Yr Hen Fanc

Beaumaris, Anglesey North Wales

 • 4 Star
 • Tŷ mawr urddasol mewn lleoliad gwych ynghanol Biwmares. Cysgu 9 ac o fewn pellter cerdded i holl fwytai, tafarndai ac atyniadau hanesyddol y dref.

Gellir archebu'r llety hwn o:

 • £847 yr wythnos
 • £121 y noson
 • 4 Star

Nodweddion

Gweithgareddau gerllaw

 • Cerdded
 • Beicio
 • Chwaraeon dŵr
 • Pysgota
 • Golff

Nodweddion Arbennig

 • WiFi
 • Golygfeydd o'r môr neu'r arfordir

Gwelyau ac ystafelloedd gwely

 • Dillad gwely yn gynwysedig
 • 1 gwely king/super-king
 • 2 o welyau dwbl
 • 3 o welyau sengl

Cegin

 • Peiriant golchi dillad
 • Peiriant sychu dillad
 • Peiriant golchi llestri
 • Rhewgell

Ystafell ymolchi

 • 2 o doiledau
 • Tywelion ar gael

Teuluoedd

 • Cot
 • Cadair uchel

Awyr Agored

 • Gardd neu iard amgaeëdig

Hygyrchedd

 • Ystafell wely ar y llawr gwaelod
 • Cawod cerdded i mewn

Pwysig - noder os gwelwch yn dda

House Rules

 • Amser cyrraedd: 5:00pm
 • Amser gadael: 9:00am

Disgrifiad

Mae’r tŷ hunan-ddarpar urddasol hwn yn Biwmares mewn lleoliad gwych yng nghanol y dref, yn agos at nifer o dai bwyta, tafarndai ac atyniadau hanesyddol. Mae Biwmares yn dref hanesyddol hyfryd gyda’i gastell anhygoel, traeth gyda golygfeydd digyffelyb dros yr Afon Menai tuag at Eryri, tripiau cwch, Llwybr Arfordirol Môn ar garreg y drws a llawer mwy. Os ydych yn edrych am fwthyn mawr a moethus yn Ynys Môn, dyma’r lle perffaith ar eich cyfer chwi.

Llawr Cyntaf

Wedi ei adnewyddu’n ddiweddar i safon uchel iawn, mae’r tŷ hunan-ddarpar eang hwn ym Miwmares yn ddelfrydol i deuluoedd ymgynnull gyda’i ystafell fyw fawr a chegin/ystafell fwyta.

Mae’r gegin goeth a helaeth yn cynnwys yr holl declynnau modern: popty a hob trydan, oergell gyda bocs rhew, micro-don, peiriant gochi llestri, peiriant golchi a pheiriant sychu dillad. Ceir ardal bwyta brecwast hefyd gyda bwrdd cain a chadeiriau ar gyfer naw o westai. Teledu gyda sianeli am ddim.

Mae’r ystafell fyw yn gyfforddus ac eang, ac yn cynnwys ffenestr grom gyda golygfeydd gwych dros dref Biwmares. Ceir mwy na digon o le i chi ymlacio ar 4 soffa gyfforddus o flaen tân nwy a theledu arall gyda sianeli am ddim.

Ar y llawr cyntaf hwn hefyd mae ystafell wely ddwbl ac ystafell ymolchi ar wahân yn cynnwys cawod uwch ben y bath a thoiled.

Ail Lawr

Ar yr ail lawr ceir ystafell wely twin, ystafell ddwbl (gyda golygfeydd o’r môr, y lanfa a mynyddoedd Eryri yn y cefndir), ystafell wely deuluol (gwely maint king a sengl), ac ystafell ymolchi gyda chawod, toiled a basn ymolchi.

Gardd

Gardd gysgodol wedi ei hamgáu gan waliau wedi ei lleoli ar lefel y llawr yng nghefn y ty. Gellir cyrraedd hon ar hyd grisiau i lawr o’r drws patio yn y gegin. Yma ceir digon o ddodrefn gardd ar gyfer hyd at 9 o bobl wedi eu gosod ar lwyfan lechfaen.

Gwybodaeth Ychwanegol

Mae’r tŷ hunan-ddarpar hwn ym Miwmares wedi ei leoli uwchlaw oriel felly llety llawr cyntaf ac ail lawr ydyw.

Dillad gwely, tywelion llaw a bath yn gynwysedig

Trydan a gwres canolog nwy yn gynwysedig

Darperir cot a chadair uchel ar gais. Dewch a’ch dillad gwely eich hunain ar gyfer y cot.

Wifi ar gael.

Dim anifeiliaid anwes nac ysmygu.

Parcio ar gael o flaen y môr, gerllaw. Gall y perchennog ddangos ichi lle i barcio am ddim. Fel arall gallwch barcio ar 'Y Green' am ddim ond £2.50 y diwrnod (neu £10 am yr wythnos).

Arhosfa bysiau ar drothwy’r drws

 

Lleoliad