Telerau Archebu

Bydd archebion i’r holl lety gwyliau, boed wedi eu gosod dros y ffôn, e-bost, mewn person neu ar y rhyngrwyd yn cael eu derbyn gan Y Gorau o Gymru, y cyfeirir ato o hyn ymlaen fel GG, o dan yr amodau canlynol. Mae GG yn un o grŵp bychan o frandiau gyda ffocws lleol sydd yn berchen i ‘The Original Cottage Company Limited’, cwmni cyfyngedig a theuluol wedi ei ymgorffori yng Nghymru a Lloegr (rhif cofrestredig 06951692) gyda’i gyfeiriad cofrestredig yn Bank House, Market Place, Reepham, Norwich NR10 4JJ. Rhif TAW 595 2110 44.

1. CYTUNDEB LLOGI

Bydd yr ‘Original Cottage Company Limited’ sy’n masnachu fel GG yn gweithredu fel Asiantau i’r perchnogion yn unig, ac nid yn Benaethiaid yn y mater, ac felly bydd y cytundeb llogi rhyngoch chi, y Llogwr, a Pherchennog y llety sydd wedi ei archebu ac ystyrir yr archeb i fod yn unol â’r Amodau Llogi hyn. Mae’r Cytundeb Llogi yn cael ei reoli gan ddeddf ac awdurdod Cymru a Lloegr ac nid yw’n effeithiol hyd nes y bydd GG yn danfon cadarnhad ysgrifenedig o’r archeb gwyliau i’r Llogwr. Mae’r cytundeb ar gyfer llogi’r llety at ddefnydd gwyliau yn unig. Ni fyddwn yn derbyn archebion gan Logwyr o dan 18 oed.

2. TALIAD CYCHWYNNOL

Bydd archebion yn cael eu cadw i’r Llogwr pan fydd GG yn derbyn taliad blaendal gofynnol o draean cost lawn y gwyliau, yn cynnwys cost llogi’r llety, ffi archebu ac unrhyw gostau ychwanegol - e.e. anifeiliaid anwes. Os gosodir yr archeb o fewn deuddeg wythnos i ddyddiad dechrau’r gwyliau, bydd y gost llogi llawn yn ofynnol wrth archebu. Gellir talu’r blaendal gyda cherdyn debyd neu gredyd, trosglwyddiad banc neu siec. Pan osodir archebion ar y wefan, gellir talu arlein trwy ein system talu ddiogel.

3. TALIAD LLAWN

Bydd gweddill y taliad yn ddyledus deuddeg wythnos cyn dyddiad dechrau’r gwyliau. Yn dilyn derbyn y taliad llawn, bydd gwybodaeth am drefniant casglu’r allweddi a chyfarwyddiadau i’r llety yn cael eu gyrru i’r Llogwr. Mae’r Perchennog/GG yn cadw’r hawl i ganslo’r gwyliau os nad yw’r taliad llawn wedi ei dderbyn o fewn 28 diwrnod i ddyddiad dechrau’r gwyliau. Ni fydd y blaendal sydd wedi ei dalu ar yr archeb yn cael ei ad-dalu.

4. DULLIAU O DALU

Dylid gwneud sieciau yn daladwy i ‘Y Gorau o Gymru / Best of Wales’ gyda’r Cyfeirnod Archebu wedi ei ysgrifennu ar y cefn. Nid oes unrhyw gost ychwanegol am daliadau Cardiau Debyd neu Gredyd.

5. TRETH AR WERTH

Lle mae TAW yn berthnasol ar lety a logir, bydd yn cael ei gynnwys yn y pris dyfyniedig ar y raddfa sydd mewn grym. Nid yw Cadarnhad am Archeb a ddanfonir gan GG yn anfoneb TAW. Mae holl ffioedd GG a phrisiau sy’n cynnwys TAW yn agored i newid os yw’r raddfa’n newid.

6. CADARNHAD O ARCHEB

Cyn gynted ag y mae GG wedi gyrru Cadarnhad o Archeb, mae’r Llogwr yn gyfrifol am dalu holl gost gyhoeddedig y gwyliau yn ogystal ag unrhyw ychwanegiadau fel y dangosir yn y cadarnhad. Bydd unrhyw newidiadau i archebion, lle’n gymwys, yn destun ffi weinyddol o £50. Mae GG yn cadw’r hawl i addasu’r prisiau ar ein gwefan neu ar fanylion y llety, yn dilyn camgymeriad neu anwaith neu newid yn y TAW.

7. CANSLO ARCHEB

Os yw’n orfodol i chi ganslo eich gwyliau dylid hysbysu GG mor fuan â phosib. Y diwrnod yr ydym yn derbyn eich hysbysiad i ganslo yw’r diwrnod y byddwn yn canslo’r archeb gyda’r perchennog. Ym mhob sefyllfa arall, byddwch yn gyfrifol am dalu’r arian llawn.

8. FFI ARCHEBU

Mae GG yn codi ffi archebu o £40 ar eich archeb gyntaf mewn unrhyw flwyddyn calendr, yn daladwy adeg archebu. Ni fydd yn rhaid talu ffi archeb ar unrhyw archebion ychwanegol gyda’r un cyfeirnod cwsmer pan fydd cyfnod y gwyliau yn cychwyn yn yr un flwyddyn calendr (1af Ionawr i 31ain Rhagfyr).

9. ANIFEILIAID ANWES

Mae nifer o’n bythynnod yn derbyn anifeiliaid anwes ac mae hyn yn cael ei nodi yn glir ar dudalen y llety ar ein gwefan. Bydd mwy o fanylion i’w gael yn nisgrifiad y llety. Mae archebion sydd yn cynnwys anifeiliaid anwes yn cael eu derbyn ar y ddealltwriaeth fod yr holl driniaethau rhag chwain a mwydod yn gyfredol. Cofiwch bob amser na ddylid gadael anifeiliaid anwes ar eu pennau eu hunain yn y llety a bod rhai perchnogion sydd yn mynnu fod anifeiliaid yn aros i lawr grisiau ac oddi ar y dodrefn ar bob adeg. Chi, fel perchennog yr anifail, sydd yn gyfrifol am gael gwared ag unrhyw dystiolaeth sy’n cael ei adael gan eich anifail anwes, a thalu’r perchennog am unrhyw ddifrod a achoswyd. Mae’n rhaid ystyried gwesteion sy’n ymweld â’r llety ar ôl i chi fynd adre, a chofiwch nad yw pob traeth poblogaidd yn caniatáu cŵn yn ystod misoedd yr haf. Ar gyfer y rhan fwyaf o’r llety bydd ffi ar gyfer pob anifail yn ystod eich arhosiad.

Dylai cwsmeriaid gydag alergedd fod yn ymwybodol na allwn warantu nad oes ci tywys wedi aros yn y llety yn ddiweddar (hyd yn oed un sydd ddim fel arfer yn derbyn anifeiliaid anwes), neu fod gan y perchennog gi neu gath sydd wedi bod yn y llety yn achlysurol. Ni fyddwn yn derbyn cyfrifoldeb am unrhyw salwch all godi yn dilyn presenoldeb anifeiliaid o’r fath. Yn ychwanegol, er bod ein llety yn cael eu glanhau rhwng pob gosodiad, ni allwn warantu fod lletyau yn hollol rydd o flew anifeiliaid.

10. ADNODDAU

Mae defnyddio’r llety a’r adnoddau pan fyddant ar gael, megis pwll nofio, tybiau poeth, cychod rhwyfo, cytiau traeth ayb, yn gyfan gwbl ar risg y defnyddiwr ac ni dderbynnir unrhyw gyfrifoldeb am anafiadau, neu golli neu ddifrodi eiddo’r defnyddwyr neu’r ymwelwyr. Fodd bynnag, nid yw GG yn ceisio eithrio na chyfyngu cyfrifoldeb cyfreithiol am unrhyw esgeulustod gan eu gweinyddwyr neu asiantau.

Yn ychwanegol, ni fydd y Perchennog/GG yn atebol i chi, unrhyw aelod o’ch grŵp, neu unrhyw berson sydd yn ymweld â’r llety yn ystod y cyfnod llogi am ddigwyddiadau y tu allan i’w rheolaeth resymol, megis offer domestig yn torri lawr, plymio, weirio, ymweliad pla dros dro, gwaith adeiladu mewn llety cyfagos, difrod o ganlyniad i amodau tywydd eithriadol neu unrhyw ddigwyddiad annisgwyl arall. Rydych hefyd yn derbyn nad yw GG, wrth weithredu fel asiant i’r perchennog, yn atebol am unrhyw esgeulustod gan y Perchennog sydd yn arwain at golled, anaf neu ddamwain.

Mae cerbydau trydan yn dod yn fwy cyffredin ac rydym am sicrhau bod darpariaeth ar eu cyfer lle bo modd.  Ni fydd gan bob bwthyn gwyliau le addas a diogel i wefru cerbydau, felly mae’n ofynnol i chi wirio hyn cyn archebu os yw hynny’n angenrheidiol.  Ein cyngor pendant yw mai dim ond mannau gwefru penodedig (lle maen nhw ar gael) a cheblau wedi’u cymeradwyo gan y gwneuthurwr ddylid eu defnyddio ar gyfer gwefru unrhyw gerbyd tra’n aros mewn bwthyn gwyliau.   Mae gan berchnogion yr hawl i godi tâl ychwanegol os bydd gor-ddefnydd o’r mannau gwefru a/neu (g)wrthod caniatad i gerbydau trydan gael eu gwefru os ydyn nhw’n barnu nad yw’n addas neu’n ddiogel i wneud hynny.

Y llogwr fydd yn gyfrifol am unrhyw ddifrod i’r rhwydwaith trydan yn y bwthyn gwyliau o ganlyniad i gam-ddefnydd, neu orlwytho’r rhwydwaith neu ddefnydd o gebl estyn cyffredin.  Os digwydd difrod yno, y llogwr ei hun fydd yn gyfrifol am gostau atgyweirio – ni fydd hawl i ad-daliad am ddifrod o’r fath drwy hawlio tâl difrod damweiniol.

11. MAINT Y GRŴP/CYFANSODDIAD

Ni ddylai mwy na’r uchafswm o westeion, fel y mynegir ar y wefan, feddiannu’r llety ar unrhyw adeg, Bydd gan y Perchennog/GG yr hawl i wrthod mynediad os na chedwir at yr amod hwn. Ni cheir unrhyw ad-daliad os bydd mynediad yn cael ei wrthod am y rheswm hwn. Os yw’r llety yn nodi isafswm oed ar y wefan, ni ddylai gwesteion o dan y cyfyngiad oed hwn feddiannu’r llety ar unrhyw adeg. Bydd gan y Perchennog/GG yr hawl i wrthod mynediad os na chedwir at yr amod hwn. Ni cheir ad-daliad os yw mynediad wedi ei wrthod am y rheswm hwn. Bydd y person sy’n cwblhau’r archeb, hynny yw, y prif enw, yn tystio fod ganddo’r awdurdod i gytuno â’r Amodau Archebu ar ran holl aelodau’r grŵp, yn cynnwys unrhyw newidiadau. Bydd yn rhaid i’r prif enw fod dros 18 oed ac yn aelod o’r grŵp fydd yn mynychu’r llety. Bydd y prif enw yn cytuno i gymryd cyfrifoldeb am holl aelodau’r grŵp. Bydd y Perchennog/GG gyda’r hawl i wrthod neu ddiddymu unrhyw archebion gan grwpiau sydd yn eu barn hwy yn anaddas ar gyfer y llety.

12. EICH CYFRIFOLDEBAU

Yn ystod yr holl gyfnod sy’n gynwysedig yn eich archeb, byddwch yn gyfrifol am y llety a bydd yn ddisgwyliedig eich bod yn cymryd pob gofal rhesymol ohono. Bydd yn rhaid gadael yr holl offer yn lân a thaclus ar ddiwedd y cyfnod llogi, gydag unrhyw gostau glanhau ychwanegol yn cael eu talu gan y llogwr. Os yw aelod o’r grŵp ag anawsterau iechyd neu symudedd penodol dylid mynegi hyn yn ystod y cyfnod archebu cychwynnol fel y gellir asesu addasrwydd y llety. Bydd yn rhaid gadael y llety ar yr amser a ddynodwyd ar ddiwrnod olaf y gwyliau, yn ogystal ag unrhyw ddarpariaeth parcio.

13. DIFROD

Cyfrifoldeb cyfreithiol y Llogwr yw unrhyw ddifrod a thoriadau, a dylid rhoi gwybod am hyn yn syth a chyn y daw’r gwyliau i ben. Bydd unrhyw gostau rhesymol am waith trwsio a/neu amnewid a/neu waith glanhau ychwanegol o ddodrefn, offer cegin, llestri, gwydrau, goriadau, dillad gwely a thywelion sydd wedi eu difrodi neu eu baeddu yn fwy na’r draul a gwisgo arferol yn ystod cyfnod y Llogi gennych chi neu aelod arall o’r grŵp yn ddyledus i GG, gyda’r posibilrwydd y bydd unrhyw archebion pellach yn cael eu gwrthod. Bydd unrhyw daliad ‘Difrod Damweiniol’ yn cael ei gymryd gyda’r taliad llawn a’i ad-dalu yn brydlon ar ôl y gwyliau (ac eithrio unrhyw gostau am ddifrod). Bydd gan y Perchennog/GG yr hawl i gael mynediad i’r llety (heb rybudd ymlaen llaw os nad yw hynny’n ymarferol neu’n bosib) os oes amgylchiadau arbennig neu argyfwng yn codi (e.e. os oes angen gwneud unrhyw waith atgyweirio). Bydd gan y Perchennog/GG yr hawl i ailfeddiannu’r llety ar unrhyw adeg os ydych chi neu unrhyw aelod o’r grŵp wedi achosi difrod, ac mewn amgylchiadau o’r fath ni fydd yn rhaid i’r Perchennog/GG wneud ad-daliad o unrhyw gyfran sy’n weddill o’r taliad llogi a wnaed yn unol â’r telerau.

14. BLAENDAL / FFI DIFROD DAMWEINIOL

Mae’n ofynnol wrth archebu llety gyda GG i dalu un ai Blaendal neu Ffi Difrod Damweiniol.

14.1 Mae’r Blaendal Difrod Damweiniol yn ddyledus gyda thaliad llawn eich gwyliau, bydd yn cael ei ddal gan GG er mwyn ei roi yn erbyn costau rhesymol am waith trwsio a/neu amnewid a/neu waith glanhau ychwanegol o ddodrefn, offer cegin, llestri, gwydrau, goriadau, dillad gwely a thywelion sydd wedi eu difrodi neu eu baeddu yn fwy na’r draul a gwisgo arferol yn ystod cyfnod y Llogi gennych chi neu aelod arall o’r grŵp. Bydd balans y Blaendal Difrod Damweiniol yn cael ei ad-dalu i chi o fewn 14 diwrnod gwaith i ddyddiad olaf y gwyliau. Os bydd y costau yn fwy na’r Blaendal Difrod Damweiniol byddwch yn talu unrhyw gost ychwanegol i’r Perchennog o fewn 14 diwrnod o gael eich hysbysu o hyn.

14.2 Os ydych wedi cytuno i dalu’r Ffi Difrod Damweiniol yna ni fyddwch yn talu’r Blaendal Difrod Damweiniol. Nid yw’r Ffi Difrod Damweiniol yn ad-daladwy a byddwch yn ei dalu i GG yn lle’r Blaendal Difrod Damweiniol. Mae’r Ffi Difrod Damweiniol yn golygu fod unrhyw gostau o ganlyniad i golled neu ddifrod i’r llety a’i gynnwys sydd wedi eu hachosi drwy weithred neu anwaith yn ystod cyfnod y Llogi gennych chi neu aelod arall o’r grŵp yn cael eu cwrdd hyd at werth y Blaendal Difrod Damweiniol sydd ar y llety. Lle mae unrhyw ddifrod yn uwch na’r swm yma, byddwch yn cytuno i dalu GG, sydd yn gweithredu ar ran y Perchennog, yn dilyn gorchymyn ysgrifenedig, unrhyw gostau rhesymol sydd wedi codi wrth geisio gwneud yn dda unrhyw golled neu ddifrod uwchben y swm gosodedig. Nid yw’r Ffi Difrod Damweiniol ar gael ar wyliau hirach nag 14 noson.

15. LLENYDDIAETH

Bydd y Perchennog/GG yn cymryd pob gofal i sicrhau cywirdeb disgrifiadau’r llety. Mae’r holl wybodaeth ar wefan GG yn cael ei roi gyda ffydd ei fod yn gywir wrth fynd i’r wasg, ond ni ellir dal y Perchennog/GG yn gyfrifol am newidiadau y tu hwnt i’w rheolaeth, all ddod yn wybodus ar ôl cyhoeddi’r wybodaeth. Hefyd, tra gall llety gael eu disgrifio fel rhai sydd ddim yn caniatáu ysmygu neu anifeiliaid anwes, ni ellir gwarantu hyn. Dylid bod yn ymwybodol hefyd, os yw llety yn cael ei hysbysebu gyda gardd gaeedig, nad yw hyn o anghenraid yn golygu gardd ddiogel. Mae’n bosib ei bod wedi ei hamgylchynu gan wrych neu ffens math agored. Fe fydd disgrifiad Perchennog/GG o’r llety yn dweud pa adnoddau sydd ar gael, ond yn gyffredinol, ni fydd yn mynegi beth sydd ddim ar gael yn y llety hunan ddarpar.

16. AR GAEL

Mae’r Cytundeb Llogi yn cael ei wneud ar y ddealltwriaeth fod y llety gwyliau a’i adnoddau, fel y cyhoeddir, ar gael ar y dyddiadau a nodir. Os nad yw’r llety ar gael oherwydd amgylchiadau y tu allan i reolaeth y Perchennog/GG yna mae’n bosib y bydd yn rhaid i’r Perchennog/GG ganslo’r archeb ac fe’ch hysbysir o hynny mor fuan â phosib. Os yn bosib, byddwch yn cael cynnig llety addas arall, ac os nad yw’n dderbyniol, bydd gennych yr hawl i gael ad-daliad o’r holl arian sy’n ddyledus. Mewn canlyniad i hyn, ni fydd gennych unrhyw hawliau pellach yn erbyn GG na’r perchennog. Noder nad yw cais i gadw’r llety sydd wedi ei wneud drwy’r wefan ddim yn gadarnhad o archeb hyd nes y byddwn wedi cysylltu â chi a derbyn blaendal.

17. LLETY Â CHYMERIAD

Os ydych yn penderfynu aros mewn llety hŷn, cofiwch fod llawer o’i gymeriad yn deillio o’i oedran. Mae ambell lety ymhell dros 100 oed ac wedi eu hadeiladu ymhell cyn dyddiau cwrs gwrth-leithder a waliau ceudod, felly mae posibilrwydd y bydd rhai yn dangos arwyddion o damprwydd, yn enwedig yn ystod cyfnodau hir o dywydd gwlyb. Mae’r perchennog/GG yn gwneud eu gorau i sicrhau fod y gwres cefndirol yn cael ei gadw ymlaen yn ddigonol i wneud yn iawn am hyn, hyd yn oed pan fydd y llety yn wag. Gall anwedd gael ei liniaru drwy agor ffenestri a chaniatáu i’r aer gylchdroi. Os oes gennych unrhyw bryderon, cofiwch siarad â ni pan fyddwch yn gosod yr archeb. Hefyd, os oes posibilrwydd y bydd unrhyw nodweddion traddodiadol yn y llety (grisiau serth neu drawstiau isel) yn debygol o achosi problem i aelod o’r grŵp, cofiwch fod yn rhaid ystyried a chrybwyll hyn cyn archebu.

Cofiwch os gwelwch yn dda fod llety yn y wlad yn gallu atynnu pryfed cop ac o’r herwydd gwe pry cop. Nid yw hyn yn golygu fod y bwthyn yn fudr neu heb gael ei lanhau gan y gellir nyddu gwe pry cop mewn ychydig eiliadau! Mae ambell lety, yn enwedig mewn ardaloedd anghysbell, gyda chyflenwad dŵr preifat o ffynnon, sydd yn cael ei brofi’n rheolaidd. Mewn ardaloedd gwledig, byddwch yn oddefgar o unrhyw synau ac arogleuon y dewch ar eu traws, maent i gyd yn rhan o brofiad cefn gwlad.

18. TREFN CWYNO

Os yw’r Llogwr yn dymuno cwyno am unrhyw beth sydd yn gysylltiedig â llogi’r llety, dylai gysylltu â GG mor fuan â phosib cyn gadael y llety. Os nag oes derbyniad ffôn symudol yn lleoliad y llety, bydd yn rhaid i’r Llogwr wneud ymdrech rhesymol i wneud y galwad o ffôn cyhoeddus, neu ddanfon e-bost i GG.

Wedyn, bydd GG un ai yn pasio’r gŵyn ymlaen i Berchennog y llety i ddelio ag ef, neu bydd GG yn ystyried y gŵyn ac yn cymryd camau i ddatrys y broblem mor fuan ag yn rhesymol bosib. Noder, fel ag yng nghymal 1, mae cytundeb llogi rhwng y Llogwr a Pherchennog y llety, a thra bod GG yn gweithredu ar sail ewyllys da fel canolwr rhwng y Llogwr a’r Perchennog i ddatrys unrhyw anghydfod, ni fydd yn cael ei ddal yn atebol os bydd un neu’r ddau barti yn anfodlon gyda’r canlyniad.

Ni ellir, o dan unrhyw amgylchiadau, ddigolledu unrhyw gŵyn sy’n cael ei gwneud ar ôl cyfnod y llogi, neu pan fydd y Llogwr wedi gwrthod y cyfle i’r Perchennog neu GG i fynd i’r afael â’r mater yn ystod arhosiad y Llogwr. Ni fydd Perchennog y llety na GG yn derbyn cyfrifoldeb am waith sy’n cael ei wneud y tu hwnt i ffin y llety, neu am sŵn neu annibendod sy’n deillio o weithgaredd trydydd parti lle nad oes gan GG na’r Perchennog unrhyw reolaeth.

19. ADDEWID PRIS GORAU

Rydym yn gwarantu y byddwch bob amser yn cael y pris isaf wrth archebu drwyddom ni. I fod yn gymwys am yr Addewid Pris Gorau, mae’n rhaid i chi ddod o hyd i’r un llety, i’r un nifer o westeion, ar yr un dyddiadau, a’n hysbysu o fewn 24 awr o’ch archeb, yn ysgrifenedig drwy’r post neu ar e-bost. Bydd yn ofynnol i’r pris is fod yn weledol i unrhyw un cyn archebu, a bod ar gael i unrhyw un ei archebu h.y. ddim yn bris a drafodwyd, pris aelod, cynnig sy’n gymwys i ran o’ch arhosiad yn unig, neu gynnig sydd angen rhif neu god cerdyn credyd i’w weld. Dydy’r cynnig ddim yn gymwys i unrhyw ychwanegiadau opsiynol, costau gwasanaeth, neu ffioedd eraill, ac mae’n eithrio newidiadau yn y raddfa cyfnewid arian. Fe fyddwn wedyn yn dilysu eich cais o fewn 48 awr. Bydd yn rhaid i’r un llety fod ar gael i’w archebu am bris is yn yr un arian pan fyddwn yn dilysu eich cais.

Os yw eich cais yn llwyddiannus, byddwn yn eich hysbysu chi yn ysgrifenedig drwy’r post neu e-bost ac yn ad-dalu’r gwahaniaeth neu yn addasu’r balans sydd yn ddyledus. Dim ond un cais y gellir ei gyflwyno am unrhyw archeb benodol.

Mae GG gyda’r hawl i wrthod unrhyw gais os ydym yn credu fod yr Addewid Pris Gorau yn cael ei gamddefnyddio. Gellir gwrthod cais os gwneir unrhyw newidiadau i’r archeb ar ôl i’r cais gael ei gyflwyno a’i gymeradwyo.

20. DIOGELWCH DATA

Bydd GG yn prosesu’ch data yn unol â’i Bolisi Preifatrwydd sydd ar gael yma ac sydd hefyd yn rhoi manylion eich hawliau a sut i gysylltu â ni mewn perthynas ag unrhyw ymholiadau yn ymwneud â diogelwch data.

Bydd eich holl ddata yn cael ei gadw’n ddiogel a’i amddiffyn yn unol ag oblygiadau GG o dan ddeddfwriaeth diogelwch data’r DU. Bydd enwau a manylion cyswllt aelodau o’ch grŵp ond yn cael eu rhannu gyda’r Perchennog er mwyn caniatáu i’r Perchennog reoli eich gwyliau a rhoi’r profiad gorau posib i chi. Os dymunwch i ni basio gwybodaeth ychwanegol i’r Perchennog, am unrhyw reswm, yna fe wnawn hynny. Bydd GG yn dal y wybodaeth honno yn ddiogel fel rhan o fanylion yr archeb, os na fyddwch yn gofyn i ni ei ddileu. Bydd unrhyw wybodaeth yn cael ei gyflwyno yn unol â’ch dymuniad a’ch disgresiwn, ac ni fydd GG yn gyfrifol am ei gywirdeb a’i gynnwys.

21. CYFREITHIOL

Os bydd unrhyw anghydfod rhwng partïon bydd yn cael ei gyfeirio at awdurdodaeth llysoedd Cymru a Lloegr yn unig, a bydd unrhyw weithgaredd yn cael gwrandawiad yn y llys sy’n gwasanaethu’r ardal lle lleolir y llety. Bydd unrhyw gytundeb rhwng y partïon yn cael ei reoli gan ddeddfau ac awdurdodaeth Cymru a Lloegr. Bydd unrhyw anghydfod sydd yn codi rhyngoch chi a’r Perchennog/GG, os na fydd wedi ei ddatrys gyda chytundeb y ddwy ochr, yn cael ei gyfeirio at ganolwr unigol y cytunwyd arno, neu os caiff cytundeb o’r fath ei hepgor, i Lywydd cyfredol Cymdeithas y Gyfraith neu Sefydliad y Cyflafareddwyr. Mewn unrhyw achos, bydd unrhyw gyflafaredd yn unol â darpariaeth Deddf Cyflafaredd 1996 neu unrhyw addasiad statudol sydd mewn grym ar y pryd. Bydd pob parti yn cyfrannu’n gyfartal i gost y Cyflafaredd. Mae’r Amodau Archebu hyn yn disodli unrhyw faterion blaenorol.