
 • Rhewgell

Ystafell ymolchi

 • 3 o doiledau
 • Tywelion ar gael
 • Ystafell ymolchi en-suite

Awyr Agored

 • Gardd, iard neu batio
 • Parcio preifat

Hygyrchedd

 • Toiled ar y llawr gwaelod
 • Cawod cerdded i mewn

Pwysig - noder os gwelwch yn dda

House Rules

 • Amser cyrraedd: 5:00pm
 • Amser gadael: 9:00am

Description

Un o dri o fythynnod hunan-ddarpar y gallwch eu harchebu gyda’i gilydd fel Llety Grŵp ym Mannau Brycheiniog ar gyfer 25 o bobl. Cymerwch gipolwg ar Onnen Fawr Cottage (cysgu 6), a Onnen Fawr Farmhouse (cysgu 8) i gael rhagor o wybodaeth.

Bwthyn moethus a chwaethus gyda thwb poeth wedi’i leoli yng nghanol Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog. Mae’r bwthyn hwn newydd gael ei adnewyddu, ac mae’n newydd i’r wefan. Fe’i dyluniwyd i ofynion uchel ac mae’n lle delfrydol i deulu neu grŵp mawr. Mae nifer o lwybrau cerdded i’w cael yn yr ardal, gan gynnwys llwybrau o’r fferm, ac mae digon o weithgareddau hefyd sy’n addas i bobl o bob oedran a phob tywydd. 

Llawr Gwaelod

Cegin fawr / ystafell fwyta – Cegin gyda phopeth sydd ei angen arnoch gan gynnwys oergell fawr , microdon, ffwrn drydan a hob nwy 8 cylch. Bwrdd a chadeiriau i 12 o bobl allu eistedd yn gyfforddus.  

Lolfa – Soffa drawiadol â 12 sedd, gyda stôf llosgi coed o fewn lle tân nodweddiadol traddodiadol. Teledu a chwaraewr DVD.

Ail lolfa / man darllen gyda theledu a soffas cyfforddus. Ardal ddelfrydol i blant neu i oedolion ddianc iddo, a mwynhau ychydig o dawelwch.

Ystafell iwtiliti gyda sinc, peiriant golchi dillad, a thŷ bach a chawod fawr.

Llawr Cyntaf

Ystafell wely 1 – Gwely mawr iawn a gwely sengl, teledu a bwrdd ymbincio. Grisiau’n arwain at en-suite mawr gyda bath, uned gawod ar wahân a thŷ bach.  

Ystafell wely 2 – Gwely mawr iawn a gwely dwbl gyda theledu. (Yn ogystal â’u drysau eu hunain, mae gan ystafelloedd gwely 2 a 3 ddrws rhyngddynt sy’n cloi).

Ystafell wely 3 – Gwely mawr iawn, a theledu.

Ystafell wely 4 – Gwely dwbl a theledu.

Prif ystafell ymolchi – Bath â chawod, a thŷ bach.

Y tu allan

Patio preifat y tu allan i’r bwthyn gyda thwb poeth (wedi’i rannu ag un bwthyn arall drws nesaf) ac ardaloedd mawr â lawnt a thrampolîn, yn berffaith ar gyfer chwaraeon. Digon o seddi i’r holl westeion.

Mae mwy o erwau ar y fferm fel y gallwch chi fynd i grwydro, ac mae hawl ichi bysgota ar afon Crai.

Gwybodaeth Ychwanegol

 • Ni chaniateir anifeiliaid anwes.
 • Darperir dillad gwely a thyweli mawr.
 • Cot babi a chadair uchel ar gael. Dewch â’ch dillad gwely eich hunain ar gyfer y cot os gwelwch yn dda.
 • Gwres a thrydan yn gynwysedig.
 • Wi-fi – Er gwybodaeth, mae hwn yn fand eang gwledig ac mae’n bosibl na fydd mor gyflym â’r hyn rydych wedi arfer â’i ddefnyddio.
 • Digon o barcio oddi ar y ffordd.
 • Twb poeth wedi’i rannu ag un bwthyn arall drws nesaf. Ni ddylid defnyddio’r twb ar ôl 10 o’r gloch y nos.
 • Mae’r twb poeth ar y safle er mwynhad y gwesteion, ac nid yw wedi’i adlewyrchu yn y gost ar gyfer yr eiddo. Mae gan y perchnogion yr hawl i gau unrhyw sbas ar unrhyw adeg os bydd angen gwneud gwaith cynnal a chadw angenrheidiol.
 • Mae beiciau mynydd ar gael i’w llogi o’r fferm (£25 am ddiwrnod llawn neu £15 am hanner diwrnod). Mae modd trefnu i drosglwyddo beiciau neu eu dychwelyd ar lwybrau cyfagos hefyd.
 • Ystafell chwaraeon, gyda thenis bwrdd.
 • System ffotofoltäig solar drydanol a gwres o’r ddaear.
 • Mae’r bwthyn wedi’i leoli ar fferm weithredol ac ni ddylid gadael i blant ifanc grwydro o gwmpas y fferm heb gadw llygad arnynt.
 • Ni ellir sicrhau signal ar gyfer pob rhwydwaith ffôn symudol.
 • Hanner milltir o hawliau pysgota preifat ar afon Crai (un o lednentydd afon Wysg sy’n fyd-enwog am eog).
 • Mae digon o wybodaeth ar gael yn y bwthyn am y llwybrau cerdded a beicio lleol ac ati.
 • Mae archfarchnadoedd yn dosbarthu i’r ardal.
 • Coeden Nadolig gyda goleuadau a Siôn Corn dros gyfnod y Nadolig.

Mae modd archebu’r bwthyn ar y cyd â’r bwthyn drws nesaf Onnen Fawr Cottage a Onnen FawrFarmhouse ar gyfer cyfanswm o 25 o bobl.

Location